English Thứ Tư, 23-10-2019, 18:29 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 111097973
Đang online: 141

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 02-04/5/2019)

Đăng ngày: 04/05/2019; 2375 lần đọc

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-CP của Chính phủ; Triển khai Quyết định 274 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án cổng dịch vụ công quốc gia; Thực hiện đạt mục tiêu, hiệu quả của Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Tháo gỡ vướng mắc trong việc đầu tư chợ thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước; Phương án phân bổ nguồn vượt thu​,… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 02-04/5/2019)​.​​

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-CP của Chính phủ

 

Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu​Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc, quyết liệt triển khai thực hiện, phấn đấu đạt kết quả thắng lợi đối với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm; trong đó, tập trung chú trọng thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, coi đây là một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. 

 

​Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng thực chất, hiệu quả; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ; triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả những giải pháp tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng năm 2019, trọng tâm là tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản; tăng cường tận dụng cơ hội từ Hiệp định thương mại tự do, nhất là CPTPP, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm nhập siêu; thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, theo dõi sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp, các dự án lớn để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc; đẩy mạnh phát triển dịch vụ, nhất là những ngành dịch vụ bán buôn, bán lẻ, logistics, du lịch, công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng; đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công.

 

Đồng thời, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ, thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh, nhất là một số văn bản quy định pháp luật đang gây vướng mắc, ảnh hưởng đến sự phát triển.

 

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án, công trình trọng điểm, có quy mô lớn, tạo sức lan tỏa để đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của địa phương. Các cơ quan, đơn vị lập danh mục dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực quản lý, phân công lãnh đạo cơ quan phụ trách đôn đốc triển khai dự án trọng điểm. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ từng dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn, kể cả đầu tư công và đầu tư của doanh nghiệp.

 

Tiếp tục xử lý, giải quyết đối với các ý kiến, kiến nghị và các vấn đề mà các cử tri và nhân dân quan tâm, nhất là những vấn đề bức xúc, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống,...

 

Triển khai Quyết định 274 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án cổng dịch vụ công quốc gia

 

Để tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia và ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án cổng dịch vụ công quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

 

​Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, địa phương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc và kiểm tra định kỳ việc triển khai thực hiện Quyết định 274 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo Kết luận số 92/TB-VPCP ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

 

Các sở, ban, ngành chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp tỉnh, huyện, xã theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 30/6/2019 và cập nhật thường xuyên. Tập trung rà soát xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định và kế hoạch đã được Chính phủ và UBND tỉnh ban hành; ưu tiên xây dựng các dịch vụ công trực tuyến có số lượng phát sinh hồ sơ nhiều và thuận tiện cho người dân khi thực hiện.

 

Văn phòng UBND tỉnh thực hiện kiểm soát về hình thức, nội dung quy trình nội bộ giải quyết TTHC của các Sở, ban ngành, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Tham mưu UBND tỉnh trong việc phối hợp với Văn phòng Chính phủ triển khai và thực hiện hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức tại địa phương.

 

Đối với Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, trên cơ sở quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của các Sở, ban ngành đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, chủ trì, phối hợp với các cơ quan cài đặt (thiết lập) quy trình điện tử giải quyết TTHC của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện công tác kết nối, liên thông, tích hợp giữa Cổng Dịch vụ công tỉnh và Hệ thống thông tin một cửa điện tử với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo yêu cầu và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 274 của Thủ tướng Chính phủ tại cấp huyện. Chủ trì, phối hợp cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương đẩy mạnh cung cấp, thực hiện và hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Rà soát tất cả các hệ thống phần mềm hiện đang triển khai trên địa bàn tỉnh, gồm: Dịch vụ công, một cửa điện tử, quản lý văn bản và điều hành công việc và các hệ thống thông tin dùng chung khác để đề xuất giải pháp hợp nhất thành Cổng Dịch vụ công của tỉnh, đáp ứng đầy đủ yêu cầu tại Quyết định 274 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm thống nhất, thuận tiện cho người sử dụng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Quyết định 274 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn; phối hợp với các Sở, ban ngành xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý.

 

Tháo gỡ vướng mắc trong việc đầu tư chợ thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước

 

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính tại buổi họp để nghe và cho ý kiến chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc trong việc đầu tư các chợ thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

 

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Công Thươngchủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017 và các quy định liên quan khác để rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về Quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cho phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo đúng quy định. Thời gian hoàn thành trong tháng 9/2019.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát các dự án chợ đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư còn vướng mắc liên quan đến việc xử lý tài sản công và đất không thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chỉnh hoặc thu hồi quyết định chủ trương đầu tư nêu trên để thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh và các văn bản pháp luật liên quan khác. Báo cáo UBND tỉnh trong tháng 5/2019.

 

Đối với các dự án chợ được đầu tư tại vị trí không nằm trên đất chợ cũ và không liên quan đến việc xử lý tài sản công thì hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư ngày 26/11/2014, trình cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên quan thì báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn cho từng trường hợp cụ thể.

 

Thực hiện đạt mục tiêu, hiệu quả của Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ chỉ đạo và giao nhiệm cụ thể đối với từng sở ban ngành, địa phương để triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015 - 2020, đạt được mục tiêu, hiệu quả đề ra.

 

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thực hiện có hiệu quả Đề án

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tham mưu UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả cho UBND tỉnh theo quy định; Thường xuyên rà soát, đánh giá việc thực hiện các chính sách về hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn đã ban hành để nắm bắt những vướng mắc, bất cập nhằm kiến nghị cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới cho phù hợp với thực tế, đảm bảo các chính sách thực sự đi vào cuộc sống.

 

Ưu tiên bố trí, bổ sung các nguồn vốn để thực hiện

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ chủ trì rà soát, đánh giá và tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Thời gian hoàn thành Quý II/2019. Phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, cân đối, trình UBND tỉnh bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

Sở Tài chính cân đối, ưu tiên bố trí bổ sung các nguồn vốn sự nghiệp để thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Thực hiện tốt việc đăng ký nhãn mác hàng hóa và quản lý thương hiệu sản phẩm. Xây dựng, hoàn thiện và áp dụng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình kỹ thuật sản xuất; đẩy mạnh đăng ký bảo hộ sản phẩm, bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

 

Phát triển thị trường, thúc đẩy tiêu thụ nông sản

 

Sở Công Thương kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm hoạt động buôn lậu và gian lận trong thương mại để tránh thiệt hại cho nông dân, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có giải pháp phát triển thị trường, thúc đẩy tiêu thụ nông sản.

 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn; nghiên cứu bổ sung các chính sách phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, Hợp tác xã và doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn vay.

 

Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tham gia thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền và hỗ trợ hội viên, nông dân hợp tác, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác, bảo vệ lợi ích của hội viên trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng liên kết sản xuất - tiêu thụ.

 

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

 

UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn thuộc địa phương mình quản lý; tập trung thực hiện dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng lớn, chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng cạn có hiệu quả cao; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, ưu tiên cho các dự án ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp... Theo dõi, phát hiện, đánh giá, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả trên địa bàn; đề xuất chính sách hỗ trợ để thực hiện có hiệu quả Đề án.

 

Phương án phân bổ nguồn vượt thu

 

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh ngày 24/4/2019.

 

Theo đó, về phương án phân bổ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên 3%: Thống nhất giao Sở Tài chính xây dựng phương án chi hỗ trợ sự nghiệp y tế (ưu tiên mua sắm​ trang thiết bị, máy móc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến tỉnh) và hỗ trợ một phần sự nghiệp giáo dục, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh để báo cáo cấp thẩm quyền cho ý kiến trước khi thực hiện.

 

Đối với phương án hỗ trợ chi sự nghiệp y tế: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế rà soát việc trang bị máy móc, thiết bị y tế đối với các cơ sở y tế trong toàn tỉnh; trường hợp sử dụng máy móc, thiết bị y tế không hiệu quả, chưa phù hợp với trình độ chuyên môn,  thực hiện điều chuyển giữa các cơ sở y tế để sử dụng phù hợp, phát huy hiệu quả sử dụng cao nhất; đồng thời rà soát, đề xuất mua sắm mới máy móc, thiết bị y tế hiện đại để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện tuyến tỉnh.

 

Đối với nguồn thu vượt dự toán được HĐND tỉnh giao, nguồn Trung ương dự kiến thưởng vượt thu, nguồn tăng thu từ hoạt động sổ xố thiết thiết năm 2018: Thống nhất bố trí 80% từ nguồn thu vượt dự toán được HĐND tỉnh giao năm 2018 (820,693 tỷ đồng) để bố trí chi đầu tư phát triển, 20% chi an sinh xã hội.

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối vốn từ 80% nguồn vượt thu nêu trên và nguồn Trung ương thưởng dự kiến thưởng vượt thu, nguồn tăng thu từ hoạt động sổ xố thiết thiết năm 2018; rà soát việc trả nợ tạm ứng, ứng trước ngân sách, nhu cầu, sự cần thiết đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh, xây dựng lại phương án phân bổ, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, sau đó gửi Sở Tài chính trước ngày 08/5/2019 để tổng hợp chung.

 

Sở Tài chính cân đối vốn 20% từ nguồn vượt thu nêu trên, xây dựng phương án chi an sinh xã hội theo quy định, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Đối với nguồn kinh phí thực hiện các dự án theo hình thức PPP năm 2019: Thống nhất nội dung đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 524/SKHĐT-TH ngày 17/4/2019; giao Văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến trước khi thực hiện.

 

Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo​ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nội dung các Công điệncủa Thủ tướng Chính phủBộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng.

 

​Khẩn trương tổ chức kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2019 theo kế hoạch, đặc biệt là các nội dung công việc đã được bố trí kinh phí trong năm 2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bình Sơn, các đơn vị, cá nhân có liên quan làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra các vụ cháy rừng trên địa bàn huyện này trong thời gian gần đâybáo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/5/2019.

 

                                                              T.H​ (tổng hợp)​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Định Dũng tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV mạch 3 và các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; trên cơ sở đó, tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, quán triệt nội dung hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn s​ố 4365/LĐTBXH-VPQGGN ngày 11/10/2019; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chính sách đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, thực hiện ý kiến của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Công văn số 6487/TCĐBVN-ATGT ngày 01/10/2019 về việc tăng cường công tác đảm bảo giao thông khu vực Km0+300/QL.24C, tỉnh Quảng Ngãi; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích