English Thứ Ba, 19-06-2018, 15:54 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 73990465
Đang online: 139

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 10/7-14/7/2017)

Đăng ngày: 15/07/2017; 1840 lần đọc
Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và lập Kế hoạch đầu tư công năm 2018; Tổng hợp, giao và giải ngân vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ năm 2017; Kế hoạch nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 và những năm tiếp theo; Triển khai Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Xử lý, giải quyết những thông tin do báo chí nêu; Rà soát các dự án xây dựng, nâng cấp đê phù hợp với các tiêu chuẩn, quy định hiện hành; Nạo vét, khơi thông luồng hàng hải, luồng đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh; Thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 10/7-14/7/2017).​
Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và lập Kế hoạch đầu tư công năm 2018

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố (đơn vị) tập trung triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và lập Kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Khẩn trương xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH năm 2018

Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, căn cứ Kết luận số 217-KL/TU ngày 05/12/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 6 (khóa XIX); Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh; Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 11/01/2017, Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh, yêu cầu các đơn vị đánh giá đúng thực chất tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của đơn vị, bao gồm: Các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2017. Phân tích, đánh giá rõ những kết quả đạt được trong các lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp, dịch vụ; việc thực hiện Chương trình nông thôn mới, phát triển đô thị; công tác thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp; việc thực hiện 03 nhiệm vụ đột phá, 03 nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 23/10/2015 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; các lĩnh vực khoa học, giáo dục, đào tạo, y tế, an sinh xã hội, văn hóa thể thao và du lịch, tài nguyên và môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, cải cách hành chính, quốc phòng, an ninh...

Trên cơ sở kết quả đạt được của năm 2017; định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị số 29/CT-TTg; điều kiện thực tế của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu, đề xuất các nhiệm vụ định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương trong kế hoạch năm 2018. Việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 phải phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; các Chương trình, Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII kỳ họp thứ 4.

Lập Kế hoạch đầu tư công năm 2018

Về lập Kế hoạch đầu tư công năm 2018, đề nghị các đơn vị căn cứ vào kế hoạch vốn năm 2017 đã được UBND tỉnh giao, đánh giá kết quả thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2017; đánh giá kết quả huy động các nguồn vốn phục vụ cho đầu tư phát triển; tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Đồng thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch và đề xuất các giải pháp, kiến nghị để tiếp tục triển khai kế hoạch trong các tháng cuối năm 2017.

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 5598/BKHĐT-TH ngày 10/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2018; Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị triển khai việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2018, như sau: Việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của tỉnh, của các huyện; quy hoạch các ngành, sản phẩm.

Xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 2018; phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 đã được UBND tỉnh thông qua và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư năm 2018; phù hợp với khả năng thực hiện và tiến độ giải ngân của từng dự án trong năm 2018.

Đối với các dự án khởi công mới, chỉ bố trí vốn kế hoạch năm 2018 cho các dự án thật sự cần thiết và đáp ứng đủ các điều kiện: (i) Đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; (ii) Đến ngày 31/10/2017 có quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công; (iii) Không bố trí vốn kế hoạch đầu tư công cho các dự án không thực hiện trình tự lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư Công và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh về nội dung và tiến độ xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2018 trước ngày 15/7/2017. Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Cục Thống kê tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2018, trình UBND tỉnh trước ngày 28/7/2017.

Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố hướng dẫn và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2018 theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 22/7/2017.

Cục Thống kê tỉnh tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư); trong đó, căn cứ số liệu tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) 6 tháng đầu năm 2017 của tỉnh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) công bố, ước điều kiện thực hiện cả năm của tỉnh và dự báo tình hình phát triển trong thời gian tới để xác định chỉ tiêu GRDP năm 2018 cho phù hợp.

Tổng hợp, giao và giải ngân vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ năm 2017

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 4154/UBND-TH​ chỉ đạo về việc tổng hợp, giao và giải ngân vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ năm 2017 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020.

Theo đó, về tổng hợp, giao và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017, yêu cầu các sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, chủ động và tích cực đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục về đầu tư xây dựng, đấu thầu; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được giao kế hoạch vốn; nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục về thanh, quyết toán để giải ngân vốn từ Kho bạc Nhà nước. Định kỳ hàng tháng báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Rà soát, hoàn thiện đăng ký kế hoạch và thủ tục các dự án đã dự kiến trong kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ năm 2017 trước ngày 25/7/2017, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:Chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh; Các dự án sử dụng vốn trái phiếu chính phủ khởi công mới năm 2017 thuộc các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, y tế, chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên; Các dự án giao thông sử dụng vốn dư QL1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên; Các dự án phòng học sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2014-2016 được chuyển nguồn sang năm 2017 của Chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên.

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, đối với các dự án dự kiến khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020: Khẩn trương rà soát, hoàn tất thủ tục đầu tư (phê duyệt chủ trương đầu tư dự án) trước ngày 15/7/2017, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính theo quy định; Rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư đảm bảo đầy đủ các thông tin theo quy định; tuân thủ mẫu quyết định phê duyệt dự án tại các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công.

Đối với các dự án chuyển tiếp, hoàn thành nhưng không bố trí đủ vốn theo tổng mức được duyệt, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính: (1) cân đối nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí đủ vốn như đã cam kết để hoàn thành dự án theo đúng quy định; (2) đối với trường hợp dự án không dự kiến tiếp tục bố trí đủ vốn, rà soát lại toàn bộ các dự án, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh mục tiêu, quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư và phê duyệt lại dự án theo đúng quy định để báo cáo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.

Đối với dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí đủ vốn ngân sách địa phương và đề nghị các Bộ, ngành Trung ương bố trí đủ vốn ngân sách Trung ương để hoàn thành dự án ngay trong giai đoạn 2016-2010.

Kế hoạch nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 và những năm tiếp theo

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Quảng Ngãi năm 2017 và những năm tiếp theo.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ tưởng các sở, ban ngành, địa phương thực hiện một số trọng tâm trong năm 2017 và những năm tiếp theo như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ và các Quyết định, Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh,...

Người đứng đầu các cấp, các ngành, đặc biệt là các huyện, thành phố phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhằm tạo sự chuyển biến căn bản, rõ nét về tư duy, nhận thức, quan điểm chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ở cơ quan, đơn vị; quán triệt cho công chức, viên chức thuộc quyền về tinh thần, thái độ phục vụ doanh nghiệp. Hàng năm, kiểm tra kết quả thực hiện ở một số cơ quan, đơn vị và đánh giá trách nhiệm người đứng đầu.

UBND tỉnh tổ chức đối thoại với doanh nghiệp định kỳ ít nhất 02 lần/năm để gặp gỡ, lắng nghe và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp cũng như tạo sự gần gũi, thân thiện giữa chính quyền và doanh nghiệp; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng Chương trình “Cà phê doanh nhân”.

Các Hiệp hội doanh nghiệp nâng cao vai trò cầu nối, nắm bắt, phản ảnh những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp đến lãnh đạo tỉnh cũng như hiệu quả trong hoạt động xây dựng, phản biện chính sách, quy định của tỉnh.

UBND các huyện, thành phố chủ động lựa chọn mô hình ít nhất mỗi quý 01 lần đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn để tiếp thu, xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền.

Từng sở, ban ngành, địa phương xây dựng công khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) bằng tờ rơi để doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi, đầy đủ, kịp thời vận dụng,… Công khai minh bạch, đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình trên website. Đặc biệt, đối với Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thành phố công khai minh bạch quy trình, thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận đất đai khi thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm các dịch vụ công cơ bản được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 và một số dịch vụ ở mức độ 4. Tiếp tục đổi mới, cải cách thủ tục, giảm thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp xuống dưới 02 ngày làm việc. Nâng cao trách nhiệm công vụ, giải quyết các TTHC của các sở, ngành, địa phương liên quan đối với việc hỗ trợ các doanh nghiệptrong quá trình thành lập, đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Triển khai hoạt động có hiệu quả Trung tâm hành chính công cấp tỉnh và huyện, góp phần giải quyết hồ sơ một cửa nhanh chóng, thuận tiện cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ trong công tác thanh, kiểm tra, tránh trùng lắp, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng, lạm dụng việc thanh tra, kiểm tra để sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và UBND cấp huyện(Department and District Competitiveness Index - DDCI) tỉnh Quảng Ngãi; trình UBND tỉnh ban hành trong năm 2017 để triển khai thực hiện trong năm 2018.

Kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác đào tạo và tuyển dụng lao động; cung ứng lao động cho các doanh nghiệp theo phương châm đáp ứng yêu cầu về số lượng và đảm bảo chất lượng.Thực hiện có hiệu quả kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân giai đoạn 2016-2020.Tăng cường mối quan hệ với VCCI Việt Nam và VCCI chi nhánh Đà Nẵng để được tư vấn hỗ trợ nâng cao chỉ số PCI của tỉnh.

Triển khai Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành có đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Trường Chính trị tỉnh trên cơ sở Phương án sắp xếp và lộ trình thực hiện trong Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Đề án theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

​Chủ động thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quy chế chi tiêu nội bộ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định theo thẩm quyền đảm bảo đúng thời gian theo lộ trình quy định của Đề án. Bên cạnh đó, xây dựng Đề án tinh giản biên chế trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để giải quyết chế độ đối với viên chức dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định và đảm bảo thời gian theo lộ trình đã phê duyệt.


Chủ tịch giao Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính thực hiện hướng dẫn các sở, ngành trong quá trình triển khai thực hiện; thỏa thuận theo thẩm quyền các nội dung liên quan trong Đề án; chủ trì thẩm định, tình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Xử lý, giải quyết những thông tin do báo chí nêu

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố thường xuyên nắm bắt thông tin; nghiên cứu Báo cáo tổng hợp định kỳ hàng tháng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp một số vấn đề, vụ việc nổi cộm, bức xúc ở Quảng Ngãi được báo chí quan tâm, phản ánh và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của các sở, ban ngành và địa phương để tiến hành xử lý, giải quyết theo thẩm quyền và phúc đáp cho các cơ quan báo chí biết, đồng thời báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp và theo dõi. Trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét chỉ đạo. 

​Định kỳ hàng tháng, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp, thông tin tại cuộc họp giao ban báo chí hàng tháng kết quả xử lý, giải quyết của các sở, ngành, địa phương, và đôn đốc việc xử lý, giải quyết đối với những vấn đề đã tổng hợp trong tháng trước chưa được xử lý, giải quyết.

Định kỳ hàng quý, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổng hợp những vấn đề được Ban Tuyên giáo tổng hợp báo cáo trong 03 tháng của Quý chưa xử lý, giải quyết, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo hoặc báo cáo UBND tỉnh tại cuộc họp báo Quý đó để xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định.

Đối với những vấn đề đã được UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết nhưng quá thời hạn mà các sở, ban ngành, địa phương liên quan chưa thực hiện, giao Sở Thông tin và Truyền thông đôn đốc việc thực hiện. Trường hợp sau khi đã đôn đốc nhưng các sở, ban ngành, địa phương vẫn chưa xử lý, giải quyết, Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp danh sách các cơ quan, địa phương, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu theo quy định.

Rà soát các dự án xây dựng, nâng cấp đê phù hợp với các tiêu chuẩn, quy định hiện hành

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương là chủ đầu tư các dự án xây dựng, nâng cấp đê hoặc dự án có hạng mục đê (sông, biển) đang triển khai thực hiện, tiến hành rà soát hồ sơ thiết kế dự án để tham mưu việc điều chỉnh, đảm bảo phù hợp với các tiêu chuẩn, quy định hiện hành về thiết kế đê sông, đê biển.

​Trong quá trình kiểm tra chất lượng công trình xây dựng, th​ẩm tra, thẩm định dự án đầu tư, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao thực hiện kiểm tra, hướng dẫn, yêu cầu các chủ đầu tư dự án tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định hiện hành về thiết kế đê sông, đê biển.

Nạo vét, khơi thông luồng hàng hải, luồng đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo liên quan đến việc nạo vét,khơi thông luồng hàng hải, luồng đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, hiện nay, việc khai thác cát, sỏi được dư luận quan tâm; Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo chấn chỉnh, quản lý chặt chẽ hoạt động này. Vì vậy, nghiêm cấm lợi dụng việc nạo vét, khơi thông luồng, duy tu các tuyến luồng hàng hải, cửa sông, cửa biển thuộc địa​ phận tỉnh Quảng Ngãi để khai thác cát trái phép. Các dự án nạo vét, khơi thông luồng, duy tu các tuyến luồng hàng hải ở các sông, cửa biển đã được cấp có thẩm quyền cho phép phải tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của Nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi chỉ đạo Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi, Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất và các đơn vị liên quan việc nạo vét khu nước trước bến, tuyến luồng, vũng quay tàu của dự án Bến chuyên dùng phục vụ chung Khu kinh tế Dung Quất và khu vực cảng và tuyến luồng tàu vào cảng để phục vụ san lấp mặt bằng dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quấtphải thực hiện đúng quy định Nhà nước; bảo đảm an toàn, không làm ảnh hưởng đến môi trường, các công trình, dự án khác xung quanh và khu vực lân cận; khối lượng cát, đất nạo vét chỉ sử dụng để phục vụ san lấp mặt bằng dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất và dự án Bến chuyên dùng phục vụ chung Khu kinh tế Dung Quất, không được xuất bán.

Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông và vận tải, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biện phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, địa phương và đơn vị có liên quan có trách nhiệm tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra các dự án nạo vét, khơi thông luồng hàng hải, luồng đường thủy nội địa đang thực hiện trên địa bàn tỉnhtheo trách nhiệm và thẩm quyền để kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng Chỉ thị số 03/CT-TTG ngày 30/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 161/TB-VPCP ngày 24/3/2017; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng việc nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải, cửa sông, cửa biển để khai thác, xuất bán cát.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 4110/UBND-NNTN giao Sở TN và MT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường và nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường được cấp thẩm quyền phê duyệt trong suốt quá trình hoạt động; hoàn thành việc cải tạo, phục hồi môi trường và đóng cửa mỏ khoáng sản theo quy định khi kết thúc hoạt động khai thác.

​Tổng hợp, báo cáo tình hình ký quỹ và công tác cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn theo nội dung yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3267/BTNMT-TCMT ngày 27/6/2017.

                                                           Tăng Khôi (tổng hợp)​​

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện Công văn số 2574/BNV-TCBC ngày 06/6/2018 của Bộ Nội vụ về việc kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2019. Trình UBND tỉnh trước ngày 25/6/2018 để xem xét, báo cáo Bộ Nội vụ theo thời gian quy định.

 

Chủ tịch  UBND tỉnh giao các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tổ chức triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị số 4257/CT-BNN-KH ngày 05/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu và triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1727/BTTTT-TTĐN ngày 01/6/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu và triển khai thực hiện Công văn số 1778/BTTTT-THH ngày 06/6/2018 về việc đôn đốc, hướng dẫn triển khai Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.​ 

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website