English Thứ Sáu, 15-11-2019, 08:17 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112415780
Đang online: 233

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 03-07/9/2018)

Đăng ngày: 07/09/2018; 1598 lần đọc

Tập trung triển khai các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm; Khẩn trương triển khai thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh liên quan đến sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính, sự nghiệp; Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất trên địa bàn tỉnh; Triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2019; Tăng cường công tác quản lý, giải quyết ưu đãi đối với các dự án xã hội hóa​; Xử lý rác thải trôi dạt trên biển trên địa bàn huyện Lý Sơn; Hoàn thành việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trong năm 2018;…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 03-07/9/2018)​.

Tập trung triển khai các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có côn​g văn​ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2018.

 

​Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, các đơn vị sử dụng ngân sách cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Quyết định: số 24/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; số 933/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2018; số 1051/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2018.

 

Giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu NSNN

 

Về thu ngân sách, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan trong công tác quản lý thu tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và các nhiệm vụ thu NSNN, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018 do HĐND tỉnh giao. Trong đó tăng cường công tác quản lý thu trên địa bàn, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá; giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu NSNN; tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế của các chi cục trực thuộc.

 

Phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu. Thực hiện nghiêm chính sách tài khóa và các kết luận, kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra; Phấn đấu hoàn thành vượt tối thiểu 10% mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 đã được HĐND tỉnh giao để bổ sung nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán và xử lý các nhiệm vụ phát sinh.

 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến điều kiện kinh doanh, đất đai, thị trường,... tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất - kinh doanh.

 

Chủ động điều hành đảm bảo cân đối ngân sách địa phương

 

Về chi ngân sách, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước theo đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho con người để đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng thời gian theo quy định. Trong đó chủ động điều hành đảm bảo cân đối NSĐP, tổ chức chi ngân sách theo dự toán, khả năng thu ngân sách và tiến độ một số nguồn thu gắn với dự toán chi đầu tư phát triển (thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết đối với cấp tỉnh).

 

Chủ động dành nguồn để thực hiện các chính sách do Trung ương và địa phương đã ban hành; kết thúc năm, các sở, ban ngành và các huyện, thành phố có trách nhiệm báo cáo quyết toán cụ thể với Sở Tài chính kinh phí chi trả cho từng chính sách, chế độ an sinh xã hội; trường hợp thừa, thiếu so với mức đã bố trí dự toán năm 2018, Sở Tài chính sẽ tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định.

 

Quản lý, sử dụng dự phòng NSĐP theo quy định của Luật NSNN, tập trung cho các nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, dịch bệnh và một số nhiệm vụ quan trọng cấp bách phát sinh; Thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản nợ đến hạn phải trả của NSĐP; Trường hợp thu NSĐP dự kiến giảm so với dự toán được cấp có thẩm quyền giao, phải chủ động xây dựng phương án điều hành để đảm bảo cân đối NSĐP, ưu tiên thực hiện các chính sách, chế độ liên quan con người, an sinh xã hội; xóa đói giảm nghèo.

 

Đẩy nhanh tiến độ chi ngân sách, kể cả chi cho các chế độ, chính sách, nhiệm vụ, đề án theo các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia. Hết năm ngân sách, chỉ những khoản dự toán chi chưa thực hiện được hoặc chưa chi hết theo quy định tại khoản 3 Điều 64 Luật NSNN năm 2015 mới được phép chuyển nguồn sang năm sau để thực hiện, số còn lại sẽ bị cắt, hủy dự toán; không xem xét chuyển nguồn hay bổ sung để đảm bảo cho các khoản chi này. Các huyện, thành phố phải chủ động bố trí NSĐP để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trên địa bàn trong năm 2018.

 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2018, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

 

Tập trung triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 -2020; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn. Tiếp tục rà soát, thực hiện các biện pháp giảm mức phí, chi phí đầu vào cho doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ; nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

 

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công trong từng lĩnh vực gắn với thúc đẩy lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công đã đề ra và cơ cấu lại ngân sách nhà nước chi cho các lĩnh vực này, đồng thời quán triệt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/05/2018 của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII nhằm đẩy mạnh việc tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương và cơ cấu lại chi NSNN.

 

 

Khẩn trương triển khai thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh liên quan đến sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính, sự nghiệp

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng các chương trình, đề án để tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ đã được phân công tại các Kế hoạch: 83/KH-UBND và 82/KH-UBND. Nếu không đảm bảo tiến độ và chất lượng tham mưu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi, đôn đốc quá trình triển khai, tổ chức thực hiện; định kỳ 6 tháng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo dõi; trường hợp cần thiết, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến​ chỉ đạo liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử.

 

​Theo đó, về ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được giao và đề xuất, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đẩy nhanh việc thực hiện Đề án kiến trúc Chính quyền điện tử đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 một cách thực chất, đầy đủ, hiệu quả.

 

Đầu tư xây dựng, kết nối đường truyền để phục vụ hội nghị, cuộc họp trực tuyến đến cấp xã; đảm bảo 100% các cơ quan, đơn vị nhà nước thực hiện luân chuyển văn bản qua phần mềm liên thông và 100% các văn bản phát hành liên thông thực hiện ký số để tiết kiệm chi phí hành chính; thống nhất việc xây dựng hệ thống xác thực dùng chung, tránh tình trạng dùng nhiều mật khẩu do phải sử dụng nhiều phần mềm trong hoạt động công vụ.

 

Xây dựng một số hệ thống thông tin dữ liệu quan trọng của tỉnh để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh như: Báo cáo kinh tế - xã hội; quản lý hộ nghèo, cận nghèo; công chứng hợp đồng, giao dịch; quản lý cán bộ, công chức.

 

Về thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì tham mưu UBND tỉnh triển khai việc ký cam kết thực hiện cải cách hành chính.

 

Cụ thể, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố ký cam kết với UBND tỉnh trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể về cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao vào cuối năm và tổ chức theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện, quy trách nhiệm theo đúng quy định tại Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ngãi.

 

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định thực hiện việc hợp nhất Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh với Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh để tinh gọn bộ máy, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động phục vụ và kiểm soát việc giải quyết TTHC hiện nay.

 

Đối với việc cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI): Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ vào tình hình, diễn biến của cơ quan, địa phương mình định kỳ hoặc đột xuất tổ chức tiếp xúc, đối thoại với người dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải tỏa những vướng mắc, bức xúc trong giải quyết thủ tục hành chính, cũng như lắng nghe, tiếp thu những phản ánh, kiến nghị của người dân đối với chính quyền, đồng thời lồng ghép với công tác thông tin, tuyên truyền đến người dân; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện (qua Văn phòng UBND tỉnh).

 

Về cải thiện chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS): Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu tổ chức thực hiện việc đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Trong đó, ưu tiên thực hiện trước đối với Trung tâm hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã, đối với các lĩnh vực y tế, giáo dục nhằm kiểm tra, đánh giá mức độ hài lòng của người dân để kịp thời có giải pháp điều chỉnh, cải thiện chất lượng phục vụ của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp đối với Nhân dân.

 

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất trên địa bàn tỉnh

 

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát báo cáo các dự án đã được UBND tỉnh giao đất hoặc cho thuê đất nhưng chậm đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng không hiệu qủa, không đúng mục đích và quy hoạch được duyệt theo nội dung Công văn số 846/STNMT-QLĐĐ ngày 01/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/9/2018 để lập kế hoạch kiểm tra, thanh tra toàn diện việc quản lý sử dụng quỹ đất nêu trên.

 

​Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đôn đốc UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện; tổng hợp báo cáo và tham mưu UBND tỉ​nh phê bình các địa phương không thực hiện hoàn thành nhiệm vụ nêu trên.

 

Trên cơ sở báo cáo của UBND các huyện, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu lập kế hoạch kiểm tra, thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, doanh nghiệp đã được UBND tỉnh giao đất hoặc cho thuê đất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2018.

 

Triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2019

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​​ chỉ đạo UBND các huyện, thành phố triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, trên cơ sở các chỉ tiêu sử dụng đất của kỳ kế hoạch sử dụng đất (2016-2020) đã được UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất phải phù hợp với phát triển KT-XH của địa phương. Trường hợp các chỉ tiêu sử dụng đất không phù hợp với kỳ kế hoạch sử dụng đất, UBND cấp huyện tổng hợp và giải trình cụ thể các danh mục dự án phục vụ phát triển KT - XH của cấp huyện, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

​Về nguyên tắc xác định danh mục công trình, dự án, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đối với các danh mục công trình, dự án thông qua HĐND tỉnh, bao gồm danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất (quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai): Được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch đối với các dự án thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án còn lại theo hướng dẫn tại điểm b khoản 6 Điều 67 Thông tư số 29/2014/TT-BNTMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ: Đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 và Điều 62 Luật Đất đai.

 

Đối với diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ hoặc Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh thông qua để sử dụng vào mục đích khác nhưng chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án thì được chuyển sang thực hiện trong các năm tiếp theo nhưng không được quá thời hạn 03 năm theo quy định tại khoản 3 Điều 49 của Luật Đất đai và không phải lập lại thủ tục xin ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ hoặc trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua theo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai nếu tiếp tục thực hiện dự án.

 

Các danh mục công trình, dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh xem xét, quyết định (không thông qua HĐND tỉnh) bao gồm: Danh mục công trình, dự án quy định tại Điều 61 và  Khoản 1, 2 Điều 62 Luật Đất đai đã được ghi vốn trong năm kế hoạch và các công trình không thuộc Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai đã có chủ trương đầu tư theo quy định.

 

Về trình tự, thủ tục thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện theo hướng dẫn quy định tại Điều 65, 66, 67 Thông tư số 29/2014/TT-BNTMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện của UBND các huyện, thành phố, báo cáo kịp thời UBND tỉnh biết để chỉ đạo. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh theo quy định. Hoàn thành trước ngày 05/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đây là công việc cần khẩn trương, tập trung thực hiện. Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức, triển khai thực hiện và gửi kết quả về UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) chậm nhất trước ngày 30/9/2018 để thẩm định trước khi trình HĐND tỉnh thống nhất thông qua tại kỳ họp thường kỳ cuối năm 2018.

 

Tăng cường công tác quản lý, giải quyết ưu đãi đối với các dự án xã hội hóa

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ chỉ đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội và Cục Thuế tỉnh tăng cường công tác quản lý, giải quyết ưu đãi đối với các dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định, trường hợp nhà đầu tư có đăng ký dự án xã hội hóa, thì hướng dẫn nhà đầu tư căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường để hoàn thiện dự án đầu tư và gửi các cơ quan liên quan để thẩm định dự án đầu tư theo hướng dự án xã hội hóa.

 

Trên cơ sở kết quả thẩm định dự án của các Sở, ngành và địa phương, trường hợp dự án đầu tư được lập đáp ứng các điều kiện để hưởng ưu đãi theo chính sách xã hội hóa thì trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư và nhà đầu tư được hưởng chính sách ưu đãi về lĩnh vực xã hội hóa; nếu dự án đầu tư được lập không đáp ứng được các điều kiện hưởng ưu đãi về lĩnh vực xã hội hóa thì trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về ưu đãi đầu tư, không được hưởng ưu đãi theo chính sách xã hội hóa.

 

Thường xuyên theo dõi, giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án xã hội hóa của chủ đầu tư để kịp thời phát hiện các dự án triển khai chưa đúng theo các nội dung dự án đầu tư đã đăng ký để hướng dẫn, yêu cầu chủ đầu tư kịp thời điều chỉnh dự án làm cơ sở trình UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư. Trường hợp sau khi điều chỉnh dự án, nếu không còn đáp ứng được các điều kiện hưởng ưu đãi theo chính sách xã hội hóa, thì tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư theo hướng dự án không được hưởng ưu đãi về chính sách xã hội hóa.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm khi tham gia thẩm định dự án xã hội hóa, phải rà soát, đối chiếu với quy hoạch đất dành cho lĩnh vực xã hội hóa. Trường hợp chưa có trong quy hoạch đất dành cho xã hội hóa thì hướng dẫn chủ đầu tư phối hợp với UBND huyện, thành phố làm các thủ tục bổ sung quy hoạch đất dành cho lĩnh vực xã hội hóa của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013 – 2020; đảm bảo khi trình UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án thì phải có trong quy hoạch đất dành cho lĩnh vực xã hội hóa.

 

Thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện dự án đối với các dự án xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường để hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện các các thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy định; đảm bảo các dự án khi đi vào hoạt động đáp ứng được đầy đủ các điều kiện quy định về bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực xã hội hóa, theo đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

 

Các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thành các tiêu chí, tiêu chuẩn, quy mô đáp ứng điều kiện xã hội hóa trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Sở theo đúng quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008, số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 và số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016. Trường hợp dự án xã hội hóa có nội dung chưa phù hợp giữa Quyết định chủ trương đầu tư và quy định của Thủ tướng Chính phủ về tên gọi, quy mô, tiêu chuẩn,… thì Sở quản lý chuyên ngành có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu và xác định rõ các nội dung trên, thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh để có cơ sở giải quyết ưu đãi cho dự án xã hội hóa.

 

Cục Thuế tỉnh căn cứ tiến độ triển khai của dự án, yêu cầu nhà đầu tư thông báo cho Cơ quan Thuế về việc dự án đã được xây dựng hoàn thành, đưa vào hoạt động ngay sau khi dự án hoàn thành,...

 

Xử lý rác thải trôi dạt trên biển trên địa bàn huyện Lý Sơn

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thu gom, vận chuyển rác thải trôi dạt trên biển và phụ phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện Lý Sơn.​

 

Theo đó, đối với chất thải trôi dạt trên biển vào bờ, Chủ tịch cho phép UBND huyện Lý Sơn áp dụng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn sinh hoạt (Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi). 

 

Đối với phụ phẩm nông nghiệp (lá, rễ cây hành, tỏi): Trước mắt, cho phép UBND huyện Lý Sơn được áp dụng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn sinh hoạt (Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh) để thực hiện đối với phụ phẩm nông nghiệp trong năm 2018. 

 

Sau năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Lý Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền, hướng dẫn người dân tận dụng phụ phẩm nông nghiệp làm phân hữu cơ, giảm thiểu phát sinh chất thải ra môi trường. 

 

Đồng thời, nghiên cứu xây dựng phương án tổng thể về thu gom, vận chuyển, xử lý đối với phụ phẩm nông nghiệp trên cơ sở vận dụng các quy định hiện hành của Nhà nước xây dựng đơn giá xử lý đối với phụ phẩm nông nghiệp gắn với trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải theo quy định tại Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Nghị định 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Hoàn thành việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trong năm 2018

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 9689/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính kiểm tra, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn đã được UBND tỉnh phân bổ tại Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 về thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng.

 

Hoàn thành dứt điểm việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trong năm 2018 như mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 24/7/2013 của Chính phủ theo ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 9689/BTC-NSNN ngày 13/8/2018; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan.

 

UBND các huyện, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện; hoàn thành kế hoạch năm 2018 thực hiện Chương trình và quản lý, sử dụng kinh phí được phân bố đúng mục đích, hiệu quả; thanh toán, quyết toán kinh phí theo quy định tại Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

                                                      T.H (tổng hợp)​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc UBND huyện Sơn Tịnh sử dụng ngân sách huyện để hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị ngập úng không gieo sạ được do ảnh hưởng của việc đầu tư xây dựng các dự án tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, lấy ý kiến của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan đối với việc thực hiện các nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất phục vụ xây dựng giếng khoan bổ sung nhân tạo nước dưới đất trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, thống nhất theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích