English Thứ Hai, 16-07-2018, 17:50 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 75459193
Đang online: 103

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 04-08/9/2017)

Đăng ngày: 10/09/2017; 1622 lần đọc
Thực hiện quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động cách chức thành viên UBND các cấp; Khẩn trương hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 7; Chỉ đạo liên quan đến phương án Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án Khu đô thị bờ Nam sông Trà Khúc; Triển khai thực hiện các chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP; Giải quyết vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Thủy điện Sơn Tây; Tăng cường quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt;…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 04-08/9/2017).
Thực hiện quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động cách chức thành viên UBND các cấp

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố thẩm định và thực hiện đúng quy định về số lượng, cơ cấu thành viên UBND và số Phó Chủ tịch UBND các cấp theo quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương và Nghị định số 08/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động cách chức thành viên UBND.

​Đối với đơn vị hành chính cấp huyện loại I có không quá 03 Phó Chủ tịch UBND, loại II và loại III có không quá 02 Phó Chủ tịch UBND; đơn vị hành chính cấp xã loại I có không quá 02 Phó Chủ tịch UBND, loại II và loại III có 01 Phó Chủ tịch UBND.

 

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động cách chức thành viên UBND các cấp và thẩm định hồ sơ phê chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các cấp theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2017 và các quy định tại Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ.

 

Chủ tịch cũng yêu cầu, UBND cấp huyện báo cáo xin chủ trương UBND tỉnh và UBND cấp xã báo cáo xin chủ trương UBND cấp huyện trước khi trình HĐND cùng cấp bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã.

 

Khẩn trương hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 7

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan khẩn trương hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 7 (bất thường) vào ngày 29/9/2017.

​Đối với các nội dung đủ điều kiện, đã thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh: Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo nghị quyết tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh họp xem xét thông qua và trình Hội đồng nhân dân tỉnh: (1) Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; (2) Nghị quyết quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của các cơ quan thanh tra Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi; (3) Hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội cho đối tượng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; (4) Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

Riêng đối với các nội dung tiếp tục hoàn chỉnh, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết, trình Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất ngày 10/9/2017 để xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh: (1) Chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; hỗ trợ khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; (2) Sửa đổi quy định tại Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của HĐND tỉnh ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 – 2020; (3) Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

Về bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: Thủ trưởng các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết, trình Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất ngày 12/9/2017 để xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh: (1) Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vực đấu giá tài sản sau rà soát; (2) Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh; (3) Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí thoát nước thải áp dụng đối với Khu công nghiệp Quảng Phú.

 

Đối với các nội dung khác tại Công văn số 4971/UBND-TH ngày 16/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu các sở, ngành chủ trì xây dựng dự thảo nghị quyết khẩn trương lấy ý kiến của các sở, ngành, đơn vị liên quan, gửi Sở Tư pháp thẩm định và hoàn chỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trường hợp đủ điều kiện thì trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 7 năm 2017: (1) Quy định phân cấp nhiệm vụ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; (2) Quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; (3) Đề án Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Phạm Văn Đồng (mức giải thưởng).

 Chỉ đạo liên quan đến phương án Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án Khu đô thị bờ Nam sông Trà Khúc

​Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét phương án Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án Khu đô thị bờ Nam sông Trà Khúc và quyết định phương án thiết kế dự án Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi.

​Theo đó, đối với phương án quy hoạch dự án Khu đô thị bờ Nam sông Trà Khúc, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi, các sở, ngành đơn vị liên quan làm việc với Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 để thống nhất phương án quy hoạch, trong đó phương án quy hoạch phải cơ bản tuân thủ và không làm ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật khung, cơ cấu sử dụng đất của Đồ án Quy hoạch chung thành phố Quảng Ngãi, đồ án Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dọc hai bên bờ sông Trà Khúc đã được phê duyệt.

 

Sau khi thống nhất phương án Quy hoạch, Sở Xây dựng hướng dẫn Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án đồng thời với hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất đầu tư dự án, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Đối với phương án thiết kế dự án Trung tâm hành chính công của tỉnh: Thống nhất việc xây dựng Trung tâm hành chính công theo phương án 3 (tháo gỡ toàn bộ các hạng mục công trình có trên mặt bằng khu đất để xây dựng mới hoàn toàn và được thiết kế thành một khối thống nhất) do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (chủ đầu tư) và Sở Xây dựng thống nhất đề xuất; tổng mức đầu tư khoảng 34 tỷ đồng.

 

Giao Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh (chủ đầu tư) chỉ đạo và phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế lại kiến trúc và công năng sử dụng đảm bảo yêu cầu sau: có sự tinh tế, hài hòa, khoa học nhằm phát huy tối đa tính liên thông, khả năng phối hợp trong giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh gọn, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp cận dễ dàng với các bộ phận xử lý hồ sơ; thiết kế lại tổng thể mặt bằng, bố cục sân vườn, cảnh quan đảm bảo sự thân thiện khi công dân, tổ chức đến giao dịch.

 

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng phương án giải thể nhà khách UBND tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến trong tháng 10/2017,... 

Triển khai thực hiện các chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải và đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh làm việc với các bộ, ngành Trung ương liên quan để tranh thủ huy động nhiều nguồn vốn đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng các cảng cá chuyên dụng, khu neo đậu tránh trú bão; khơi thông luồng lạch, bảo đảm tàu thuyền ra vào bến thuận lợi; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, thu mua, chế biến hải sản, tạo điều kiện cho ngư dân trong quá trình khai thác, bảo quản và tiêu thụ hải sản, nâng cao giá trị các mặt hàng hải sản; 

​Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Nội vụ, Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các ngành liên quan:

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính liên quan đến nghề cá; giải quyết thủ tục hành chính “một cửa, tại chỗ” cho ngư dân;tạo điều kiện để ngư dân tương trợ, giúp đỡ nhau trong quá trình khai thác hải sản, bảo đảm an toàn, hạn chế rủi ro, giảm chi phí,…góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế.

Từ năm 2018 trở đi, được tiếp tục thực hiện chính sách bảo hiểm cho tàu khai thác và dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ hoặc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 67/2014/NĐ-CP theo hướng hỗ trợ mạnh mẽ trong phát triển thủy sản để ngư dân yên tâm tổ chức sản xuất.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Quảng Ngãi, các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện: Bình Sơn, Lý Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi và đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách đóng mới, nâng cấp tàu theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc mở lớp đào tạo, bồi dưỡng thuyền trưởng, máy trưởng và vận hành các tàu có công suất lớn, công nghệ mới.

Đề nghị Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Quảng Ngãi và các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân được vay vốn để đóng mới, nâng cấp tàu thuyền; kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, cơ cấu lại nợ cho ngư dân vay theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP theo hướng giảm trả lãi vay và nợ gốc trong thời gian đầu đưa tàu vào khai thác, tạo điều kiện cho ngư dân có điều kiện tiếp thu công nghệ, kỹ thuật mới (thời gian này xem như vận hành chạy thử đối với tài sản cố định).

UBND các huyện: Bình Sơn, Lý Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi và đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển thủy sản, kinh tế biển,… tạo điều kiện cho ngư dân nắm bắt kịp thời để mạnh dạn đầu tư, đóng mới, nâng cấp tàu thuyền, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, thường xuyên ra khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo và hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ theo quy định.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Tư Nghĩa, Công ty Cổ phần xây dựng 108 Trường Thành, Hợp tác xã dịch vụ khai thác hải sản xa bờ Nghĩa An và đơn vị liên quan tiến hành rà soát Quy hoạch Dự án khu nhà ở nông thôn kết hợp thương mại, dịch vụ xã Nghĩa An; trình UBND tỉnh trước ngày 30/9/2017.

 

Giải quyết vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Thủy điện Sơn Tây

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu UBND huyện Sơn Tây tổ chức vận động, thuyết phục các hộ dân tại xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây nhận tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án và phối hợp, hỗ trợ Công ty TNHH MTV Năng lượng Sovico Quảng Ngãi trong việc đàm phán, thỏa thuận chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Thủy điện Sơn Tây.

Đến cuối tháng 9/2017, nếu các hộ dân vẫn chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND huyện Sơn Tây có trách nhiệm kiểm tra, rà soát từng trường hợp cụ thể, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, có biện pháp chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật, nhằm tạo điều kiện cho Công ty đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

 

Đề nghị Công ty tích cực phối hợp với UBND huyện Sơn Tây với các cơ quan, đơn vị liên quan để được hướng dẫn, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

 Tăng cường quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt

​Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các huyện và thành phố Quảng Ngãi triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Công văn số 6825/BNN-TCTS ngày 16/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt.

​Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn phát triển nuôi tôm nước lợ đúng theo các quy hoạch phát triển thủy sản của địa phương. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công vãn số 1171 /BNN-TCTS về việc quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt ngày 02/6/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đối với những địa phương đã thả nuôi tôm chân trắng trong vùng nước ngọt, yêu cầu người nuôi sau khi thu hoạch không thả nuôi trở lại, không để phát sinh thêm diện tích nuôi mới.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những vi phạm về nuôi tôm nước lợ trong vùng nước ngọt, nhất là các vi phạm về thực hiện quy hoạch, về bảo vệ môi trường, về sử dụng chất cấm, chất không có trong danh mục được phép dùng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền để người dân nắm được những ảnh hưởng trước mắt cũng như lâu dài của việc nuôi tôm chân trắng trong vùng nước ngọt, ngăn chặn kịp thời những tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân.

Hiện nay, một số địa phương khu vực phía Nam người dân tự ý đưa tôm nước lợ (tôm thẻ chân trắng) vào nuôi trong vùng nước ngọt và vùng trồng lúa ngày càng tăng. Bên cạnh đó, một số cơ sở tự ý khoan giếng để lấy nước ngầm, dùng muối để nâng cao độ mặn cho ao nuôi tôm, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái, gây mặn hóa vùng nuôi, ô nhiễm nước ngầm và lâu dài làm ảnh hưởng đến cây lúa và các cây trồng xung quanh

 

T.H (tổng hợp)​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc lắp đặt bổ sung biển báo cấm xe ô tô và chướng ngại vật tại hai đầu cầu cầu Sông Vệ (cũ), chỉ cho phép xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp lưu thông qua cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 7406/BGTVT-ĐTCT ngày 09/7/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc đề nghị báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện mô hình đầu tư theo hình thức PPP ngành Giao thông vận tải theo Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ, hoàn thành chậm nhất ngày 19/7/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thành phố Quảng Ngãi nghiên cứu nội dung đề xuất của Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam tại Văn bản số 02/2018/CV-ĐTKD-VIID/2506 ngày 25/6/2018 về việc đề xuất lập quy hoạch Khu Chính trị - Hành chính thành phố Quảng Ngãi và ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2908-CV/TU ngày 06/7/2018; xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố nghiên cứu thực hiện nội dung Báo cáo số 173/BC-HĐND ngày 09/7/2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại về việc kết quả khảo sát việc thực hiện Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 9/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

  

Lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với​ "Dự thảo​ Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi"

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích