English Thứ Hai, 14-10-2019, 08:49 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110610648
Đang online: 333

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 20-24/11/2017)

Đăng ngày: 24/11/2017; 2338 lần đọc

Nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp thu ngân sách; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân hết kế hoạch vốn được giao đối với các Chương trình MTQG; Chỉ đạo về việc xét chọn hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Chỉ đạo liên quan đến kết luận thanh tra tại Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ; Chỉ đạo liên quan đến dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh và Đường Nguyễn Công Phương; Không để tái diễn tình trạng lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái phép; Chỉ đạo một số nội dung liên quan đến Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm;…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 20-24/11/2017).

Nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 7241/UBND-KT ngày 22/11/2017 yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức quán triệt và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Thư ngày 10/11/2017, nhằm thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017. 

​Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh khẩn trương và nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các văn bả​n số: 2881/UBND-KT ngày 17/5/2017 về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/10/2017 của Chính phủ, số 3525/UBND-KT ngày 14/6/2017 về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương năm 2017, số 6228/UBND-KT ngày 10/10/2017 về việc thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2017 và số 7205/UBND-KT ngày 21/11/2017 về việc tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp thu ngân sách.

Giao Sở Tài chính chủ trì, rà soát và tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện việc quản lý chi ngân sách địa phương theo đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán được giao, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện tốt các chế độ, chính sách an sinh xã hội, đảm bảo chi đúng đối tượng và thời gian quy định.

Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh khẩn trương rà soát, tăng cường thu ngân sách đối với tất cả các khoản thu; trong đó, Cục Thuế tỉnh khẩn trương tập trung đôn đốc thu các khoản thu có tiến độ thu thấp như: thu ngoài quốc doanh, thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ,…phấn đấu đến cuối năm 2017 tất các khoản thu đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu dự toán giao nhằm tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương và thực hiện các cơ chế, chính sách đã được tỉnh ban hành trong thời gian qua.

Tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp thu ngân sách

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành; Ban Chỉ đạo Chống thất thu ngân sách tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo, phối hợp chống thất thu thuế, xử lý nợ động thuế. 

​Theo đó, Chủ tịch yêu cầu Ban Chỉ đạo Chống thất thu ngân sách tỉnh xây dựng kế hoạch, giải pháp quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu thuế, xử lý nợ đọng thuế hiệu quả; phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên ban Chỉ đạo tăng cường phối hợp với cơ quan Thuế trong việc cung cấp thông tin, áp dụng các biện pháp chống thất thu thuế, đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế; tập trung chỉ đạo​ triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vãng lai, vận tải, khai thác tài nguyên khoáng sản, kinh doanh xăng dầu, đất đai,… đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh vào ngân sách nhà nước.

UBND các huyện, thành phố khẩn trương thành lập hoặc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chống thất thu ngân sách ở huyện, thành phố; tích cực chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và nộp thuế; quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, kịp thời cung cấp thông tin liên quan để Cơ quan Thuế quản lý thu đối với hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị ở địa phương phối hợp với Chi Cục Thuế tiến hành kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải nhưng chưa kê khai, nộp thuế; thành lập các Đoàn kiểm tra, đôn đốc thu nợ thuế.

Cục thuế tỉnh tập trung phân tích nguồn thu trong 02 tháng cuối năm, nhất là các doanh nghiệp có số thuế nộp lớn, có biến động, tham mưu Ban Chỉ đạo Chống thất thu ngân sách tỉnh trực tiếp làm việc tại doanh nghiệp để động viên các doanh nghiệp thực hiện nộp kịp thời số thuế phát sinh và số thuế còn nợ; tiếp tục thực hiện tháo gỡ những vướng mắc về chính sách thuế cho người nộp thuế; chỉ đạo tăng cường các biện pháp cưỡng chế nợ thuế có hiệu quả vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh vừa thu hồi nợ thuế,…

Chủ tịch cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế tỉnh và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, phối hợp thu tiền thuế nợ của các nhà thầu thông qua công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; phối hợp, xử lý thu tiền nợ thuế đối với các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân hết kế hoạch vốn được giao đối với các Chương trình MTQG

 

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trong 10 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

​Theo Thông báo này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ  quan, đơn vị liên quan khẩn trương tập trung thực hiện các​ nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, phấn đấu đến 31/12/2017 giải ngân hết kế hoạch vốn được giao theo Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4846/UBND-TH ngày 10/8/2017 và Công văn số 6058/UBND-TH ngày 02/10/2017.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2017 của các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh. Rà soát, kịp thời tham mưu UBND tỉnh điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giữa các ngành, các địa phương, nhất là kế hoạch vốn năm 2016 kéo dài sang năm 2017, đảm bảo đến 31/12/2017 giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo theo Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh quy định tạm thời các định mức chi và hỗ trợ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2017, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5658/UBND-NNTN ngày 14/9/2017. Phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn giao trước ngày 31/12/2017.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 theo hướng đẩy mạnh phân cấp hoặc ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố trong việc kiểm tra, nghiệm thu công trình xây dựng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với nguồn vốn đầu tư) và Sở Tài chính (đối với nguồn vốn sự nghiệp) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh về cơ chế lồng ghép và quản lý các nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu với Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và xây dựng Nông thôn mới để giao vốn cho địa phương triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả.

Về nợ đọng xây dựng cơ bản thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: Việc xử lý theo nguyên tắc nợ của cấp nào thì cấp đó có trách nhiệm trả; UBND các huyện, thành phố rà soát, thống kê, phân loại, xác định nguyên nhân của từng khoản nợ đọng và có kế hoạch, phương án cụ thể xử lý bằng các nguồn vốn hợp pháp đảm bảo số liệu nợ đọng giảm dần qua các năm và thời hạn xử lý dứt điểm đến năm 2019 theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8932/BKHĐT-KTNN ngày 01/11/2017; tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật trong quản lý đầu tư và xây dựng, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Đối với các xã đã hoàn thành 19 tiêu chí xã nông thôn mới: UBND các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, trình UBND tỉnh xem xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017. Riêng đối với xã Hành Dũng, giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan Thường trực Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới và UBND huyện Nghĩa Hành chủ động đăng ký làm việc với Bộ Công an để đưa 16 xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ra khỏi danh sách xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, trong đó có xã Hành Dũng. UBND huyện Nghĩa Hành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền xem xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Về kế hoạch 18 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới năm 2018: Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh rà soát, tham mưu UBND tỉnh danh sách kế hoạch 18 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới năm 2018 với điều kiện các xã phải hội đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn có thể hoàn thành trong năm 2018 với nguồn kinh phí đầu tư mỗi xã từ 20 tỷ đồng trở xuống.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ  về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Sau khi HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết “Quy định mức chi và hỗ trợ kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”, Sở Tài chính khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định mức chi và hỗ trợ kinh phí sự nghiệp để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện năm 2018 đối với Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững và Xây dựng nông thôn mới; trên cơ sở đó, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện đạt hiệu quả 2 Chương trình.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức đánh giá, tổng kết việc thực hiện 2 Chương trình MTQG năm 2017, báo cáo UBND tỉnh (đồng gửi Sở Nội vụ) để xem xét khen thưởng kịp thời và xác định trách nhiệm cụ thể đối với tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp tục phát động phong trào thi đua năm 2018 để thực hiện các Chương trình đạt kết quả cao nhất.

Chỉ đạo về việc xét chọn hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 7173/UBND-NNTN chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường-cơ quan tổ chức tiếp nhận, xét chọn hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền khoáng sản trên địa bàn tỉnh không xét chọn hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đối với tổ chức, cá nhân không hoàn thành một trong các nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách Nhà nước, cụ thể: Nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; thuế tài nguyên; phí bảo vệ môi trường và không thực hiện ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

​Giao Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo cơ quan thuế cấp huyện xác nhận việc hoàn thành các nghĩa vụ tài chính có liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh (tiền cấp quyền; thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường trong kha​i thác khoáng sản) đối với tổ chức, cá nhân được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản để bổ sung trong thành phần hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Đối với tổ chức, cá nhân ở ngoài tỉnh Quảng Ngãi có tham gia hoạt động khai thác khoáng sản theo giấy phép của cơ quan có thẩm quyền trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam, nếu có hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, phải có xác nhận hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách Nhà nước liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản tại địa phương nơi cấp phép khai thác khoáng sản. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân được xét chọn tham gia phiên đấu giá, trúng đấu giá và chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác, cơ quan xét chọn hồ sơ hoặc tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp phát hiện tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá có hành vi kê khai không trung thực hồ sơ đấu giá thì Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định hủy kết quả phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Chỉ đạo liên quan đến kết luận thanh tra tại Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ

Giao Thanh tra tỉnh hoàn chỉnh dự thảo Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật tại Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý, giải quyết thấu đáo các vướng mắc phát hiện trong quá trình thanh tra; đề xuất việc xử lý trách nhiệm cụ thể đối với cá nhân, tổ chức liên quan, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành. Đây là nội dung trongThông báo​ kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật tại Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ.

​Tại Thông báo trên, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở NN và PTNT lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực lập quy hoạch chi tiết 1/500 đối với dự án Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ để thực hiện đồng bộ cơ sở hạ tầng (điện nước, xử lý rác thải, môi trườ​ng, phòng cháy chữa cháy,...), trình UBND tỉnh phê duyệt trong Quý I/2018.

 

Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng bổ sung: Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm ký kết hợp đồng với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi, phối hợp với UBND xã Tịnh Kỳ tiến hành rà soát, lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng bổ sung đối với các trường hợp còn thiếu sót trong quá trình thực hiện bồi thường trước đây gắn với việc thu hồi các khoản tiền trước đây đã chi không đúng quy định phải được thu hồi, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt. Hoàn thành nhiệm vụ trong Quý I/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chọn phương án II về giao đất, cho thuê đất thuộc dự án Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ theo như đề xuất của Thanh tra tỉnh. Giao Sở NN và PTNT hoàn chỉnh hồ sơ, trình UBND tỉnh thu hồi đất tại khu vực dự án Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ; làm cơ sở xem xét, cho các tổ chức, hộ kinh doanh thuê đất và ký kết hợp đồng cho thuê mặt bằng để sản xuất kinh doanh, trong đó có Công ty TNHH Thanh Hoa và Công ty TNHH Minh Quang. Đồng thời chỉ đạo Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi rà soát lại toàn bộ các hợp đồng cho thuê mặt bằng đã ký để hướng dẫn, bổ sung hoàn chỉnh về mặt thủ tục, trong đó ưu tiên cho các hộ kinh doanh là người địa phương; trường hợp có vi phạm hợp đồng thì cương quyết xử lý theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, kêu gọi các nhà đầu tư có đủ năng lực để đầu tư xây dựng hạ tầng các cảng cá còn lại theo Quy hoạch trên địa bàn tỉnh, theo phương thức thoái vốn nhà nước, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

UBND thành phố Quảng Ngãi phối hợp với Sở NN và PTNT nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh giải quyết khiếu nại của nhân dân liên quan đến dự án Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ, không để khiếu nại vượt cấp.

Chỉ đạo liên quan đến dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh và Đường Nguyễn Công Phương

​Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ Kết luận của đồng chí Đặng Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án: Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn 1), Đường Nguyễn Công Phương (giai đoạn 2), đoạn qua địa bàn thành phố Quảng Ngãi​

​Theo đó, về Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, đoạn qua địa bàn thành phố Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi: Đối với hai tuyến nhánh bổ sung: Rà soát lại hồ sơ đã hoàn chỉnh và tổ chức thực hiện cưỡng chế đối với 04 hộ không chấp hành để bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư chậm nhất là ngày 12/12/2017.

Đoạn Dung Quất - Trà Khúc (Km18 - Km47): Phối hợp với Chủ đầu tư giải quyết vướng mắc 04 hộ tại xã Tịnh Khê gồm: Lương Phương, Lương Thị Bích Liên, Trần Thị Thi (Cao Thị Cẩm Châu) và Nguyễn Chí Hòa; giao mặt bằng chậm nhất là ngày 15/12/2017. Nếu đã giải quyết đúng quy định của pháp luật mà các hộ dân không chấp hành thì kịp thời tổ chức cưỡng chế.

 

Đối với, Dự án Đường Nguyễn Công Phương (giai đoạn 2): UBND tỉnh đã đồng ý gia hạn (lần cuối cùng) hoàn thành 100% khối lượng công tác bồi thường, GPMB dự án đến ngày 30/11/2017 (Công văn số 6312/UBND-CNXD ngày 12/10/2017); tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc. Do vậy, yêu cầu Chủ đầu tư, UBND thành phố Quảng Ngãi tập trung giải quyết để hoàn thành đúng tiến độ được gia hạn.

Cụ thể, giao UBND thành phố kiểm tra, rà soát, công nhận hiện trạng sử dụng đất đối với thửa đất số 14 tờ bản đồ trích đo số 3 do hộ ông Lê Văn Thành đang sử dụng, hoàn thành trước ngày 25/11/2017.

Đối với 116 trường hợp đã được UBND thành phố công nhận hiện trạng sử dụng đất là loại đất HNK: Giao UBND thành phố tổ chức rà soát toàn diện 116 trường hợp này, trường hợp thửa đất hình thành và sử dụng làm đất ở trước ngày 18/12/1980 (bao gồm có đăng ký theo Chỉ thị 299/CT-TTg hoặc không có đăng ký theo Chỉ thị 299/CT-TTg nhưng bản đồ lập theo Chỉ thị 299/CT-TTg thể hiện loại đất T) thì tổng hợp trình UBND tỉnh (thông qua Sở Tài Nguyên và Môi trường chậm nhất là trong ngày 20/11/2017) để cho chủ trương hỗ trợ như đất ở, hoàn thành trước ngày 27/11/2017Trường hợp thửa đất không đăng ký theo Chỉ thị 299/CT và trên bản đồ lập theo Chỉ thị 299/CT-TTg thể hiện đất ĐM, Mì, Mía… thì thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định, nếu hộ dân không thống nhất thì tổ chức vận động, củng cố hồ sơ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất.

Thống nhất sử dụng nguồn kinh phí bồi thường, GPMB của dự án để thực hiện việc di dời đường dây 22kV cấp điện cho Bệnh viện tâm thần nằm trong phạm vi GPMB của dự án.

Không để tái diễn tình trạng lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái phép

Từ kết quả giải quyết tình trạng lấn, chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Ba Tơ, các sở, ngành và địa phương cần rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra giải pháp thiết thực để giải quyết việc tranh chấp đất nông, lâm trường nói riêng và đất rừng nói chung trên địa bản tỉnh, đảm bảo việc thực thi pháp luật được nghiêm minh và mang tính ổn định lâu dài, không để tái diễn tình trạng lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái phép.

​Trên là nội dung trong Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả giải quyết các nội dung vướng mắc về việc lấn, chiếm đất lâm nghiệp tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tơ và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tô.​

Tại Thông báo trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Ba Tơ xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm kể cả trước mắt và lâu dài trong quá trình xử lý việc lấn, chiếm đất nông, lâm trường, đất rừng trên địa bàn; Tiếp tục chỉ đạo các Phòng, ban chức năng hoàn thành các thủ tục để xử lý các trường hợp vi phạm (khi đủ căn cứ pháp lý) theo đúng quy định của pháp luật;  Rà soát, xử lý tất cả các trường hợp vi phạm, không để xảy ra tình trạng chây ì, so bì giữa các đối tượng vi phạm pháp luật; Tập trung thực hiện hoàn thành dứt điểm các Phương án giao rừng đã được phê duyệt;

Khẩn trương thực hiện và chỉ đạo các Phòng chuyên môn phối hợp với UBND các xã có đất thu hồi từ các Công ty lâm nghiệp khẩn trương lập phương án giao đất, trình phê duyệt theo quy định; thực hiện công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận của người dân tại địa phương trong quá trình giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân địa phương theo đúng quy định của pháp luật đất đai;

Thành lập Đoàn Thanh tra hoặc Đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra, xác định đối tượng, diện tích, hiện trạng, thời điểm lấn, chiếm đất cho từng trường hợp cụ thể đối với phần diện tích 238,74 ha của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tơ và phần diện tích 147,93 ha của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tô đã bị người dân lấn, chiếm tính đến tháng 5/2017, làm cơ sở để xem xét, xử lý cho phù hợp theo hướng: Đối với diện tích đất người dân lấn, chiếm và đã trồng cây nằm trong phương án sử dụng đất của Công ty thì Công ty xem xét, tiếp nhận và thực hiện việc giao khoán diện tích đất cho người dân; nếu người dân không nhận khoán thì cương quyết lập thủ tục thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai; trường hợp Công ty không còn nhu cầu sử dụng đất thì tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất để giao lại cho địa phương quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật,...

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tăng cường công tác quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; Khẩn trương thực hiện mô hình trồng đai xanh phân định ranh giới giữa các loại rừng theo chủ trương của UBND tỉnh tại Công văn số 5905/UBND-NNTN ngày 26/9/2017; Nghiên cứu, rút kinh nghiệm từ kết quả giải quyết vụ việc lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái phép trên địa bàn huyện Ba Tơ để có biện pháp chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đất rừng phòng hộ của các Ban Quản lý rừng phòng hộ;

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương thực hiện và bố trí kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất lâm nghiệp thu hồi của các tổ chức trên địa bàn huyện Ba Tơ theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6779/UBND-NNTN ngày 02/11/2017, trình UBND tỉnh trước ngày 30/11/2017; Đôn đốc, hướng dẫn UBND huyện Ba Tơ khẩn trương thực hiện hoàn thành các Phương án giao rừng, hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi từ các Công ty lâm nghiệp sau kết luận thanh tra đã được phê duyệt phương án;

 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó có đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Ba Tơ; Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định việc bố trí kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đề nghị của UBND các huyện, thành phố.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương nghiên cứu tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp xử lý chặt chẽ các vụ việc lấn, chiếm đất đai; ngăn ngừa tình trạng vi phạm của người dân. Chỉ đạo Công an huyện Ba Tơ tiếp tục rà soát các trường hợp vi phạm pháp luật trong việc lấn, chiếm đất rừng để xử lý, nhằm răn đe, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về đất đai của người dân trên địa bàn.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tơ và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tô thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ mô hình mới của đề án, sắp xếp đổi mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện việc rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc giới, đo đạc lập bản đồ địa chính và hồ sơ ranh giới sử dụng đất. Phải có trách nhiệm quản lý chặt chẽ diện tích đất được giao, cho thuê, sử dụng đất đúng mục đích,...

Chỉ đạo một số nội dung liên quan đến Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

​Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng tại buổi làm việc với Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm về tình hình thực nhiệm vụ năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.​

Theo đó, về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm cần chú trọng xây dựng thương hiệu của nhà trường, ngành nghề đào tạo phải gắn với liền nhu cầu của xã hội; sản phẩm đào tạo phải tốt hơn những trường khác; đặc biệt là phải quan tâm đến học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường, theo dõi nắm thông tin về tình hình việc làm, quá trình hoạt động chuyên môn... để điều chỉnh ngành nghề, chương trình, hình thức đào tạo cho phù hợp nhằm thu hút, tuyển sinh đạt chỉ tiêu đề ra, từng bước mở rộng, phát triển.

Trên cơ sở Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tỉnh hình mới, Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm phải chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân lực y tế (trong và ngoài tỉnh) để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân.

 

Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc xây dựng Đề án tổng thể phát triển Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm giai đoạn 2018-2022 và định hướng đến năm 2030, trong đó cần đánh giá thực trạng, dự báo nhu cầu đào tạo của xã hội, gắn kết giữa nhà trường với các đơn vị sử dụng lao động, xác định các cơ chế, chính sách ưu tiên trong việc đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học, thu hút đào tạo nguồn nhân lực, cơ chế tài chính... , trình cấp thẩm quyền phê duyệt, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm, 5 năm cho phù hợp.

UBND tỉnh thống nhất quan điểm và ủng hộ Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm phối hợp, liên kết đào tạo cao đẳng, đại học với các trường trong và ngoài nước; khuyến khích nhà trường tự chủ trong chi thường xuyên, trong đào tạo và liên kết đào tạo theo quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BGD ĐT ngày 15/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hợp vượt thẩm quyền, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm khẩn trương triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp khối nhà học thực hành 03 tầng và thực hiện việc thảo dỡ khối nhà thực hành cũ đã xuống cấp nghiêm trọng nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản,...

 

T.H (tổ​ng hợp)​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Đề án “Thuê chuyên gia Cu Ba hỗ trợ khám, chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tại Thông báo số 350/TB-VPCP ngày 02/10/2019 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu, điều chỉnh các nội dung quy hoạch Khu du lịch Mỹ Khê không còn phù hợp trong quá trình xây dựng đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Kỳ và xã Tịnh Khê; khẩn trương hoàn thành đồ án quy hoạch trình UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Doanh nghiệp xã hội Cao để xây dựng Đề án cụ thể về việc đầu tư cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (Bệnh viện đa khoa Dung Quất trước đây); trên cơ sở đó, chủ trì phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, UBND huyện Bình Sơn và các sở, ngành liên quan tham gia góp ý hoàn chỉnh Đề án, tham mưu UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích