English Thứ Tư, 11-12-2019, 00:02 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114118029
Đang online: 289

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 24-28/9/2018)

Đăng ngày: 28/09/2018; 1676 lần đọc

Triển khai thực hiện Quyết định 28 của Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp địa phương; giải quyết vướng mắc dự án đường dây 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn; quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh; khẩn trương hoàn thành các dự án điểm định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số; chỉ đạo giải quyết vụ việc báo nêu;…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 24-28/9/2018)​.

Triển khai thực hiện Quyết định 28 của Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử

 

​Để đảm bảo việc gửi, nhận văn bản điện tử thông qua kết nối liên thông quản lý văn bản và điều hành tiến tới thay thế văn bản giấy trong điều hành xử lý công việc theo lộ trình quy định, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

 

​Theo đó, Thủ trưởng các sở, ngành và địa phương phải gương mẫu, đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm tra định kỳ việc triển khai thực hiện Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc; phổ biến, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về các lợi ích của việc gửi, nhận văn bản điện tử và ứng dụng chữ ký số trong hạt động của cơ quan nhà nước. Triển khai phần mềm quản lý điều hành văn bản trong nội bộ cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý và thực hiện việc gửi, nhận văn bản qua hệ thống liên thông văn bản với các cơ quan, đơn vị khác đã kết nối vào hệ thống.

 

Bên cạnh đó, cần theo dõi, xử lý kịp thời hệ thống liên thông của đơn vị, đảm bảo khả năng kết nối, liên thông với trục liên thông nội tỉnh; giữa trục liên thông địa phương với trục liên thông quốc gia. Xây dựng quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản của từng đơn vị, trong đó phải có yêu cầu ký sổ trong việc gửi, nhận văn bản điện tử để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong quá trình gửi, nhận văn bản điện tử.

 

Đồng thời, bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời trong kế hoạch ngân sách hàng năm để đáp ứng và duy trì hệ thống phần mềm quản lý điều hành văn bản điện tử đảm bảo kết nối liên thông với trục liên thông nội tỉnh, địa phương với trục liên thông quốc gia. Tổ chức quản lý, định kỳ sao lưu văn bản điện tử, phải đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong quá trình thực hiện.

 

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức việc gửi, nhận văn bản điện tử thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và theo quy chế làm việc, quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản của UBND tỉnh và theo quy định của Chính phủ.

 

Các Sở, ngành chức năng của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản theo quy định; xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý, sử dụng văn bản điện tử; triển khai tổ chức tập huấn, hướng dẫn, phổ biến các quy định về trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liêu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào, yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử.

 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương nâng cấp, quản lý, duy trì, vận hành hệ thống liên thông tỉnh; đồng thời, hướng dẫn các đơn vị thực hiện kết nối hệ thống liên thông phần mềm quản lý văn bản với trục liên thông tỉnh, trục liên thông quốc gia. Chủ trì, hướng dẫn các sở, ngành về việc sử dụng mã định danh cơ quan, mã định danh văn bản và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối hệ thống quản lý văn bản và điều hành để gửi, nhận văn bản điện tử; quản lý thống nhất mã định danh của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử.

 

Đồng thời, tổ chức theo dõi, kiểm tra việc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch ứng dụng chữ ký số và lộ trình sử dụng văn bản điện tử tiến tới thay thế cho văn bản giấy trong điều hành, xử lý công việc…

 

Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp địa phương

 

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3095- CV/TU ngày 07/9/2018 về việc chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp địa phương.

 

​Cụ thể, giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan chủ động xây dựng Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức các đơn vị thuộc S​ở Tư pháp theo yêu cầu của Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; trên cơ sở dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV nghiên cứu chuẩn bị các vấn đề có liên quan để triển khai thực hiện ngay sau khi Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.

 

Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 184-KL/TU ngày 11/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để Phòng Công chứng số 1 và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp thực hiện tự chủ theo quan điểm chỉ đạo mục tiêu, yêu cầu, lộ trình nêu tại Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, nhằm phát huy vai trò của các đơn vị sự nghiệp công lập trong hoạt động nghề tư pháp, bảo đảm an toàn pháp lý cho người dân, doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ chính trị và đáp ứng được nhu cầu của xã hội.

 

Củng cố, bố trí sắp xếp hợp lý đội ngũ công chức làm công tác tư pháp đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn. Tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

 

Giải quyết vướng mắc dự án đường dây 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn

 

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường dây 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn.

 

​Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Đức Phổ khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 190/TB-UBND ngày 22/6/2018 và kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4029/STNMT-ĐĐBĐVT ngày 31/8/2018. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, UBND huyện Đức Phổ có trách nhiệm chủ động báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời.

 

Đối với trường hợp của hộ ông Châu Quá, ở thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức: Đề nghị Ban QLDA các công trình điện Miền Trung (chủ đầu tư dự án đường dây 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn), Công ty TNHH Thiên Tân (chủ đầu tư dự án đường dây 110kV Quảng Ngãi – Đăkre) làm việc với UBND huyện Mộ Đức để thống nhất phương án dịch chuyển mố trụ ra ngoài phạm vi thu hồi đất của hộ ông Châu Quá (trong quá trình điều chỉnh móng trụ cần thực hiện các thủ tục điều chỉnh hàng lang trên không của 02 đường dây trên ra khỏi khu vực đất do hộ ông Châu Quá đang sử dụng).

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành có liên quan tích cực phối hợp với UBND các huyện: Mộ Đức, Đức Phổ, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung để kịp thời hướng dẫn và tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền đối với các vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB dự án đường dây 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn.

 

Đề nghị Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng của tỉnh và chính quyền địa phương các huyện trong quá trình giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, GPMB của dự án để sớm hoàn thành việc đóng điện, đưa dự án vào vận hành, khai thác.

 

Quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

 

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Tài chính, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh, Cục Hải quan Quảng Ngãi, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan nghiên cứu nội dung Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất để triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

​Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu tại điểm 9 Chỉ thị nêu trên đối với công tác cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường, thanh, kiểm tra đối với đơn vị nhập khẩu sử dụng trực tiếp phế liệu làm nguyên vật liệu sản xuất, các làng nghề tái chế phế liệu và xử lý nghiêm theo quy định nếu vi phạm;… Đồng thời, dự thảo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể việc triển khai thực hiện Chỉ thị trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh trước ngày 10/10/2018.

 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh; nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại công văn số 8960/VPCP-CN ngày 19/9/2018.

 

​Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh khẩn trương báo cáo kết quả xử lý các đơn vị cá nhân nợ tiền cấp quyền khai thác kho​áng sản theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số5249/UBND-NNTN ngày 31/8/2018; báo cáo kết quả kiểm tra, xác định trữ lượng khoáng sản cát thực tế khai thác năm 2018 của các tổ chức, cá nhân được UBND tỉnh cấp phép khai thác theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 547/UBND-NNTN ngày 29/01/2018.

 

Khẩn trương hoàn thành các dự án điểm định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh khẩn trương phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Điện lực Quảng Ngãi và Điện lực các huyện có liên quan sớm hoàn chỉnh hồ sơ đấu nối điện, để kịp thời cấp điện cho các dự án điểm định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công tham gia thực hiện các dự án, khẩn trương hoàn thiện dứt điểm đối với các phần việc còn lại, nhất là hạng mục về điện, nước,… để sớm tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

 

​Đối với phần khối lượng phát sinh ngoài hồ sơ thiết kế (nếu có và cần thiết) tại một số dự án: chủ động phối hợp với Sở Xây dựng và đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tr​a thực tế để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Đôn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và kịp thời nghiệm thu khối lượng thực hiện, hoàn chỉnh các thủ tục thanh toán để được giải ngân vốn.

 

Bên cạnh đó, chủ động làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện trong việc bàn giao, cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho các hộ dân; phối hợp với UBND huyện Minh Long và chủ hộ có yêu cầu cấp thiết về chỗ ở để thống nhất và kịp thời bố trí lô đất cho hộ dân để xây dựng chỗ ở đảm bảo an toàn.

 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tăng cường chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên hơn nữa đối với các nhà thầu thực hiện dự án; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện để sớm hoàn thành các dự án trước mùa mưa, bão năm 2018.

 

Sở Xây dựng tích cực phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các đơn vị sớm hoàn chỉnh các thủ tục về quản lý đầu tư xây dựng có liên quan để kịp thời nghiệm thu, bàn giao và sớm đưa các dự án vào khai thác, sử dụng đạt hiệu quả.

 

UBND các huyện tích cực phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và đơn vị liên quan trong việc tiếp nhận, bàn giao dự án từ chủ đầu tư; sớm tổ chức bốc thăm, chia lô; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và động viên hộ dân về nơi ở mới được ổn định,…

 

Chỉ đạo giải quyết vụ việc báo nêu

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thành phố có liên quan tham mưu, giải quyếtmột số vấn đề, vụ việc nổi cộm, bức xúc báo chí quan tâm phản ánh theo đề nghị tại Báo cáo số 334-BC/BTGTU ngày 10/9/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

 

​Theo đó, về nội dung dồn đất, đợi sổ (phản ánh việc sau khi dồn điền đổi thửa, các địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong việc cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất): Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, quản lý việc thực hiện công tác dồn điền đổi thửa tại​ địa phương; hàng năm, căn cứ vào nhu cầu, kế hoạch dồn điền đổi thửa và kinh phí được phân bổ để thực hiện, không để xảy ra tình trạng nợ đọng kinh phí.

 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí kịp thời cho các huyện, thành phố để thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng đảm bảo kế hoạch đề ra hàng năm.

 

Đối với nội dung rác thải ngập tràn cảng Sa Kỳ: Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Bình Sơn, UBND thành phố Quảng Ngãi kiểm tra, chỉ đạo, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động người dân sinh sống, kinh doanh tại địa phương không vứt rác bừa bãi; đồng thời có biện pháp hiệu quả, xử lý dứt điểm tình trạng nêu trên nhằm bảo vệ môi trường, tránh ảnh hưởng đến mỹ quan, du lịch tại địa phương (liên quan nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 3102/UBND-NNTN ngày 04/6/2018). Báo cáo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết quả thực hiện trước ngày 30/10/2018.

 

Về nội dung thu hồi đất giao tư nhân làm trang trại tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh có thỏa đáng: Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sơn Tịnh kiểm tra nội dung phản ánh của Báo Gia đình và Pháp luật, có văn bản phúc đáp Báo Gia đình và Pháp luật biết, báo cáo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết quả thực hiện trước ngày 10/10/2018.

 

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, kiểm tra nội dung thông tin phản ánh của Báo Quảng Ngãi về việc cơ cấu nghề khai thác hải sản của tỉnh chuyển dịch chưa đúng định hướng (tỷ lệ nghề lưới kéo không giảm mà còn có xu hướng gia tăng); đề xuất UBND tỉnh các giải pháp căn cơ để đảm bảo việc phát triển nghề khai thác hải sản theo đúng định hướng, mục tiêu của Đề án Tái cơ cấu ngành thủy sản.

 

* Chủ tịch UBND tỉnh cũng có công văn yêu cầu UBND huyện Đức Phổ kiểm tra thực tế, xác minh nội dung Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phản ánh qua bài viết: “Có hay không việc lợi dụng khai thác cát phục vụ nông thôn mới để bán”; nếu phát hiện vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 05/10/2018.

 

                                                             T.H (tổng hợp)​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 1256-KL/TU ngày 03/12/2019 để tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, khẩn trương báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2019 trên địa bàn tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích