English Thứ Sáu, 15-12-2017, 06:02 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 66749276
Đang online: 55

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 13-17/11/2017)

Đăng ngày: 17/11/2017; 1351 lần đọc

Triển khai thực hiện việc nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; Thực hiện chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kế hoạch đầu tư năm 2017 và kế hoạch đầu tư năm 2018; Chỉ đạo liên quan đến dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa; Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái Ánh Vân; Xử lý ô nhiễm môi trường tại KCN Quảng Phú;…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 13-17/11/2017).

Triển khai thực hiện việc nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các hội được giao chỉ tiêu biên chế triển khai thực hiện việc nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

​Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức phải bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, phản ánh đúng thực chất, căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao,cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế của cán bộ, công chức, viên chức về phẩm chất, năng lực, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; không đánh giá, nhận xét chung chung; gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu​ hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Quyết định số 306-QĐ/TU ngày 25/5/2016) và quy định của từng cơ quan, đơn vị về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong năm 2017 của cá nhân và các nội dung gợi ý kiểm điểm (nếu có).

Nguyên tắc, căn cứ, thời điểm, tiêu chí, thẩm quyền đánh giá… cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp đánh giá, thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đối với cấp phó các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: gửi Phiếu đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức của mỗi cá nhân và Bản kết luận về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức của cấp có thẩm quyền hoặc người có thẩm quyền đánh giá, phân loại theo quy định.

Sở Nội vụ theo dõi việc nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.

 

Thực hiện chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kế hoạch đầu tư năm 2017 và kế hoạch đầu tư năm 2018

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kết luận số 492-KL/TU ngày 14/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2017 và kế hoạch đầu tư năm 2018.

​Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2017, yêu cầu các cơ quan, đơn vị từ nay đến cuối năm 2017, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vố​n của các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của chủ đầu tư trong thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả, thực hiện đúng quy định, xem đây là một trong các tiêu chí để xem xét, đánh giá cán bộ hoàn thành nhiệm vụ năm 2017.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tiếp tục theo dõi, kiểm tra tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2017, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý theo thẩm quyền để đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

 

Kết thúc kế hoạch năm 2017, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trong 02 năm đầu nhiệm kỳ (năm 2016, 2017); đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh cho ý kiến và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung nêu trên.

 

Về Kế hoạch đầu tư công năm 2018: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận nêu trên, khẩn trương hoàn chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2018, trình UBND tỉnh theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6970/UBND-TH ngày 10/11/2017.

 

Đối với dự án đường Trì Bình - Dung Quất, dự án Đập Cà Ninh và một số công trình tiến độ chậm: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư; làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc chậm trễ giải ngân vốn đầu tư, gây lãng phí vốn ngân sách, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh biện pháp để xử lý trước ngày 15/12/2017.

Chỉ đạo liên quan đến dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa

​Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản đồng ý cho gia hạn thời gian thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa. Cụ thể, đến ngày 30/6/2018 hoàn thành 80% khối lượng; đến ngày 30/9/2018 hoàn thành 100% khối lượng.

​Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan khẩ​n trương triển khai thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 5126/UBND-CNXD ngày 22/8/2017 và Công văn số 6367/UBND-CNXD ngày 16/10/2017, bảo đảm hoàn thành theo đúng tiến độ được gia hạn nêu trên.

Công ty TNHH Phú Điền có trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư giai đoạn 1 của Khu dân cư Nghĩa Điền theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5126/UBND-CNXD ngày 22/8/2017, bảo đảm cuối tháng 3/2018 bàn giao các lô đất trong khu dân cư để phục vụ tái định cư dự án Nâng cấp, mở

Giao Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện dự án Khu dân cư Nghĩa Điền của Công ty TNHH Phú Điền theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn Công ty hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định.

Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái Ánh Vân

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh ký hợp đồng với Công ty để lập phương án bồi thường, GPMB dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái Ánh Vân theo quy định; tích cực hỗ trợ Công ty đẩy nhanh tiến độ kiểm kê, lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

​Thường xuyên theo dõi việc triển k​hai thực hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án; chủ động hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn tất thủ tục bồi thường, GPMB, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có). Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, giải quyết.

UBND thành phố Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan trực thuộc, UBND các xã Tịnh Khê, Tịnh Kỳ khẩn trương thực hiện các công việc liên quan đến dự án thuộc thẩm quyền; chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình bồi thường, GPMB dự án.

Công ty TNHH TMDV Du lịch Trúc Vân có trách nhiệm: Thực hiện đúng các yêu cầu tại Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 524/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh, bảo đảm triển khai dự án đúng tiến độ đã phê duyệt; chủ động làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND thành phố Quảng Ngãi để được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện công tác bồi thường, GPMB và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có).

 Xử lý ô nhiễm môi trường tại KCN Quảng Phú

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan đến việc xử lý ô nhiễm môi trường tại KCN Quảng Phú.

​Trong thời gian chờ nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước thải tập trung tại KCN Quảng Phú, để xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường tại KCN Quảng Phú, không làm ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân và cảnh quan môi trường trong khu vực, yêu cầu QISC khẩn trương áp dụng và tăng cường các biện pháp tạm thời như: che chắn các bể xây hở, dùng chế phẩm sinh học khử mùi tại các khu vực phát sinh mùi trong hệ thống xử lý, thường xuyên vệ sinh khu vực song chắn rác để tránh tình trạng chất rắn ứ đọng làm phát sinh mùi…

Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, QISC chỉ đạo các Nhà máy trong KCN Quảng Phú, đặc biệt là các Nhà máy chế biến t​hủy sản tăng cường xử lý nước thải sơ bộ trước khi thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung (thu gom triệt để lượng phế phẩm trong quá trình chế biến, để giảm hàm lượng các chất hữu cơ là phế phẩm thủy sản đưa về Trạm xử lý nước thải tập trung…). Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến việc đầu tư hệ thống quan trắc tự động tại Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Quảng Phú, yêu cầu QISC lập dự toán kinh phí để đầu tư hệ thống quan trắc tự động nêu trên, đề xuất nguồn kinh phí và thời gian thực hiện; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

T.H (tổ​ng hợp)


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mặt hàng n​hôm trên địa bàn tỉnh. Trường hợp, nếu phát hiện có mặt hàng nhôm giả sử dụng thương hiệu Xingfa Quảng Đông trên địa bàn tỉnh cần khẩn trương thẩm định, kiểm tra, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng  dân dụng và công nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Tờ trình 152/TTr-UBND ngày 30/11/2017  của UBND huyện Đức Phổ, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh tăng cường chức năng giám sát, kiểm soát tình hình mua, bán và chi trả bảo hi​ểm tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh việc bồi thường bảo hiểm đối với tàu cá mang số hiệu QNg 90289 TS của ông Bùi Ngọc Lành trước ngày 20/12/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ.

 

  

Chủ tịch UBND tỉ​nh giao UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Châu Ổ nghiên cứu các nội dung đề nghị trong đơn của các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ Châu Ổ về việc mức thu tiền sử dụng lô sạp, kiốt tại chợ Châu Ổ quá cao so với chợ Quảng Ngãi và tham chiếu các quy định của pháp luật liên quan để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, quy định của pháp luật và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thực hiện việc xét tuyển hoặc xét tuyển đặc cách viên chức đối với thí sinh đăng ký dự tuyển giáo viên cho Trường THPT chuyên Lê Khiết theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ; trên cơ sở đó, lập thủ tục trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với sở, ban ngành, đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, trực tiếp báo cáo các n​ội dung yêu cầu của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tại Công văn số 59/BCĐLNKT-VP ngày 27/11/2017 về việc báo cáo công tác hội nhập kinh tế quốc tế năm 2017 và kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6505/BTNMT-TCMT ngày 01/12/2017 về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ năm 2017, báo cáo Bộ và UBND tỉnh trước ngày 15/12/2017.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan báo cáo tổng kết công tác t​hông tin đối ngoại năm 2017 theo đúng yêu cầu và thời gian quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 4360/BTTTT-TTĐN ngày 01/12/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương làm việc với Sở Tài chính để thống nhất việc cấp phát và thanh toán vốn cho các dự án thuộc danh mục điều chỉnh tăng từ nguồn vốn xổ sổ kiến thiết tại Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh theo đúng quy định; bảo đảm kịp thời giải ngân kế hoạch vốn năm 2017

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện Công văn số ​4987/BVHTTDL-VHCS của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Công văn số 5006/BVHTTDL-VHCS củaBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm.

 

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh