English Thứ Bảy, 16-02-2019, 12:02 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87071400
Đang online: 117

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 18/6-22/6/2018)

Đăng ngày: 22/06/2018; 1563 lần đọc

Triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2018; Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính; Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Kế hoạch cải thiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi; Giải quyết dứt điểm các tồn tại về bồi thường, GPMB dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Rà soát diện tích đất lâm nghiệp người dân đang sử dụng chồng lấn quy hoạch đất rừng phòng hộ​,…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 18/6-22/6/2018).​

Triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2018

 

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/6/2018 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 170/TB-UBND ngày 11/6/2018 về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ 6 tháng đầu năm 2018; quyết tâm hành động, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công việc cấp dưới, chú trọng khắc phục tồn tại, yếu kém; kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên từng ngành, từng lĩnh vực và từng địa phương. 

 

​Tăng cường chú trọng thực hiện các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; thanh tra, kiểm tra, nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá n​hân gây chậm trễ trong thực hiện kế hoạch đầu tư công. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài trên địa bàn tỉnh.

 

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai thực hiện các văn bản của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư tại các cuộc họp lãnh đạo chủ chốt hằng tháng và cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. 

 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành giá trên địa bàn tỉnh nhằm giúp kiểm soát tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, góp phần bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2018 của cả nước.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng nông sản. Phối hợp, hướng dẫn các địa phương có biển triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không được khai báo và không được kiểm soát. Thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các vi phạm; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc lâm sản xuất khẩu sang Châu Âu.       

 

Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức kiểm tra, tăng cường thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng nhà vệ sinh tại trường học các địa phương trên bàn tỉnh; cải thiện căn bản chất lượng nhà vệ sinh trong bệnh viện; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

 

Công an tỉnh tăng cường công tác nắm bắt tình hình thế giới, khu vực và trong nước; kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh; tập trung đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ. Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân, doanh nghiệp.

 

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính

 

Chỉ đạo một số nhiệm vụ quan trọng trong công tác cải cách hành chính 06 tháng cuối năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo kết luận số 168/TB-UBND ngày 06/6/2018 của đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các cơ quan liên quan đến kết quả tham mưu thực hiện các nội dung về Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2017.

 

Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, sách nhiễu

 

Đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, địa phương tích cực hỗ trợ, tạo mọi điều kiện khuyến khích chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang thành lập doanh nghiệp (đối với trường hợp đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp) theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2018 của UBND tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020; phấn đấu từ nay đến cuối năm 2018 hỗ trợ đăng ký thành lập mới 200 doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

 

Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách hành chính, xem kết quả chỉ số cải cách hành chính là một tiêu chí đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức đối với người đứng đầu; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng quy định hoặc có hành vi sách nhiễu khi giải quyết công việc cho doanh nghiệp và công dân, nhất là trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.

 

Chậm nhất đến ngày 31/12/2018, chấm dứt hợp đồng làm công tác chuyên môn nghiệp vụ

 

Về công tác cải cách tổ chức bộ máy, các sở, ban ngành và địa phương xây dựng, phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo thẩm quyền, đúng quy định của Nhà nước hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, không chia nhỏ vị trí việc làm để tăng biên chế trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Bố trí công chức, viên chức đúng cơ cấu ngạch và cơ cấu chức danh nghề nghiệp theo Đề án vị trí việc làm đã được duyệt.

 

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quy định việc sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, các phòng chuyên môn cấp huyện theo chủ trương của Đảng, quy định pháp luật và chủ trương của Tỉnh ủy theo hướng phân cấp, phân quyền cho địa phương thực hiện những công việc mà có khả năng thực hiện tốt.

 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phối hợp với cơ quan có liên quan thực hiện rà soát, kiểm tra lại nhiệm vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo để xem xét phân cấp nhiệm vụ cho các trường, đơn vị thực hiện, chỉ thực hiện công tác hướng dẫn chuyên môn, thanh tra, kiểm tra.

 

Chậm nhất đến ngày 31/12/2018, các sở, ban ngành và địa phương phải chấm dứt hợp đồng làm công tác chuyên môn nghiệp vụ trong cơ quan hành chính.

 

Về công tác cải cách tài chính công: Sở Tài chính nghiên cứu xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành và tổ chức triển khai thực hiện đề án thí điểm việc lập, phân bổ ngân sách nhà nước cho các cơ quan hành chính nhà nước trên cơ sở kết quả công việc đầu ra và chất lượng hoạt động của từng cơ quan, tiến tới xóa bỏ cơ chế cấp kinh phí theo số lượng biên chế; cơ chế nhằm tăng quyền tự chủ của người đứng đầu cơ quan hành chính trong thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính và tiền lương, tiền thưởng để nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị; khẩn trương thực hiện nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Điểm d Mục 2 Thông báo kết luận số 168/TB-UBND ngày 06/6/2018.

 

Triển khai phần mềm một cửa điện tử liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã

 

Về công tác hiện đại hóa hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai phần mềm một cửa điện tử trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính ở tất cả các cơ quan nhà nước liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã; thực hiện việc thống kê, rà soát và tổng hợp báo cáo thực trạng, giải pháp về cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản điều hành nhằm đẩy mạnh việc sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành tích hợp chữ ký số, đảm bảo kết nối liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã và yêu cầu kết nối liên thông vào hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành của Chính phủ.

 

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiến hành nâng cấp trang thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ.

 

Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử, tích hợp dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm hành chính công tỉnh và các huyện, thành phố. Đồng thời, xây dựng mô hình mẫu về đầu tư trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thuộc Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn.

 

Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, tổ chức tập trung một đầu mối tại Trung tâm hành chính công tỉnh đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; theo dõi, kiểm tra, báo cáo việc chấp hành các quy định tại Nghị quyết số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh.

 

​Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành quy chế về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trong tháng 8/2018; Hướng dẫn các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành quy trình giải quyết TTHC nội bộ, làm cơ sở cho Sở Thông tin và Truyền thông triển khai xây dựng quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng TTHC cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh (hoàn thành tháng 9/2018); triển khai xây dựng quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng TTHC cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

 

Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, tham mưu trình UBND tỉnh điều chỉnh lại tên gọi của Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi; trình Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm lại 02 Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công tỉnh theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ (hoàn thành trong tháng 8/2018).

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo việc triển khai, kiện toàn lại cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện, thành phố; chịu trách nhiệm trước HĐND cùng cấp, cơ quan hành chính nhà nước cấp trên về kết quả, tiến độ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền.

 

Kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm quy định trong giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức.

 

Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi người dân, tổ chức khi cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý vi phạm các quy định về những hành vi không được làm trong giải quyết TTHC quy định tại Khoản 1 Điều 5 tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và quy định có liên quan.

 

Kế hoạch cải thiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi

 

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi.

 

Phấn đấu cải thiện Chỉ số PAR INDEX xếp hạng từ vị thứ 45 – 50

 

Theo đó, năm 2018, phấn đấu cải thiện Chỉ số CCHC của tỉnh được xếp hạng từ vị thứ 45 - 50/63 tỉnh, thành trong cả nước. 

 

Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về CCHC; về kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; về theo dõi, thi hành pháp luật; về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; về kết quả ứng dụng công nghệ thông tin. 

 

100% văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đảm bảo đúng trình tự, quy trình theo quy định. 

 

Phấn đấu từ 95 - 100% thủ tục hành chính của các sở, ngành, địa phương  tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn. Cập nhật và công bố, công khai đầy đủ, kịp thời 100% các thủ tục hành chính theo đúng quy định.

 

Triển khai thực hiện cơ chế một cửa tại UBND huyện Sơn Tịnh; cơ chế một cửa tại UBND 2 xã(Trà Quân, Trà Lãnh) thuộc huyện Tây Trà.   

 

100% cán bộ lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định.

Chấm dứt hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

 

Thực hiện đúng quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo; về sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, các phòng chuyên môn cấp huyện.

 

Thực hiện kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản từ cấp tỉnh đến 100% đơn vị cấp xã; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 từ 30 - 40% số hồ sơ TTHC trở lên.  

 

Tiếp tục xây dựng duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001-2015 tại 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện và tối thiểu 40% số đơn vị hành chính cấp xã trở lên.

 

Phấn đấu nâng chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (SIPAS) đạt mức từ 80% trở lên.

 

Một số nhiệm vụ trọng tâm

 

Để đạt được các mục tiêu trên, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm được xác định cụ thể trên 8 lĩnh vực: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; xây dựng, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính; tác động của cải cách hành chính đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

 

Các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ngãi, căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 12/6/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch này; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và trên cơ sở nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện tại sở, ban, ngành, địa phương mình; Sở Nội vụ định kỳ tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này của các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo để theo dõi, chỉ đạo.

 

Giải quyết dứt điểm các tồn tại về bồi thường, GPMB dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

 

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính về tình hình thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi.

 

​Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thì đến ngày 30/6/2018 dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi phải thông xe kỹ thuật và đến ngày 31/7/2018 chính thứ​c thông xe toàn bộ dự án. Tuy nhiên, hiện nay công tác bồi thường, GPMB, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc.

 

Để hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, GPMB của dự án, Phó Chủ tịch Thường giao Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA tiếp tục tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ Giao thông vận tải đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 24B đoạn Km23+300 - Km57+170 và đường Tịnh Phong - cảng Dung Quất II, đoạn từ nút giao đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đến Quốc lộ 1 từ nguồn vốn dư của dự án.

 

Về thu hồi đất ngoài quy hoạch dự án: Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số873/UBND-CNXD ngày 23/02/2017.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tổ chức thẩm định bản đồ theo đề nghị của các địa phương để có cơ sở cho các địa phương thực hiện công tác thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, GPMB cho dự án.

 

Về 26 vị trí bổ sung cọc GPMB: Đề nghị UBND các huyện Bình Sơn và Sơn Tịnh chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất huyện khẩn trương hoàn thiện phương án bồi thường, trình UBND huyện phê duyệt để tổ chức chi trả tiền cho các hộ dân theo đúng quy định.

 

UBND huyện Bình Sơn khẩn trương gửi hồ sơ để Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh chấp thuận giá đất thu tiền sử dụng đất, làm cơ sở giao đất tái định cư cho 05 hộ dân còn lại trên địa bàn huyện Bình Sơn.

 

UBND các huyện và thành phố Quảng Ngãi khẩn trương cân đối ngân sách bố trí nộp hoàn trả toàn bộ số tiền thu tiền sử dụng đất của các hộ dân (kể cả phần kinh phí hỗ trợ) vào ngân sách tỉnh để hoàn trả kinh phí tạm ứng xây dựng tái định cư theo đúng ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4392/UBND-CNXD ngày 12/8/2016 và Công văn số 734/UBND-CNXD ngày 15/02/2017 trong năm 2018. Trường hợp địa phương còn khó khăn, chưa cân đối được nguồn kinh phí để hoàn trả trong năm 2018 mà chuyển qua năm 2019 thì phải có văn bản giải trình gửi Sở Tài chính để tham mưu  UBND tỉnh.

 

UBND các huyện khẩn trương tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất còn lại chưa giao đất tái định cư tại các khu tái định cư của dự án (Công văn số 3305/UBND-CNXD ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh) và nộp vào ngân sách tỉnh để hoàn trả chi phí xây dựng khu tái định cư theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4392/UBND-CNXD ngày 12/8/2016 và Công văn số 734/UBND-CNXD ngày 15/02/2017.

 

Tạm thời chưa thực hiện bồi thường, GPMB 14 trường hợp tại nút giao Quốc lộ 24B để chờ ý kiến của Bộ Giao thông vận tải; trường hợp Bộ Giao thông vận tải không đồng ý thì phải thực hiện theo ranh giới bồi thường, GPMB của dự án.

 

UBND huyện Sơn Tịnh cung cấp quy hoạch giao thông của địa phương cho VEC để thiết kế hoàn trả theo đúng quy hoạch giao thông của địa phương (tuyến đường dẫn lên cầu FO14).

 

Ban QLDA tiếp tục chủ trì, phối hợp với các địa phương làm việc cụ thể với VEC giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc liên quan đến dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số1469/UBND-CNXD ngày 21/3/2018.

 

Đề nghị VEC tổng hợp, trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh tổng kinh phí bồi thường, GPMB theo đề xuất của Ban QLDA tại Công văn số 543/BQL-KHĐT ngày 16/4/2018 để phê duyệt quyết toán Tiểu dự án. Chỉ đạo kiểm tra, xử lý dứt điểm việc nứt nhà dân do thi công, bồi thường cho người dân, không để người dân kiến nghị bồi thường kéo dài như trong thời gian vừa qua.

 

Chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn trả các tuyến đường địa phương bị hư hỏng do vận chuyển vật liệu phục vụ thi công công trình. Riêng tuyến đường dẫn lên cầu FO14, UBND huyện Sơn Tịnh sẽ có trách nhiệm cung cấp quy hoạch giao thông của địa phương cho VEC để thiết kế hoàn trả theo đúng quy hoạch giao thông của địa phương.

 

Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

 

UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo liên quan đến việc xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ.

​Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát và tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh vào kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2018 theo đúng trình tự quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

 

Sở Tài chính chủ trì dự thảo Quy định chính sách tín dụng tại địa phương theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 57; vốn cấp bù lãi suất hỗ trợ cho các dự án và mức vốn sử dụng ngân sách địa phương để đảm bảo thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/7/2018 để tổng hợp chung vào Chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn phù hợp với thẩm quyền và các quy định của pháp luật; trong đó, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định mức giá thuê đất ưu đãi và thời gian thuê đất, mặt nước ổn định theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 57 vào kỳ họp HĐND cuối năm 2018 theo đúng trình tự quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

 

Rà soát diện tích đất lâm nghiệp người dân đang sử dụng chồng lấn quy hoạch đất rừng phòng hộ

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn thống nhất việc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Trà Bồng, Sơn Tây, Tây Trà, Bình Sơn thực hiện khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Dự toán: Rà soát, đo đạc, xác định diện tích người dân đang sử dụng hợp pháp nằm trong phạm vi ranh giới quy hoạch rừng phòng hộ đã giao và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các Ban quản lý rừng phòng hộ và Trung tâm Kỹ thuật Nông, lâm nghiệp Dung Quất. 

 

​Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý việc thực hiện phải đảm bảo không trùng lặp với dự án rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch rừng sản xuất và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và các dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở các huyện miền núi đã và đang thực hiện; đồng thờiđề xuất biện pháp xử lý việc chồng lấn; khái toán kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện, làm việc thống nhất với Sở Tài chính, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Hoàn thành trước ngày 30/8/2018.

 

Sau khi UBND các huyện: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Trà Bồng, Sơn Tây, Tây Trà thực hiện xong việc đo đạc bổ sung, cập nhật, chỉnh lý hệ thống bản đồ địa chính đất lâm nghiệp theo các nguồn vốn đã bố trí và theo Quyết định số 1873/QĐ-UBND​ ngày 11/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất lâm nghiệp trên địa bàn 06 huyện miền núi để đảm bảo phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai nói chung và công tác quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn 06 huyện miền núi nói riêng.

 

 

                                                         T.H (tổ​ng hợp)​​​​​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 4234/TB-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết luận Hội Nghị Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – năm 2018; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩunêu trên; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5781/UBND-KGVX ngày 21/9/2018 để triển khai thực hiện; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh theo đúng yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 179/BKHCN-ƯDCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo thời gian yêu cầu.

 ​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích