English Thứ Ba, 21-01-2020, 23:53 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 116983765
Đang online: 182

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 11-15/3/2019)

Đăng ngày: 15/03/2019; 2867 lần đọc

Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện các quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp; thực hiện di dời các công trình công cộng phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Cầu sông Rin; tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới 2019; tăng cường công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 11-15/03/2019)​.​

Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

 

Theo đó, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về cung cấp, quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế về việc Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 23/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; Công văn số 5781/UBND-KGVX ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Gương mẫu, quyết liệt chỉ đạo, triển khai sử dụng có hiệu quả chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

 

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cần gương mẫu, quyết liệt chỉ đạo, triển khai sử dụng có hiệu quả chữ ký số chuyên dùng Chính phủ đã được cấp, tăng cường trao đổi văn bản điện tử được ký bằng chữ ký số trong các giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

 

Phấn đấu đến tháng 6 năm 2019: 100% cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ, công chức lãnh đạo cấp tỉnh, sở và tương đương trở lên được cấp chứng thư số; đến cuối năm 2019 đạt 80% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng văn bản điện tử được ký số và 20% cơ quan nhà nước cấp xã triển khai và ứng dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử; đảm bảo thực hiện hoàn toàn việc gửi nhận văn bản điện tử trước ngày 30/6/2020.

 

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, nhắc nhở phòng ban, đơn vị trực thuộc chưa thực hiện tốt việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, văn bản điện tử, thư điện tử công vụ của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đơn vị mình để nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính.

 

Đảm bảo hạ tầng hệ thống và các ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các sở ban ngành, địa phương đảm bảo hạ tầng hệ thống và các ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ nhằm thúc đẩy sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử; đưa tiêu chí về sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá, xếp loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin.

 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai các quy định và giải pháp kết nối liên thông giữa Hệ thống chứng thực chữ ký số công cộng và Hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

 

Tham mưu UBND tỉnh tiếp tục triển khai chữ ký số cho các cơ quan nhà nước năm 2019 và các năm tiếp theo. Tham mưu UBND tỉnh các điều kiện đảm bảo triển khai chữ ký số hiệu quả, lộ trình sử dụng văn bản điện tử tiến tới thay thế cho văn bản giấy trong điều hành, xử lý công việc.

 

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi khẩn trương thực hiện các nội dung Công văn số 1342/BKHĐT-TH ngày 05/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018. 

 

​Theo đó, về tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 đã được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tại Công văn số 736/UBND-TH ngày 20/02/2019, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các Chủ đầu tư theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chỉ đạo của UBND tỉnh; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 hằng tháng, hằng quý.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi khẩn trương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư danh mục dự án, số vốn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công theo hướng dẫn của Bộ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn só 674/UBND-TH​ ngày 14/02/2019.

 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh cần có giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

 

​Cụ thể, thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư  công; thực hiện đầy đủ các quy định về giám sát và đánh giá đầu tư; khắc phục triệt để ​việc để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản, phân bổ vốn không đúng quy định, phê duyệt chủ trương, quyết định đầu tư khi không cân đối được nguồn vốn thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công.

 

Chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm trong việc lựa chọn những đơn vị tư vấn, nhà thầu có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để khảo sát, lập, thẩm tra, thẩm định công trình, dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công; dự toán, tổng dự toán công trình và thực hiện thi công xây lắp công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật về xây dựng.

 

Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có chức năng trong việc tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế và dự toán công trình theo quy định của Luật Xây dựng. Tăng cường công tác kiểm tra quản lý chất lượng công trình xây dựng của các chủ đầu tưvà kịp thời xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác lập, quyết toán vốn đầu tư dự án, công trình hoàn thành; có giải pháp thúc đẩy về công tác thu hồi vốn trong việc nợ tạm ứng sau quyết toán vốn đầu tư.

 

Thường xuyên rà soát, tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với địa bàn có các công trình, dự án trọng điểm thu hút đầu tư của tỉnh, nhu cầu lớn về sử dụng nguyên vật liệu phục vụ cho việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; thực hiện khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khai thác khoáng sản, khu vực khoáng sản nhỏ lẻ, phân tán. Đảm bảo các hoạt động khoáng sản được thực hiện đúng quy định của pháp luật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường.

 

Thực hiện tốt công tác thẩm định, tham mưu cấp giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản; tổ chức đấu thầu công khai, đúng quy định về thẩm quyền và trình tự, thủ tục, không để các tổ chức, cá nhân độc quyền trong việc khai thác khoáng sản, lợi ích nhóm, không tham mưu trình UBND tỉnh chỉ định cấp phép khai thác khoáng sản phục vụ công trình, dự án cho nhà thầu thi công các công trình (có sử dụng vốn Nhà nước), nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án khai thác, chế biến khoáng sản. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện kê khai sản lượng khai thác, chế biến, nộp đủ, đúng hạn các khoản thuế, phí vào ngân sách nhà nước theo quy định và các biện pháp cải tạo môi trường, phục hồi môi trường theo cam kết.

 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất về việc chấp hành pháp luật khoáng sản trên địa bàn; xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường; kiểm soát chặt chẽ sản lượng khai thác thực tế của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản; đình chỉ hoặc trình cấp có thẩm quyền thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản đối với các dự án khai thác gây mất an toàn lao động, tổn thất lớn khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tác động xấu đến cảnh quan môi trường, di tích lịch sử - văn hóa, di sản địa chất; các dự án không hoàn thiện các thủ tục sau cấp phép theo quy định của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh theo thẩm quyền tăng cường công tác kiểm tra hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản, nhất là các hành vi khai thác, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản trái phép, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc huyện, thành phố chủ động phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản tại các địa phương, đặc biệt là công tác quản lý, bảo vệ khu vực khoáng sản nằm trong kế hoạch đấu giá quyền khai thác hàng năm của UBND tỉnh.

 

Triển khai thực hiện các quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu​ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các Chi cục quản lý chuyên ngành tiếp tục thực hiện quản lý, thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công, phân cấp, trừ các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT.

 

​Tham mưu UBND tỉnh văn bản phân công, phân cấp cơ quan thẩm định cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay thế Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND.

 

Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát UBND các xã, phường, thị trấn trong việc quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT.

 

Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điểu kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT; định kỳ thực hiện báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện để tổng hợp báo cáo theo quy định hiện hành.

 

Chỉ đạo trên được đưa ra khi trước đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 Quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay thế Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 và Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm. đến nay đã có hiệu lực.

 

Thực hiện di dời các công trình công cộng phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Cầu sông Rin

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tổ chức di dời các công trình công cộng bị ảnh hưởng bởi dự án Cầu sông Rin, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà. Tổng kinh phí để thực hiện di dời đường dây điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước sinh hoạt, hệ thống kênh Tây hồ chứa nước Di Lăng,... là hơn 9 tỷ đồng.

 

​Trên cơ sở biên bản kiểm tra hiện trường xác định khối lượng di dời với các chủ quản lý công trình công cộng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh khẩn trương tổ chức lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định và triển khai thi công để đảm bảo bàn giao mặt bằng thi công dự án Cầu sông Rin, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà theo đúng tiến độ yêu cầu.

 

Dự án Cầu sông Rin được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định​ đầu tư vào năm 2018, với tổng vốn đầu tư 245 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh là chủ đầu tư, với quy mô bề rộng cầu tối đa 15m, chiều dài tuyến 3.561m; trong đó, cầu sông Rin dài 319m và cầu Nước Rạc dài 43m.

 

Việc đầu tư xây dựng cây cầy này nhằm đảm bảo giao thông thông suốt không bị chia cắt giữa hai huyện Sơn Hà và Sơn Tây trong mùa mưa bão, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho huyện Sơn Hà phát triển mở rộng không gian đô thị về phía Tây, xây dựng thị trấn Di Lăng trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa vùng phía Tây của tỉnh.

 

Tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành chỉ thị​ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh.

 

​Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai chiến dịch truyền thông phòng, chống đuối nước ở trẻ em, đặc biệt vào những tháng trước khi học sinh nghỉ hè; xây dựng và chia sẻ tài liệu truyền thông phòng, chống đuối nước trẻ em; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

Đẩy mạnh công tác phối hợp truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng về phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em, đặc biệt là tai nạn thương tích đuối nước. Triển khai xây dựng mô hình “Ngôi nhà an toàn”, “Xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em”.

 

Lồng ghép kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước với việc thực hiện Chương trình bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em hàng năm.

 

Tổ chức các hoạt động giám sát liên ngành về phòng, chống đuối nước ở trẻ em. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước ở trẻ em theo quy định.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai  thường xuyên và hiệu quả việc xây dựng trường học an toàn phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền và cử giáo viên dạy thể dục tham dự các lớp hướng dẫn phổ cập bơi do Trung ương, tỉnh tổ chức và phối hợp với địa phương giảng dạy các lớp phổ cập bơi, triển khai các mô hình thí điểm dạy bơi trong trường tiểu học, trung học cơ sở từ đó nhân rộng trong toàn tỉnh.

 

Tăng cường giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh về phòng, chống tai nạn thương tích, trong đó chú trọng đến phòng, chống đuối nước ở trẻ em.

 

Triển khai xây dựng các mô hình “Trường học an toàn”, “Mùa hè an toàn”, “Nhà trẻ mẫu giáo an toàn” phòng, tránh tai nạn thương tích trẻ em.

 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp xây dựng kế hoạch phòng, chống đuối nước trẻ em tại địa phương. Tuyên truyền, vận động và chỉ đạo các tổ chức, cá nhân thực hiện xây dựng, lắp đặt rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm tại các ao, hồ, đập, sông, suối; san lấp các hố vôi, hố xây dựng các công trình không còn sử dụng; giếng nước và các dụng cụ đựng nước phải có nắp đậy chắc chắn, an toàn.

 

Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp xã, trưởng thôn, cơ quan, đơn vị, trường học quản lý trẻ em nếu để xảy ra đuối nước ở trẻ em tại địa phương, đơn vị mình. Giao trách nhiệm cho các trưởng thôn, tổ trưởng dân phố huy động các tổ chức đoàn thể, các tổ chức xã hội, các tổ liên gia tự quản trong địa bàn dân cư tận dụng cơ sở vật chất, địa điểm hiện có, mở cửa nhà văn hóa, trường học, sân thể thao…tạo điều kiện cho trẻ em sinh hoạt hè trên địa bàn dân cư,…

 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới 2019

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện đầy đủ nội dung Công văn số 859/BTNMT-TTTNMT ngày 28/02/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới 2019.

 

​Tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động phù hợp để hưởng ứng ngày Nước thế giới năm 2019 với chủ đề là “Water for all – leaving no one behind” (Nước cho tất cả - không để ai bị bỏ lại phía sau) như: Tổ chức mít tinh, diễu hành, phát động chiến dịch ra quân làm sạch vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước.

 

Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích; tổ chức hội thảo khoa học, tọa đàm, triển lãm, tổ chức các lớp học; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng của nước.

 

Phát hiện, biểu dương và khen thưởng động viên kịp thời những cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhiều thành tích trong việc sử dụng tài nguyên nước có hiệu quả.

 

Tăng cường công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

 

Theo đó, quán triệt thực hiện nghiêm các quy định hiện hành của Nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trong công tác khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Chỉ đạo các Phòng, ban, đơn vị tăng cường công tác tuyền truyền, phổ biến pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi đối với các tổ chức, cá nhân để nâng cao nhận thức, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật.

 

Đồng thời, chỉ đạo các UBND xã, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp chấn chỉnh khắc phục ngay một số tồn tại trong quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

 

Cụ thể, đối với công tác quản lý công trình thủy lợi: Thường xuyên theo dõi, tổ chức sửa chữa, khắc phục kịp thời các công trình đầu mối, kênh mương bị hư hỏng; bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa kịp thời các thiết bị cơ khí  bị hư hỏng nặng, không vận hành được để đảm bảo cấp nước, vận hành an toàn và tăng tuổi thọ công trình.

 

Về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, khai thác công trình thủy lợi: Chỉ đạo UBND các xã củng cố, thành lập tổ chức thủy lợi cơ sở theo quy định của Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017; Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi để đáp ứng yêu cầu về năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi theo quy định hiện hành.

 

Đối với công tác bảo vệ công trình: Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi xử lý nghiêm các vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo đúng quy định để chấn chỉnh, răn đe,...

 

Triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1638/VPCP-CN ngày 28/02/2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018, Công văn số 240/UBND-CNXD​ ngày 16/01/2019 về triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

 

​Theo chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1638/VPCP-CN, yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm việc triển khai hệ thống thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng theo đúng quy định tại Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27/03/2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27/02/2018; đồng thời, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về tiến độ, lộ trình chuyển sang thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng.

 

                                                               T.H (tổng hợp)​​​​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích