English Thứ Sáu, 24-01-2020, 20:51 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117199711
Đang online: 193

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 08-12/4/2019)

Đăng ngày: 12/04/2019; 2956 lần đọc

Tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trong năm 2019; Khẩn trương triển khai thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử; Thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc; Tập trung cao độ triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư tại Khu du lịch Mỹ Khê; Chỉ đạo giải quyết vướng mắc một số dự án; Giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án tại KKT Dung Quất​,… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 08-12/4/2019)​.​​

Tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trong năm 2019

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu​ Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đã được UBND tỉnh đề ra tại Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 08/01/2019, với ý nghĩa năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX.

​Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong quá trình chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội không được chủ quan; theo dõi sát diễn biến tình hình trong và ngoài tỉnh để xây dựng, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với từng ngành, từng địa phương, nhằm thúc đẩy, giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh một cách quyết liệt, hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, triển khai các nhiệm vụ cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thực chất các điều kiện kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ nút thắt hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển, theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 và Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 04/4/2019.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, bệnh tai xanh, bệnh lở mồm long móng; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn làm lây lan dịch bệnh; xử lý nghiêm các trường hợp che giấu, không khai báo kịp thời động vật mắc bệnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, xây dựng kế hoạch tiến độ thi công, kế hoạch tiến độ thực hiện cụ thể từng dự án; thường xuyên trực báo, đôn đốc tiến độ và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh; sớm giải ngân kế hoạch vốn được giao, đặc biệt là các dự án trọng điểm, quy mô lớn, có sức lan tỏa; phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2019.

Khẩn trương triển khai thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử

Để chuẩn bị các điều kiện cần thiết về hạ tầng kỹ thuật và pháp lý triển khai thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm đến ngày 30/6/2019 phải hoàn thành việc kết nối, liên thông, gửi, nhận văn bản điện tử trên phạm vi toàn tỉnh và với các cơ quan Trung ương, tiếp theo các Công văn số:5781/UBND-KGVX ngày 21/9/2018; 1062/UBND-KGVX ngày 11/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu​ Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương triển khai thực hiện Quyết định 28 trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh việc bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, kết nối, liên thông, ký số văn bản điện tử trên phạm vi toàn tỉnh. 

​Khẩn trương rà soát, đánh giá toàn bộ hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc (eOffice), tích hợp chữ ký điện tử, thực hiện ký số; gửi, nhận văn bản điện tử trên phạm vi toàn tỉnh để có phương án nâng cấp, cập nhật, bổ sung, bảo đảm hệ thống có đầy đủ tính năng theo yêu cầu tại Quyết định 28. Hoàn thành trước ngày 30/6/2019.

Chủ động hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình triển khai Quyết định 28 trên địa bàn tỉnh định kỳ háng quý (trước ngày 20 tháng cuối quý) để xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Sở Nội vụ chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh việc bảo đảm tính pháp lý trong quản lý, sử dụng văn bản điện tử trên phạm vi toàn tỉnh. Khẩn trương xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh trước ngày 25/4/2019 để xem xét, ban hành, làm cơ sở để các đơn vị, địa phương căn cứ thực hiện.

Các Sở, ban ngành còn lại, UBND các huyện, thành phố: Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 5781/UBND-KGVX ngày 21/9/2018. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát hạ tầng kỹ thuật, kết nối, liên thông, ký số văn bản điện tử; cập nhật, nâng cấp hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc trong phạm vi nội bộ của đơn vị, địa phương. Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới quy chế, quy định nội bộ có liên quan đến việc quản lý, sử dụng văn bản điện tử, hoàn thành trước ngày 30/6/2019.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo việc triển khai thực hiện kết nối, liên thông hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc, tích hợp chữ ký điện tử, thực hiện ký số và gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong phạm vi, địa bàn quản lý.

Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm gửi, nhận văn bản điện tử ban hành thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh; quy định nội bộ của Văn phòng UBND tỉnh.

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao có thời hạn nêu trên; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu chậm trễ, không hoàn thành việc triển khai Quyết định 28 trên địa bàn tỉnh theo đúng thời hạn quy định (trước ngày 30/6/2019).

Thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc

UBND tỉnh vừa có thông báo​ yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội đoàn thể các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố bố trí cán bộ, công chức, viên chức trực vào dịp lễ để giải quyết công việc, phục vụ tốt; đồng thời, tổ chức tạo môi trường xanh sạch, đẹp, trong khu dân cư, các công trình công cộng, công sở trong dịp Lễ.

Theo đó, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 03 ngày liên tiếp từ ngày 13/4/2019 đến ngày hết 15/4/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật và n​ghỉ bù thứ Hai).​

Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân thực hiện treo cờ Tổ quốc trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019. 

Tập trung cao độ triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​​ Kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh về triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh năm 2019.

​Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Hồ sơ đệ trình UNESCO

Năm 2019 là mốc thời gian rất quan trọng, nhất là thời hạn hoàn thành Hồ sơ vào tháng 11/2019; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để vận hành công viên trên thực địa và đón Đoàn chuyên gia UNESCO sang thẩm định vào tháng 4/2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng yêu cầu Cơ quan Thường trực và các thành viên Ban Quản lý tiếp tục nỗ lực, tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành, địa phương liên quan triển khai tốt Kế hoạch xây dựng Công viên năm 2019 đã phê duyệt tại Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 21/3/2019.

 

Phó Chủ tịch lưu ý, Cơ quan Thường trực Ban Quản lý khẩn trương phối hợp với Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đẩy nhanh tiến độ xây dựng Hồ sơ đệ trình UNESCO, bảo đảm chất lượng, hoàn thành đúng thời hạn quy định (tháng 11/2019). Chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố lựa chọn địa điểm, mặt bằng lắp đặt hệ thống biển chỉ dẫn, điểm dừng chân, pano, thuyết minh tại từng điểm địa chất (87 điểm); bố trí mặt bằng để xây dựng mới hoặc chọn trụ sở, công trình xây dựng hiện có tại các huyện, thành phố để cải tạo hoặc kết hợp (dùng chung) làm Trung tâm thông tin (năm 2019 triển khai tại 04 Trung tâm tại huyện: Lý Sơn, Bình Sơn, Đức Phổ và Trà Bồng).

Đồng thời, thiết lập quan hệ đối tác giữa Công viên với các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là Trường Đại học Phạm Văn Đồng; các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực bảo tồn, phát huy giá trị di sản, di tích, du lịch, lữ hành; các cơ sở sản xuất sản phẩm đặc trưng, thủ công, mỹ nghệ có giá trị cao về thẩm mỹ và thu hút du lịch để hợp tác triển khai các nhiệm vụ phù hợp theo Kế hoạch.

Xúc tiến các hoạt động truyền thông về công viên địa chất. Kế hoạch truyền thông phải nêu bật chủ đề, triển khai phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là người dân, các em học sinh, sinh viên, du khách; bảo đảm người dân trong khu vực Công viên được tiếp cận thông tin, có hiểu biết về Công viên theo tiêu chí đánh giá của UNESCO. Chuẩn bị kỹ và tổ chức tốt Hội nghị quốc tế về Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh (tháng 6/2019). Định kỳ hàng quý tổng hợp, báo cáo tiến độ và đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ Kế hoạch đúng thời hạn.

Kiện toàn nhân sự Ban Quản lý Công viên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn- Sa Huỳnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các địa phương trong phạm vi công viên địa chất tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, số lượng người làm việc, bảo đảm thẩm quyền đủ mạnh để ra quyết định, tạo điều kiện để Ban Quản lý, Cơ quan Thường trực Ban Quản lý chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ dựa trên kết quả cuối cùng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh cũng đề nghị UBND tỉnh bổ sung từ 8 đến 10 chỉ tiêu lao động để điều động hoặc hợp đồng làm việc tại Ban Quản lý, đáp ứng yêu cầu công việc theo khuyến nghị của các chuyên gia UNESCO. Trước mắt, Ban Quản lý thuê chuyên gia, người có năng lực để triển khai ngay các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch năm 2019. Sau khi hoàn thành Hồ sơ và vận hành ổn định Công viên sẽ tính đến phương án hình thành Ban Quản lý có tư cách pháp nhân độc lập, quản lý, vận hành Công viên theo chủ trương và sắp xếp bộ máy, biên chế các cơ quan của tỉnh. Giao Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch bàn bạc, đề xuất cụ thể trước ngày 01/5/2019.

Tạo điều kiện để thành viên tham gia tích cực vào các hoạt động của Ban Quản lý

Để đảm bảo hoạt động của Ban Quản lý được thuận lợi, Phó Chủ tịch yêu cầu các Sở, ban ngành có người tham gia Ban Quản lý tạo điều kiện tốt nhất để thành viên tham gia tích cực vào các hoạt động của Ban Quản lý; quan tâm phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Quan lý triển khai các nhiệm vụ xác định tại Kế hoạch xây dựng Công viên năm 2019 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Thống nhất đề xuất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Công ty CP ĐTPT Đoàn Ánh Dương về việc đặt Trung tâm Thông tin của tỉnh về Công viên địa chất toàn cầu tại khu vực Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, phần thiết chế do Công ty xây dựng.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố trong phạm vi Công viên tăng cường công tác truyền thông, bảo đảm cán bộ, công chức và người dân biết được thông tin tổng quan về Công viên và ít nhất phải biết rõ giá trị điểm địa chất có trên địa bàn (trong tổng số 87 điểm địa chất toàn tỉnh). Phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Quản lý lựa chọn địa điểm, mặt bằng, công trình, trụ sở sẵn có (nhà sinh hoạt văn hoá, thư viện, trường học ....) để lắp đặt hệ thống thông tin tại mỗi điểm địa chất, thiết lập Trung tâm thông tin của Công viên.  Chỉ đạo công tác phân loại, thu gom, xử lý rác; dọn dẹp vệ sinh, cảnh quan môi trường tại địa phương, nhất là tại các điểm địa chất có trên địa bàn – đây là vấn đề rất lớn mà các chuyên gia UNESCO đã nhiều lần cảnh báo, nếu làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến việc xét duyệt Hồ sơ sau này. Đồng thời, cử 01 người có trách nhiệm, phù hợp để giữ mối liên hệ, thường xuyên phối hợp, tham gia các hoạt động của Ban Quản lý tại địa phương, nhất là việc lắp đặt hệ thống thông tin tại mỗi điểm địa chất, thiết lập Trung tâm thông tin của Công viên, trong đó có tính đến việc giao nhiệm vụ quản lý các điểm địa chất, Trung tâm thông tin sau khi hình thành.

Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Công ty CP ĐTPT Đoàn Ánh Dương và các đơn vị khác cũng sẽ tham gia cùng Ban Quản lý với tư cách là đối tác của Công viên quan tâm phối hợp, hỗ trợ Cơ quan Thường trực Ban Quản lý tổ chức các hoạt động nghiên cứu, hội nghị, hội thảo, đào tạo, huấn luyện, truyền thông, giáo dục cộng đồng và những sáng kiến hợp tác khác mà các bên có chuyên môn, lợi thế; có mong muốn đóng góp vào tiến trình xây dựng Công viên vì mục tiêu phát triển bền vững.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư tại Khu du lịch Mỹ Khê

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ Kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực địa và họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư tại Khu du lịch Mỹ Khê.​

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch, nhất là các dự án đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; có biện pháp tổ chức hệ thống thông tin (cơ sở dữ liệu) về đầu tư, cập nhật thường xuyên tiến độ triển khai các dự án và chủ động theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các Nhà đầu tư. Đồng thời yêu cầu các nhà đầu tư báo cáo cam kết tiến độ và quản lý chặt chẽ tiến độ chi tiết triển khai thực hiện các dự án đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; định kỳ tổng hợp tình hình, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, xử lý theo thẩm quyền và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, hỗ trợ các Nhà đầu tư giải quyết vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án; đồng thời xử lý, phối hợp xử lý đối với Chủ đầu tư cố tình vi phạm tiến độ, không tuân thủ cam kết thực hiện dự án tại Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp; trình UBND tỉnh thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án vi phạm theo quy định.

Rà soát, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý nghiêm khắc trách nhiệm phối hợp, hợp tác của các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương, nhà đầu tư trong việc hướng dẫn, hỗ trợ đầu tư, thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh (ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố giao bộ phận/cơ quan chuyên môn trực thuộc theo dõi sát sao tiến độ triển khai các dự án đầu tư và chủ động hướng dẫn, xử lý các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của ngành, địa phương; đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan chủ trì) phối hợp liên ngành xử lý; tổng hợp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý nội dung vượt thẩm quyền.

Tích cực hướng dẫn, kịp thời hỗ trợ và tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của các Nhà đầu tư, nhất là về giải phóng mặt bằng, các thủ tục về đất đai để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sớm đầu tư hoàn thành, đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phải cam kết tiến độ chi tiết triển khai thực hiện dự án

Các Nhà đầu tư phải cam kết tiến độ chi tiết triển khai thực hiện dự án đã phê duyệt tại Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (có tính đến quỹ thời gian được phép giãn tiến độ theo quy định) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/4/2019 làm cơ sở để các Sở, ban ngành, chính quyền địa phương hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết các thủ tục có liên quan; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Chỉ đạo giải quyết vướng mắc một số dự án

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh ngày 29/3/2019.

Theo đó, đối với dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Bình Sơn chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tập trung, khẩn trương thực hiện dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với 47 hộ dân còn lại trong khu vực dự án; trong đó đến ngày 30/4/2019 giải quyết xong 37 hộ, đến ngày 15/5/2019 giải quyết xong 10 hộ còn vướng mắc; bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư.

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn và Ban Quản lý dự án NCMR Nhà máy lọc dầu Dung Quất có trách nhiệm xây dựng tường rào bảo vệ mặt bằng được tỉnh giao, đảm bảo không xảy ra tình trạng tái lấn chiếm; đồng thời triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ cam kết.

Đối với các lô đất tái định cư tại Khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường mở rộng giai đoạn 3 còn lại sau khi bố trí đủ cho hộ dân thuộc diện tái định cư theo quy định: Thống nhất chủ trương giao lại toàn bộ các lô đất tái định cư còn lại này cho UBND huyện Bình Sơn để xem xét, giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các đối tượng không đủ điều kiện bố trí tái định cư theo quy định nhưng phải di dời chỗ ở, phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Đối với dự án Khu dân cư xã Bình Thạnh: Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi lập quy hoạch chi tiết 1/500 để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo đối với toàn bộ diện tích Khu dân cư theo đúng quy định, trong đó thực hiện đúng quy trình, thủ tục để đấu giá đối với 4,5 ha đất sạch đã được Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng.

Về việc bán tài sản trên đất tại hạng mục Đập dâng - thác nước thuộc dự án Lâm viên thành phố Vạn Tường cho Công ty TNHH Thương mại Bất động sản Hưng Việt: Thống nhất giao Công ty TNHH Thương mại Bất động sản Hưng Việt phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi lập quy hoạch chi tiết 1/500 và đề xuất đầu tư dự án Khu du lịch, nghỉ dưỡng, dịch vụ sinh thái lâm viên Vạn Tường Dung Quất.

Về việc sử dụng đất tại thửa đất số 619, tờ bản đồ số 02, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi do Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Sài Gòn - Quảng Ngãi đang quản lý và sử dụng: Thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Sài Gòn - Quảng Ngãi được gia hạn sử dụng thửa đất số 619, tờ bản đồ địa chính số 2, phường Nghĩa Chánh và thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước đúng theo quy định hiện hành.

Giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án tại KKT Dung Quất

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính về giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB của các dự án đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất.

​Theo đó, về việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp để tính hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm, Phó Chủ tịch Thường trực yêu cầu UBND các huyện, thành phố Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 22/12/2018 và Công văn số 7922/UBND-NNTN ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh để tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Đối với Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất

Đối với các vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB tại mặt bằng dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất và các dự án vệ tinh. Về Khu hành chính mở rộng lần 1 (31,77 ha): Trường hợp hộ Võ Hoàng Lang, thống nhất chủ trương giải quyết giao đất ở bổ sung cho hộ gia đình ông Lang theo diện quỹ đất 15% của địa phương và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định. Giao UBND huyện Bình Sơn có văn bản giải trình và đề xuất cụ thể, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, trình UBND tỉnh quyết định; thời gian hoàn thành trước 30/4/2019.

Trường hợp hộ ông Huỳnh Văn Hoàng tranh chấp với 06 hộ/19 thửa/2,1 ha, giao Ban Quản lý chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất khẩn trương lập hồ sơ, thủ tục gửi UBND huyện Bình Sơn xem xét, tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định (nếu các hộ dân không bàn giao mặt bằng).

Đối với khu vực 1,1ha liên quan đến 04 hộ dân (Ngô Thanh Quyền, Ngô Thị Nguyệt, Lê Văn Thông, Lê Văn Tương), yêu cầu Ban Quản lý có văn bản khẳng định, làm rõ phần diện tích trước đây mượn tạm để làm đường công vụ, chưa có quyết định thu hồi đất của Nhà nước. Trên cơ sở đó, giao UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo UBND xã Bình Đông khẩn trương xem xét, xác nhận pháp lý đất đai theo thẩm quyền, làm cơ sở lập phương án bồi thường, GPMB. Thời gian hoàn thànhchậm nhất ngày 30/4/2019; đơn vị, cơ quan nào chậm trễ phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Chậm nhất đến ngày 15/4, trình UBND tỉnh về Khu hành chính mở rộng lần 2

Đối với Khu hành chính mở rộng lần 2 (17,47 ha) và Nhà máy hợp kim sắt (32,1 ha): Về hỗ trợ phần chênh lệch giá trị bồi thường, hỗ trợ giữa đất rừng sản xuất so với đất trồng cây lâu năm đối với các trường hợp đã cấp GCN QSD đất là đất rừng, nay đã được điều chỉnh ra khỏi quy hoạch 03 loại rừng theo Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh: Giao Ban Quản lý KKT Dung Quất phối hợp UBND huyện Bình Sơn tổng hợp, đề xuất cụ thể trình  UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) xem xét, chỉ đạo. Thời gian báo cáo, trình UBND tỉnhchậm nhất ngày 15/4/2019.

Về vướng mắc việc xác định thời điểm sử dụng đất, thời điểm xây dựng nhà, công trình vi phạm mốc quy hoạch tháng 5/2000 (thời điểm công bố quy hoạch chung Khu công nghiệp Dung Quất 10.300ha): Giao Ban Quản lý KKT Dung Quất phối hợp với UBND huyện Bình Sơn tổng hợp, đề xuất cụ thể gửi Tổ tư vấn, Tổ giúp việc UBND tỉnh để tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chậm nhất ngày 15/4/2019.

Đối với việc hoàn thiện hạ tầng điện, nước Khu dân cư Cà Ninh để đủ điều kiện cho dân làm nhà ở: Giao Ban Quản lý KKT Dung Quất khẩn trương chỉ đạo các đơn vị nhà thầu thi công hoàn thiện. Thời gian hoàn thành chậm nhất đến 30/5/2019.

Đối với các trường hợp tranh chấp đất đai, di dời mộ, ... (theo nội dung báo cáo tại cuộc họp của Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất): Giao UBND huyện Bình Sơn tập trung chỉ đạo UBND xã Bình Đông vận động, xử lý, giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/5/2019.

Đến 30/5, trình UBND tỉnh cho ý kiến về mặt bằng tạo quỹ đất sạch 115 ha

Đối với mặt bằng tạo quỹ đất sạch 115 ha, xã Bình Thuận phục vụ mở rộng Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất: Liên quan đến cơ chế bố trí tái định cư đối với Khu dân cư Đồng Rướn phải di dời; cơ chế phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trước khi phê duyệt phương án bố trí tái định cư và việc hỗ trợ thêm 09 tháng tiền thuê nhà để tạo điều kiện sớm GPMB đối với các hộ bị thu hồi đất ở trong vùng dự án: Giao Ban Quản lý KKT Dung Quất phối hợp với UBND huyện Bình Sơn có văn bản đề xuất cụ thể, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì họp lấy ý kiến các thành viên Tổ tư vấn, Tổ giúp việc, làm cơ sở để tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Thời gian hoàn thành chậm nhất đến 30/5/2019.

Về việc Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất xin cải tạo cửa phai đập Cà Ninh: Đây là công trình thuộc quản lý của cấp huyện, giao UBND huyện Bình Sơn chủ trì, phối hợp Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất tổ chức thực hiện đảm bảo theo đúng thiết kế cấp thẩm quyền phê duyệt; kinh phí do Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất chịu trách nhiệm.

Việc ảnh hưởng đến các hộ dân nuôi cá lồng bè: Giao UBND huyện Bình Sơn cùng Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất nghiên cứu phương án giải quyết hợp lý, đảm bảo giải quyết hài hòa quyền lợi cho các hộ dân. 

Về việc các hộ dân lấn chiếm hành lang trái phép: Về nguyên tắc, diện tích đất Nhà nước đã giao cho cơ quan, đơn vị nào thì cơ quan, đơn vị đó phải tự quản lý; trường hợp có sự lấn chiếm trái phép thì báo cáo chính quyền cấp xã, cấp huyện để thành lập đoàn kiểm tra, xử lý, giải quyết theo thẩm quyền.

T.H​ (tổng hợp)


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích