English Thứ Hai, 14-10-2019, 08:08 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110609078
Đang online: 308

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 13-17/11/2017)

Đăng ngày: 17/11/2017; 2540 lần đọc

Triển khai thực hiện việc nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; Thực hiện chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kế hoạch đầu tư năm 2017 và kế hoạch đầu tư năm 2018; Chỉ đạo liên quan đến dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa; Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái Ánh Vân; Xử lý ô nhiễm môi trường tại KCN Quảng Phú;…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 13-17/11/2017).

Triển khai thực hiện việc nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các hội được giao chỉ tiêu biên chế triển khai thực hiện việc nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

​Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức phải bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, phản ánh đúng thực chất, căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao,cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế của cán bộ, công chức, viên chức về phẩm chất, năng lực, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; không đánh giá, nhận xét chung chung; gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu​ hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Quyết định số 306-QĐ/TU ngày 25/5/2016) và quy định của từng cơ quan, đơn vị về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong năm 2017 của cá nhân và các nội dung gợi ý kiểm điểm (nếu có).

Nguyên tắc, căn cứ, thời điểm, tiêu chí, thẩm quyền đánh giá… cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp đánh giá, thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đối với cấp phó các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: gửi Phiếu đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức của mỗi cá nhân và Bản kết luận về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức của cấp có thẩm quyền hoặc người có thẩm quyền đánh giá, phân loại theo quy định.

Sở Nội vụ theo dõi việc nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định.

 

Thực hiện chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kế hoạch đầu tư năm 2017 và kế hoạch đầu tư năm 2018

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kết luận số 492-KL/TU ngày 14/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2017 và kế hoạch đầu tư năm 2018.

​Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2017, yêu cầu các cơ quan, đơn vị từ nay đến cuối năm 2017, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vố​n của các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của chủ đầu tư trong thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả, thực hiện đúng quy định, xem đây là một trong các tiêu chí để xem xét, đánh giá cán bộ hoàn thành nhiệm vụ năm 2017.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tiếp tục theo dõi, kiểm tra tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2017, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý theo thẩm quyền để đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

 

Kết thúc kế hoạch năm 2017, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trong 02 năm đầu nhiệm kỳ (năm 2016, 2017); đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh cho ý kiến và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung nêu trên.

 

Về Kế hoạch đầu tư công năm 2018: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận nêu trên, khẩn trương hoàn chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2018, trình UBND tỉnh theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6970/UBND-TH ngày 10/11/2017.

 

Đối với dự án đường Trì Bình - Dung Quất, dự án Đập Cà Ninh và một số công trình tiến độ chậm: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư; làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc chậm trễ giải ngân vốn đầu tư, gây lãng phí vốn ngân sách, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh biện pháp để xử lý trước ngày 15/12/2017.

Chỉ đạo liên quan đến dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa

​Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản đồng ý cho gia hạn thời gian thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa. Cụ thể, đến ngày 30/6/2018 hoàn thành 80% khối lượng; đến ngày 30/9/2018 hoàn thành 100% khối lượng.

​Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan khẩ​n trương triển khai thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 5126/UBND-CNXD ngày 22/8/2017 và Công văn số 6367/UBND-CNXD ngày 16/10/2017, bảo đảm hoàn thành theo đúng tiến độ được gia hạn nêu trên.

Công ty TNHH Phú Điền có trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư giai đoạn 1 của Khu dân cư Nghĩa Điền theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5126/UBND-CNXD ngày 22/8/2017, bảo đảm cuối tháng 3/2018 bàn giao các lô đất trong khu dân cư để phục vụ tái định cư dự án Nâng cấp, mở

Giao Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện dự án Khu dân cư Nghĩa Điền của Công ty TNHH Phú Điền theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn Công ty hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định.

Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái Ánh Vân

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh ký hợp đồng với Công ty để lập phương án bồi thường, GPMB dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái Ánh Vân theo quy định; tích cực hỗ trợ Công ty đẩy nhanh tiến độ kiểm kê, lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

​Thường xuyên theo dõi việc triển k​hai thực hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án; chủ động hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn tất thủ tục bồi thường, GPMB, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có). Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, giải quyết.

UBND thành phố Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan trực thuộc, UBND các xã Tịnh Khê, Tịnh Kỳ khẩn trương thực hiện các công việc liên quan đến dự án thuộc thẩm quyền; chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình bồi thường, GPMB dự án.

Công ty TNHH TMDV Du lịch Trúc Vân có trách nhiệm: Thực hiện đúng các yêu cầu tại Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 524/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND tỉnh, bảo đảm triển khai dự án đúng tiến độ đã phê duyệt; chủ động làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND thành phố Quảng Ngãi để được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện công tác bồi thường, GPMB và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có).

 Xử lý ô nhiễm môi trường tại KCN Quảng Phú

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan đến việc xử lý ô nhiễm môi trường tại KCN Quảng Phú.

​Trong thời gian chờ nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước thải tập trung tại KCN Quảng Phú, để xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường tại KCN Quảng Phú, không làm ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân và cảnh quan môi trường trong khu vực, yêu cầu QISC khẩn trương áp dụng và tăng cường các biện pháp tạm thời như: che chắn các bể xây hở, dùng chế phẩm sinh học khử mùi tại các khu vực phát sinh mùi trong hệ thống xử lý, thường xuyên vệ sinh khu vực song chắn rác để tránh tình trạng chất rắn ứ đọng làm phát sinh mùi…

Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, QISC chỉ đạo các Nhà máy trong KCN Quảng Phú, đặc biệt là các Nhà máy chế biến t​hủy sản tăng cường xử lý nước thải sơ bộ trước khi thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung (thu gom triệt để lượng phế phẩm trong quá trình chế biến, để giảm hàm lượng các chất hữu cơ là phế phẩm thủy sản đưa về Trạm xử lý nước thải tập trung…). Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến việc đầu tư hệ thống quan trắc tự động tại Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Quảng Phú, yêu cầu QISC lập dự toán kinh phí để đầu tư hệ thống quan trắc tự động nêu trên, đề xuất nguồn kinh phí và thời gian thực hiện; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

T.H (tổ​ng hợp)


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Đề án “Thuê chuyên gia Cu Ba hỗ trợ khám, chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tại Thông báo số 350/TB-VPCP ngày 02/10/2019 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu, điều chỉnh các nội dung quy hoạch Khu du lịch Mỹ Khê không còn phù hợp trong quá trình xây dựng đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Kỳ và xã Tịnh Khê; khẩn trương hoàn thành đồ án quy hoạch trình UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Doanh nghiệp xã hội Cao để xây dựng Đề án cụ thể về việc đầu tư cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (Bệnh viện đa khoa Dung Quất trước đây); trên cơ sở đó, chủ trì phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, UBND huyện Bình Sơn và các sở, ngành liên quan tham gia góp ý hoàn chỉnh Đề án, tham mưu UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích