English Thứ Hai, 14-10-2019, 07:49 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110608361
Đang online: 276

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 11-15/12/2017)

Đăng ngày: 15/12/2017; 1820 lần đọc

Rà soát, sắp xếp Phó Chủ tịch UBND các cấp tăng thêm không đúng quy định; Triển khai thực hiện điều chỉnh, bổ sung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Cơ chế tài chính thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Giải quyết vướng mắc công tác bồi thường, GPMB dự án đường dây 220 kV Thượng Kon Tum- Quảng Ngãi và đường đây 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn; ​Giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi; Tiếp tục rà soát, hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 12; Tăng cường việc quản lý, sử dụng pháo, vật liệu nổ; Tăng cường quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông;…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 11-15/12/2017).

Rà soát, sắp xếp Phó Chủ tịch UBND các cấp tăng thêm không đúng quy định

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, thẩm quyền được giao có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị; Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 16/01/2016 của Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên ủy ban nhân dân các cấp.

​Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với ​UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan, khẩn trương rà soát số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh vượt quá so với quy định (nếu có); đề xuất cấp có thẩm quyền sắp xếp để đảm bảo số lượng Phó Chủ tịch UBND các cấp theo đúng quy định; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 20/3/2018 để báo cáo Bộ Nội vụ.

Triển khai thực hiện điều chỉnh, bổ sung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 7679/UBND-NNTN​ giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh (kỳ họp đầu năm 2018) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã và khen thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn giai đoạn 2016-2020.

​Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố liên quan rà soát kết quả thực hiện nội dung quy định tại khoản 5, Điều 2, Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương áp dụng từ năm 2017 và những năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh; trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh Nghị quyết nêu trên (nếu cần thiết); trình UBND tỉnh trước ngày 31/12/2017.

Các Sở, ban ngành tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng Sở, ban ngành tỉnh, căn cứ Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017, Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020 tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị mình.

Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua Cuộc vận động ”Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ”Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và các phong trào thi đua của từng Hội, đoàn thể; phát hiện, nhân rộng các điển hình trong phạm vi toàn tỉnh.

UBND các huyện, thành phố triển khai đến các phòng, ban, UBND các xã trên địa bàn Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

 Cơ chế tài chính thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao UBND các huyện căn cứ Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 - 2020, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh rà soát, lập kế hoạch thực hiện trong năm 2018; đồng thời, chủ động lồng ghép việc thực hiện chính sách này với các chính sách, chương trình, dự án khác đang triển khai thực hiện trên địa bàn huyện theo Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 của UBND tỉnh Quy định về cơ chế lồng ghép và quản lý các nguồn vốn đầu tư thực hiện phát triển KT-XH, phấn đấu giảm nghèo bền vững trên địa bàn 6 huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020.

​Trên cơ sở kế hoạch thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2018 của các huyện, giao Ban Dân tộc tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định, đảm bảo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả.​ Hằng năm vào thời điểm lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách hằng năm, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND các huyện, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nhu cầu vốn, xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước thực hiện các chính sách theo Quyết định 2085/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ủy ban Dân tộc. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc thực hiện các chính sách theo kế hoạch, đảm bảo hiệu quả và bền vững.

Giao Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện việc quản lý, thanh quyết toán nguồn vốn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo hướng dẫn tại Thông tư số 105/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Giải quyết vướng mắc công tác bồi thường, GPMB dự án đường dây 220 kV Thượng Kon Tum- Quảng Ngãi và đường đây 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn

Liên quan đến việc xử lý vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đường dây 220 kV Thượng Kon Tum- Quảng Ngãi và đường đây 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn (đoạn qua huyện Đức Phổ), Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với nội dung kiến nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại điểm 3 Công văn số 5867/STNMT-ĐĐBĐVT ngày 27/11/2017.

​Yêu cầu UBND huyện Đức Phổ khẩn trương tổ chức kiểm tra, thông qua phương án và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 08 hộ dân còn lại bị ảnh hưởng bởi dự án đường đây 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn và 27 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường dây 220 kV Thượng Kon Tum- Quảng Ngãi theo quy định. Tổ chức vận động, thuyết phục các hộ dân chấp hành quy định về đo đạc, kiểm kê, thực hiện bồi thường, hỗ trợ đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không và thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Đối với các hộ dân đề nghị di chuyển nhà cửa, vật kiến trúc ra ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không: UBND huyện Đức Phổ có trách nhiệm tổ chức làm việc với Ban Quản lý các dự án công trình điện miền Trung để xem xét nội dung kiến nghị của các hộ dân, thống nhất phương án xử lý trên cơ sở đảm bảo các quy chuẩn về khoảng cách cho phép theo quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng, sức khỏe của người dân và các công trình, vật kiến trúc dưới hành lang an toàn điện; đồng thời, yêu cầu Ban Quản lý các dự án công trình điện miền Trung phải có cam kết việc đảm bảo sự tồn tại của nhà, vật kiến trúc trong hành lang an toàn đường dây dẫn diện trên không.

Đối với các hộ dân không chấp hành việc thu hồi đất: UBND huyện Đức Phổ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác lập đầy đủ các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để thực hiện việc giải phóng mặt bằng, triển khai dự án theo đúng thẩm quyền. Riêng những nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền, UBND huyện Đức Phổ chủ động báo cáo, đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu) xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời.

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với UBND huyện Đức Phổ, Ban Quản lý các dự án công trình điện miền Trung để hướng dẫn và kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đường dây 220 kV Thượng Kon Tum- Quảng Ngãi và đường đây 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn.

Giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất việc Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi không hưởng chính sách ưu đãi về miễn tiền thuê đất đối với Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi như đề xuất của Công ty tại Công văn số 091/VSIP QN/LAD/17 ngày 07/11/2017.

​Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, khẩn trương lập hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền hủy quyết định miễn tiền thuê đất và phê duyệt đơn giá thuê đất đối với Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi theo đúng quy định pháp luật; ​báo cáo và trình UBND tỉnh trong tháng 12/2017.

Tiếp tục rà soát, hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 12

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về công tác khắc phục hậu quả bão số 12 và mưa lũ tại các tỉnh miền Trung tại Thông báo số 564/TB-VPCP ngày 08/12/2017, tiếp theo các Công văn số 7078/UBND-NNTN ngày 15/11/2017 và số 6845/UBND-NNTN ngày 07/11/2017, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo nêu trên, có biện pháp hữu hiệu hỗ trợ thực hiện công tác khắc phục bão số 12 và mưa lũ, xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong thời gian đến.

​Đảm bảo sử dụng các nguồn lực được hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả; kịp thời cấp phát số gạo được hỗ trợ cho người dân, không để người dân​ bị thiếu đói. Tiếp tục rà soát các hộ có nguy cơ thiếu đói trong thời gian đến,  nhất là đối với hộ gia đình chính sách bị thiệt hại để kịp thời hỗ trợ lương thực cho người dân nhân dịp Tết đến xuân về.

Tăng cường việc quản lý, sử dụng pháo, vật liệu nổ

Nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành địa phương tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép.

​Yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các ngành, hội, đoàn thể, Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 36/2009/NĐ-CP và các văn bản có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn quản lý để nâng cao nhận thức; vận động, tuyên truyền Nhân dân giao nộp pháo, tích cực phát hiện, tố giác các đối tượng nhập lậu, sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép.

Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện, tổ chức cho ký cam kết, giáo dục, quản lý các đối tượng, hộ kinh doanh tạp hóa, hộ gia đình có biểu hiện, khả năng, điều kiện nhập lậu, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, các loại đồ chơi nguy hiểm thuộc danh mục cấm.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quản lý, sử dụng pháo đến toàn thể cán bộ, nhân viên và học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức thực hiện; đồng thời tổ chức cho học sinh, sinh viên ký cam kết không mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo, quả nổ tự tạo và các loại đồ chơi nguy hiểm thuộc danh mục cấm.

Tăng cường quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường liên quan đến việc quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh.

​Theo đó, đối với các mỏ đã khai thác hết trữ lượng theo G​iấy phép khai thác được cấp, giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục trình UBND tỉnh thu hồi, chấm dứt hiệu lực giấy phép khai thác và thông báo cho các đơn vị tiến hành cải tạo, phục hồi môi trường, lập thủ tục đóng cửa mỏ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định đóng cửa mỏ theo quy định.

Đối với các mỏ đã khai thác vượt trữ lượng cấp phép, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định.

Đối với mỏ cát thôn Ngân Giang, xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh) giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức kiểm tra thực địa, hướng dẫn đơn vị lập đầy đủ hồ sơ đề nghị gia hạn theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 7019/UBND-NNTN ngày 123/11/2017.

Lập thủ tục truy thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với phần khối lượng khoáng sản khai thác vượt trữ lượng cấp phép, gửi Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi truy thu tiền thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại điểm 2 Công văn số 4821/UBND-NNTN ngày 09/8/2017.

 

                                                                 T.H (tổng hợp)​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Đề án “Thuê chuyên gia Cu Ba hỗ trợ khám, chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tại Thông báo số 350/TB-VPCP ngày 02/10/2019 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu, điều chỉnh các nội dung quy hoạch Khu du lịch Mỹ Khê không còn phù hợp trong quá trình xây dựng đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Kỳ và xã Tịnh Khê; khẩn trương hoàn thành đồ án quy hoạch trình UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Doanh nghiệp xã hội Cao để xây dựng Đề án cụ thể về việc đầu tư cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (Bệnh viện đa khoa Dung Quất trước đây); trên cơ sở đó, chủ trì phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, UBND huyện Bình Sơn và các sở, ngành liên quan tham gia góp ý hoàn chỉnh Đề án, tham mưu UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích