English Thứ Năm, 18-07-2019, 18:36 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103030211
Đang online: 112

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 02-05/01/2018)

Đăng ngày: 08/01/2018; 1585 lần đọc

Nghiêm khắc xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu; Chủ động cân đối ngân sách và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để xử lý các dự án cấp bách; Tổ chức bắn pháo hoa dịp Giao thừa Xuân Mậu Tuất năm 2018; Một số nhiệm vụ trọng tâm của Ngành nông nghiệp năm 2018​ ​;…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 02-05/01/2018).​

Nghiêm khắc xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương phổ biến, quán triệt sâu sắc, toàn diện nội dung Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước đến chủ đầu tư, bên mời thầu, đơn vị thẩm định, người có thẩm quyền của dự án/dự toán và cơ quan quản lý về đấu thầu tại sở, ban ngành, đơn vị, địa phương.

Nghiêm khắc xử lý các cá nhân, tổ chức có h​ành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu và không tuân thủ các nội dung tại Chỉ thị nêu trên và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về những vi phạm (nếu có).

Chỉ đạo chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện những nội dung theo Chỉ thị nêu trên, đặc biệt là việc công khai thông tin và thực hiện đấu thầu qua mạng theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 và yêu cầu tại mục 2 Phần I Chỉ thị trên, đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ này là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Trường hợp để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong quá trình lựa chọn nhà thầu như thông thầu, quay thầu, vây thầu,… căn cứ mức độ vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, không bố trí vốn hoặc điều chuyển vốn sang dự án khác đối với những dự án mà do chủ đầu tư, bên mời thầu được xác định là vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến nhà thầu có kiến nghị, khiếu nại, tố cáo kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ của dự án, gói thầu.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp vói các sở, ngành, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh, đặc biệt đối với các gói thầu có nhiều phản ánh, kiến nghị về hành vi tiêu cực. Hỗ trợ, hướng dẫn các chủ đầu tư, bên mời thầu trong quá trình đăng ký chứng thư số và đăng tải thông tin theo quy định,…

Chủ động cân đối ngân sách và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để xử lý các dự án cấp bách

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố chủ động rà soát quy mô các dự án (đang thực hiện hoặc chuẩn bị đầu tư) do từng sở, ngành, địa phương làm chủ đầu tư phải đảm bảo khả năng cân đối ngân sách nhà nước và hiệu quả đầu tư dự án. Đối với dự án cấp bách cần xử lý ngay, trước mắt các địa phương cân đối ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện (kể cả đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh các dự án đã bố trí kế hoạch vốn đầu tư công).

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát, tổng hợp, tham mưu và đề xuất UBND tỉnh báo cáo cấp ​có thẩm quyền để điều chỉnh, bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đối với những dự án thật sự cấp thiết; giãn, hoãn hoặc tạm dừng đầu tư đối với các dự án chưa cần thiết hoặc qua rà soát không còn hiệu quả; xem xét hỗ trợ địa phương theo các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh khi có nguồn vốn phù hợp.

Tổ chức bắn pháo hoa dịp Giao thừa Xuân Mậu Tuất năm 2018

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý UBND thành phố Quảng Ngãi tổ chức bắn pháo hoa dịp Giao thừa Xuân Mậu Tuất năm 2018 để phục vụ nhân dân trong tỉnh.

​UBND thành phố Quảng Ngãi có trách nhiệm đăng ký và phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để mua pháo hoa và tổ chức bắn pháo​ hoa bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ, tiết kiệm và đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Huy động kinh phí theo phương thức xã hội hóa để thực hiện việc bắn pháo hoa nhân dịp Xuân Mậu Tuất năm 2018 tại địa phương, không sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ này.

Một số nhiệm vụ trọng tâm của Ngành nông nghiệp năm 2018

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần bám sát nội dung Kết luận số 538-KL/TU ngày 05/12/2017 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh và Chương trình công tác năm 2018 của UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch công tác, nhiệm vụ năm 2018; Tiếp tục thực hiện và tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc trách nhiệm quản lý của ngành. Đây là nội dung quan trọng tại Thông báo kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính tại buổi làm việc với Sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT phân tích những nút thắt của ngành để chọn chủ đề của năm 2018 và những năm tiếp theo nhằm tạo bước đột phá cho ngành nông nghiệp; Tiếp tục tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại thuộc kế hoạch công tác của ngành năm 2017, nhất là các chỉ tiêu chưa đạt, nhiệm vụ chưa hoàn thành; Tập trung theo dõi để chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018, với tiêu chí là năng suất vụ này phải đạt và vượt kế hoạch đề r​a. Triển khai các biện pháp phòng, chống hạn, dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, đặc biệt là trong thời điểm giáp Tết Nguyên Đán 2018.

 

Xây dựng nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và của ngành, trong đó cần tập trung nghiên cứu các giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết sản xuất để nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm trong nông nghiệp. Tập trung củng cố, kiện toàn các hợp tác xã, xây dựng những sản phẩm cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã/thôn.Tham mưu UBND tỉnh phân công các sở, ngành, đoàn thể theo dõi, hướng dẫn giúp đỡ 18 xã và huyện Tư Nghĩa đạt chuẩn theo đúng mục tiêu kế hoạch đề ra. Hoàn thành trước ngày 25/01/2018.

Tập trung thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 04/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 20/6/2017; Chủ động, tích cực phối hợp giải quyết, xử lý vụ việc lấn, chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn các xã của huyện Ba Tơ và địa phương liên quan trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Khẩn trương hoàn thành phương án giao đất, giao rừng đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Khẩn trương hoàn thành và trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; Kiểm soát chặt chẽ việc đóng mới tàu cá, đặc biệt việc đóng mới, hành nghề của tàu cá hành nghề lưới kéo và nghề lặn trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh việc truyên truyền, áp dụng các chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh đã ban hành trong thời gian qua như Chính sách Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ; khuyến khích phát triển hợp tác xã; Chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; hỗ trợ, khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý hiếm; Chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng cạn trên đất sản xuất kém hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 – 2020,...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong năm tăng cường công tác quản lý giống cây trồng, vật nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

                                                              T.H (tổn​g hợp)​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát về tình hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ và hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên địa bàn tỉnh; kịp thời tổng hợp và báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 6522/BGTVT-KCHT ngày 12/7/2019 về việc tham gia ý kiến đối với Dự thảo Đề án Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo trì quốc lộ giai đoạn 2020 - 2030​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 237/TB-VPCP ngày 12/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, chủ động phối hợp với Bộ Công Thương và thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3866/UBND-KT ngày 09/7/2019 để triển khai Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích