English Thứ Sáu, 19-01-2018, 02:45 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 67868663
Đang online: 64

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 02-05/01/2018)

Đăng ngày: 08/01/2018; 565 lần đọc

Nghiêm khắc xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu; Chủ động cân đối ngân sách và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để xử lý các dự án cấp bách; Tổ chức bắn pháo hoa dịp Giao thừa Xuân Mậu Tuất năm 2018; Một số nhiệm vụ trọng tâm của Ngành nông nghiệp năm 2018​ ​;…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 02-05/01/2018).​

Nghiêm khắc xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương phổ biến, quán triệt sâu sắc, toàn diện nội dung Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước đến chủ đầu tư, bên mời thầu, đơn vị thẩm định, người có thẩm quyền của dự án/dự toán và cơ quan quản lý về đấu thầu tại sở, ban ngành, đơn vị, địa phương.

Nghiêm khắc xử lý các cá nhân, tổ chức có h​ành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu và không tuân thủ các nội dung tại Chỉ thị nêu trên và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về những vi phạm (nếu có).

Chỉ đạo chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện những nội dung theo Chỉ thị nêu trên, đặc biệt là việc công khai thông tin và thực hiện đấu thầu qua mạng theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 và yêu cầu tại mục 2 Phần I Chỉ thị trên, đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ này là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Trường hợp để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong quá trình lựa chọn nhà thầu như thông thầu, quay thầu, vây thầu,… căn cứ mức độ vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, không bố trí vốn hoặc điều chuyển vốn sang dự án khác đối với những dự án mà do chủ đầu tư, bên mời thầu được xác định là vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến nhà thầu có kiến nghị, khiếu nại, tố cáo kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ của dự án, gói thầu.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp vói các sở, ngành, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh, đặc biệt đối với các gói thầu có nhiều phản ánh, kiến nghị về hành vi tiêu cực. Hỗ trợ, hướng dẫn các chủ đầu tư, bên mời thầu trong quá trình đăng ký chứng thư số và đăng tải thông tin theo quy định,…

Chủ động cân đối ngân sách và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để xử lý các dự án cấp bách

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố chủ động rà soát quy mô các dự án (đang thực hiện hoặc chuẩn bị đầu tư) do từng sở, ngành, địa phương làm chủ đầu tư phải đảm bảo khả năng cân đối ngân sách nhà nước và hiệu quả đầu tư dự án. Đối với dự án cấp bách cần xử lý ngay, trước mắt các địa phương cân đối ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện (kể cả đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh các dự án đã bố trí kế hoạch vốn đầu tư công).

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát, tổng hợp, tham mưu và đề xuất UBND tỉnh báo cáo cấp ​có thẩm quyền để điều chỉnh, bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đối với những dự án thật sự cấp thiết; giãn, hoãn hoặc tạm dừng đầu tư đối với các dự án chưa cần thiết hoặc qua rà soát không còn hiệu quả; xem xét hỗ trợ địa phương theo các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh khi có nguồn vốn phù hợp.

Tổ chức bắn pháo hoa dịp Giao thừa Xuân Mậu Tuất năm 2018

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý UBND thành phố Quảng Ngãi tổ chức bắn pháo hoa dịp Giao thừa Xuân Mậu Tuất năm 2018 để phục vụ nhân dân trong tỉnh.

​UBND thành phố Quảng Ngãi có trách nhiệm đăng ký và phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để mua pháo hoa và tổ chức bắn pháo​ hoa bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ, tiết kiệm và đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Huy động kinh phí theo phương thức xã hội hóa để thực hiện việc bắn pháo hoa nhân dịp Xuân Mậu Tuất năm 2018 tại địa phương, không sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ này.

Một số nhiệm vụ trọng tâm của Ngành nông nghiệp năm 2018

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần bám sát nội dung Kết luận số 538-KL/TU ngày 05/12/2017 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh và Chương trình công tác năm 2018 của UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch công tác, nhiệm vụ năm 2018; Tiếp tục thực hiện và tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc trách nhiệm quản lý của ngành. Đây là nội dung quan trọng tại Thông báo kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính tại buổi làm việc với Sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT phân tích những nút thắt của ngành để chọn chủ đề của năm 2018 và những năm tiếp theo nhằm tạo bước đột phá cho ngành nông nghiệp; Tiếp tục tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại thuộc kế hoạch công tác của ngành năm 2017, nhất là các chỉ tiêu chưa đạt, nhiệm vụ chưa hoàn thành; Tập trung theo dõi để chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018, với tiêu chí là năng suất vụ này phải đạt và vượt kế hoạch đề r​a. Triển khai các biện pháp phòng, chống hạn, dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, đặc biệt là trong thời điểm giáp Tết Nguyên Đán 2018.

 

Xây dựng nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và của ngành, trong đó cần tập trung nghiên cứu các giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết sản xuất để nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm trong nông nghiệp. Tập trung củng cố, kiện toàn các hợp tác xã, xây dựng những sản phẩm cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã/thôn.Tham mưu UBND tỉnh phân công các sở, ngành, đoàn thể theo dõi, hướng dẫn giúp đỡ 18 xã và huyện Tư Nghĩa đạt chuẩn theo đúng mục tiêu kế hoạch đề ra. Hoàn thành trước ngày 25/01/2018.

Tập trung thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 04/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 20/6/2017; Chủ động, tích cực phối hợp giải quyết, xử lý vụ việc lấn, chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn các xã của huyện Ba Tơ và địa phương liên quan trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Khẩn trương hoàn thành phương án giao đất, giao rừng đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Khẩn trương hoàn thành và trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; Kiểm soát chặt chẽ việc đóng mới tàu cá, đặc biệt việc đóng mới, hành nghề của tàu cá hành nghề lưới kéo và nghề lặn trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh việc truyên truyền, áp dụng các chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh đã ban hành trong thời gian qua như Chính sách Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ; khuyến khích phát triển hợp tác xã; Chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý hiếm; Chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng cạn trên đất sản xuất kém hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 – 2020,...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong năm tăng cường công tác quản lý giống cây trồng, vật nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

                                                              T.H (tổn​g hợp)​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 Quy định​ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin; Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 58/BTTTT-KHCN ngày 11/01/2018 về việc hướng dẫn các nguyên tắc định hướng về công nghệ thông tin và truyền thông xây dựng thành phố thông minh ở Việt Nam.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa chỉ tiêu 18.6 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, trình UBND tỉnh trước ngày 15/02/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và đơn vị liên quan chủ động liên hệ với Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tiếp nhận 1.000 tấn gạo do Chính phủ Cộng hòa Hàn Quốc hỗ trợ; đồng thời khẩn trương tham mưu UBND tỉnh hiện phân bổ số gạo nêu trên cho nhân dân bị thiệt hại do lũ lụt gây ra trong năm 2017.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và đơn vị liên quan chủ động liên hệ với Ban chỉ đạo Trung ư​ơng về Phòng chống thiên tai tiếp nhận 1000 tấn gạo do Chính phủ Cộng hòa Hàn Quốc hỗ trợ; đồng thời, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh hiện phân bổ số gạo nêu trên cho nhân dân bị thiệt hại do lũ lụt gây ra trong năm 2017.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi và các đơn vị có liên quan tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/01/2018 về tình hình đầu tư nước ngoài cả năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với cá​c cơ quan chức năng của tỉnh, các địa phương tổ chức thực hiện Thông báo số 13/TB-VPCP ngày 09/01/2018 của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện năm 2017, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tham mưu UBND tỉnh phân bổ hạt giống cây trồng do Trung ương hỗ trợ (05 tấn hạt giống ngô và 03 tấn hạt giống rau) cho các địa phương và tổ chức thực hiện việc phân bổ hạt giống để kịp thời phục vụ sản xuất Đông - Xuân 2017-2018.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát, thống kê h​iện trạng đội ngũ giáo viên hiện có; tính toán số lượng giáo viên thừa/thiếu cục bộ theo từng môn học, cấp học và tổng hợp nhu cầu về giáo viên phổ thông từ năm học 2018-2019 đến năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh trước ngày 31/01/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, chỉ đạo giải quyết (nếu có) nội dung phản ánh tại bài báo: Chỉnh rồi, vẫn “rối”” của Báo Quảng Ngãi, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện và kịp thời thông tin đến Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Quảng Ngãi.

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh