English Chủ Nhật, 22-04-2018, 23:35 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 71132530
Đang online: 73

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 03/7-07/7/2017)

Đăng ngày: 08/07/2017; 1652 lần đọc
Tiếp tục nâng cao chất lượng phiên họp thường kỳ UBND tỉnh; Tăng cường chất lượng Chương trình “cà phê doanh nhân”; Đẩy mạnh thực hiện quyết toán các dự án hoàn thành; Tăng cường thực hiện các giải pháp thu ngân sách nhà nước; Xây dựng kế hoạch thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; Triển khai thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dọc hai bờ sông Trà Khúc; Giải quyết vướng mắc việc áp dụng cơ chế đặc thù trong xây dựng nông thôn mới; Tiếp tục tăng cường công tác giải quyết các chính sách đối với người có công với cách mạng​;…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 03/7-07/7/2017).​
Tiếp tục nâng cao chất lượng phiên họp thường kỳ UBND tỉnh

Để tiếp tục nâng cao chất lượng phiên họp UBND tỉnh trong thời gian đến, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành thực hiện nghiêm túc các Công văn: số 1755/UBND-TH ngày 31/3/2017 và số 3002/UBND-TH ngày 22/5/2017 để  UBND tỉnh cho ý kiến những vấn đề quan trọng trong việc phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh; qua đó, kịp thời chỉ đạo và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, cũng như rà soát những công việc thực hiện trong thời gian qua. 

Trong đó, nội dung phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tập trung thảo luận, cho ý kiến các vấn đề như: Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội thời gian qua và chỉ đạo nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện trong thời gian đến. Theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc  các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tình hình thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh và giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tổ chức, thành phần dự phiên họp UBND tỉnh theo đúng quy định tại Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ngoài ra, mờiChủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tham dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ để trực tiếp đề xuất, kiến nghị những vấn đề liên quan, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch cũng thống nhất, đối với phiên họp UBND tỉnh hàng quý, sáu tháng và năm sẽ do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, điều hành để thảo luận và cho ý kiến về các nội dung theo quy định. Đối với phiên họp UBND tỉnh hàng tháng, giao đồng chí Đặng Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì, điều hành phiên họp; trường hợp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh bận công tác, giao đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, điều hành.

Tăng cường chất lượng Chương trình “cà phê doanh nhân”

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp và làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan để thống nhất giải pháp giải quyết từng ý kiến cụ thể của doanh nghiệp sau mỗi buổi cà phê doanh nhân hằng tháng; trên cơ sở đó, trình Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo và giao nhiệm vụ thực hiện; báo cáo UBND tỉnh kết quả giải quyết chậm nhất ngày 25 hàng tháng. 

​Giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét thông báo kết quả giải quyết đến từng doanh nghiệp. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 28 hàng tháng.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh nghiên cứu đề xuất địa điểm, cách thức tổ chức gặp gỡ Chương trình “cà phê doanh nhân” hằng tháng đảm bảo thân thiện, gần gũi và không hành chính hóa.

Đẩy mạnh thực hiện quyết toán các dự án hoàn thành

Để đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu​ các sở, ban ngành tỉnh, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các đơn vị sử dụng ngân sách tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước đối với công tác quyết toán dự án hoàn thành; đảm bảo cho các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước được lập báo cáo, thẩm tra, phê duyệt quyết toán đúng nội dung và thời gian theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; thực hiện việc rà soát và xử lý dứt điểm việc lập báo cáo quyết toán các dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng còn tồn đọng chưa được quyết toán; tiến tới phấn đấu trên địa bàn tỉnh không có dự án vi phạm về thời gian lập báo cáo quyết toán.

​Sở Kế hoạch và Đầu tư, các chủ đầu tư theo chức năng có trách nhiệm tổ chức thực hiện thường xuyên, nghiêm túc điểm 4, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình lập và thực hiện kế hoạch đầu tư công, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh thực hiện đúng biện pháp quy định tại điểm 5, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các chủ đầu tư rà soát, tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ vốn để thanh toán cho các dự án chưa thanh toán đủ theo quyết định phê duyệt dự án hoàn thành; phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi yêu cầu chủ đầu tư thu hồi số vốn đã thanh toán lớn hơn quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành để Kho bạc Nhà nước tất toán tài khoản.

Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp tình hình quyết toán dự án hoàn thành của tỉnh hàng năm, trong đó nêu chi tiết từng dự án, xác định nguyên nhân chậm quyết toán, các biện pháp đã thực hiện, xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan; báo cáo rõ những khó khăn, vướng mắc nếu có, đề xuất giải pháp khắc phục và kiến nghị, trình UBND tỉnh để báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

Tăng cường thực hiện các giải pháp thu ngân sách nhà nước

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ tại buổi làm việc với các sở, ban ngành của tỉnh để đánh giá tình hình thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm và triển khai nhiệm vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Chống thất thu ngân sách tỉnh.

​Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ yêu cầu Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh cùng với các sở, ngành, địa phương tích cực thực hiện các giải pháp hỗ trợ, giải quyết kịp thời các khó khăn của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế. Bên cạnh chương trình đối thoại với doanh nghiệp được tổ chức hằng năm, Cục Thuế tỉnh, Cục hải quan tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở ngành liên quan phải xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại với người nộp thuế, đồng thời, thông qua chương trình “Cafe doanh nhân” được tổ chức định kỳ hàng tháng để kịp thời nắm bắt những vướng mắc, những phản ánh và giải đáp cụ thể cho người nộp thuế. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế; triển khai nộp thuế điện tử, khai thuế qua mạng; thực hiện tốt hoàn thuế điện tử, dịch vụ thuế điện tử theo lộ trình của Bộ Tài chính, Tổng cục thuế.

 

Trong hoạt động quản lý thu thuế, Cục Thuế tỉnh và Cục Hải quan tỉnh cần đặc biệt quan tâm nghiên cứu, triển khai các giải pháp tăng thu thuế từ khu vực ngoài quốc doanh. Chỉ đạo các Chi cục thuế tăng cường rà soát, quản lý chặt chẽ hoạt động thu thuế ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh. Đối với các doanh nghiệp lớn, cơ quan Thuế cần nghiên cứu chính sách ưu đãi; khuyến khích doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính tại địa phương, nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài.

 

Tăng cường chống thất thu thuế đối với một số lĩnh vực trọng tâm

 

Cục Thuế tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Sở Giao thông vận tải, tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả trong công tác thu thuế vãng lai, chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải, khai thác tài nguyên khoáng sản, kinh doanh xăng dầu, đất đai,…Đồng thời tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo các Chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố phối hợp với Cục Thuế tỉnh trong công tác thu thuế vãng lai như cung cấp thông tin liên quan đến các doanh nghiệp ngoài tỉnh đang thực hiện thi công các dự án trên địa bàn để làm cơ sở đôn đốc thu thuế kịp thời.

 

Phó Chủ tịch cũng yêu cầu các Sở Tài nguyên và Môi trường có biện pháp cương quyết đối với các doanh nghiệp khai thác tài nguyên, khoáng sản không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài chính và nghĩa vụ báo cáo sản lượng khai thác theo quy định của Luật khoáng sản; báo cáo UBND tỉnh trường hợp doanh nghiệp không chấp hành để xem xét, quyết định thu hồi giấy phép khai thác. Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tích cực nghiên cứu và triển khai có hiệu quả các biện pháp xác định, kiểm tra, thanh tra về khối lượng khai thác tài nguyên, khoáng sản đối với những doanh nghiệp đã được UBND tỉnh cấp phép khai thác, từ đó xác định nghĩa vụ tài chính phải nộp của đơn vị để truy thu thuế đúng quy định. Ngoài ra, tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các đơn vị khai thác trái phép hoặc có dấu hiệu vi phạm quy định của cấp có thẩm quyền.

 

Sở Giao thông vân tải tích cực cung cấp kịp thời, đầy đủ cho Cục Thuế tỉnh thông tin liên quan đến công tác quản lý phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở kết quả điều tra thống kê, Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm cung cấp toàn bộ danh sách phương tiện vận tải đã thống kê được để phục vụ công tác quản lý thuế.

 

Cục Thuế tỉnh khẩn trương chủ trì, phối hợp với các sở ngành nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định về định mức bán lẻ trên doanh thu cho từng cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, nhằm hạn chế việc mau bán háo đơn bất hợp pháp, chống thất thu ngân sách qua việc mkua bán hóa đơn.

 

Đối với các khoản thu về đất, Cục Thuế tỉnh tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo các nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành phương án bồi thường, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, phương án đầu giá đất,… để đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất trong năm 2017.

 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thu nợ thuế

 

Phó Chủ tịch cũng yêu cầu Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan, phát hiện và xử lý kị thời các trường hợp kê khai không đúng, gian lận về thuế, trốn thuế. Bên cạnh việc đảm bảo số lần kiểm tra doanh nghiệp trong năm theo đúng chủ trương của Chính phủ, các cơ quan, đơn vị phải cương quyết, kịp thời tổ chức rà soát, thanh kiểm tra đối với các trường hợp qua nghiệp vụ phát hiện có dấu hiệu gian lận thuế, trốn thuế.

 

Đối với công tác đôn đốc nợ thuế, Cục Thuế tỉnh phải thường xuyên theo dõi sát tình tình nợ thuế, phân loại nợ theo đúng tính chất để có biện pháp đôn đốc thu phù hợp với thực tế của người nộp thuế. Đôn đốc thu đối với các khoản nợ chưa đến thời hạn cưỡng chế; thực hiện đầy đủ các biện pháp cưỡng chế thu qua tài khoản ngân hàng, phong tỏa tài khoản ngân hàng, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng,… đối với các khoản nợ đến thời hạn cưỡng chế theo quy định.

 

Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông công khai thông tin các trường hợp người nộp thuế nợ thuế lớn, kéo dài, không nộp thuế đúng thời hạn sau khi đã bị áp dụng biện phaspo xử phạt, cưỡng chế nợ thuế,…

 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ngãi chỉ đạo các Ngân hàng thương mại kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin về tài khaonr doanh nghiệp nợ thuế trên cơ sở yêu cầu của cơ quan thuế để thực hiện biện pháp cưỡng chế phong tỏa tài khoản, trích tiền tư tài khaonr nộp thuế theo đúng quy định,…

Xây dựng kế hoạch thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Thủ trường các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

​Tiếp tục thực hiện đăng ký số lượng tinh giản biên chế cụ thể từng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương từ năm 2018 – 2021; trong đó đảm bảo tỷ lệ tinh giản biên chế giai đoạn 2015 – 2021 tối thiểu bằng 10% biên chế được giao năm 2015, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/7/2017 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tinh giản biên chế.

 

Sở Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng Kế hoạch tinh giản biên chế, trình UBND tỉnh trước ngày 25/7/2017. Trường hợp sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương nào không đăng ký số lượng tinh giản biên chế cụ thề của từng năm, thì Sở Nội vụ chủ động tham mưu UBND tỉnh phê duyệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tinh giản biên chế theo đúng kế hoạch đã ban hành.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo liên quan đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội.

​Theo đó, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan, rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, ​công chức cấp xã; trên cơ sở đó, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh có giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng thời, đề xuất cơ chế, chính sách cho thôi việc, nghỉ việc đối với cán bộ, công chức cấp xã hạn chế về năng lực, chưa đạt chuẩn về trình độ theo quy định, không đáp ứng nhiệm vụ được giao và chính sách để tuyển dụng người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vào làm việc tại UBND cấp xã (ưu tiên số sinh viên là con em tỉnh Quảng Ngãi tốt nghiệp đại học hệ chính quy hiện chưa có việc làm); tiến tới kiện toàn tổ chức bộ máy cấp xã đáp ứng trình độ, tiêu chuẩn theo quy định và yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

Triển khai thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dọc hai bờ sông Trà Khúc

Liên quan đến Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dọc hai bờ sông Trà Khúc, Chủ tịch UBND tỉnh giao​ Sở Xây dựng phối hợp, yêu cầu Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Angkora (Tư vấn lập quy hoạch) khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dọc hai bờ sông Trà Khúc theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 412-KL/TU ngày 29/6/2017, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt, hoàn thành chậm nhất là ngày 25/7/2017.

​Cụ thể, rà soát, cập nhật các đồ án quy hoạch, dự án được phê duyệt hoặc dự án đã có chủ trương khảo sát, nghiên cứu trong khu vực, nhất là dự án Khu đô thị mới Thiên Tân và hạng mục Chỉnh trị, thoát lũ sông Trà Khúc để khớp nối đồng bộ. Bổ sung, giải pháp về thiết kế đô thị, kiến trúc công trình, cảnh quan khu vực,…. và bổ sung bản đồ đo đạc giải thửa theo quy định tại Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng để quản lý quy hoạch đến từng thửa đất, làm cơ sở quản lý hiệu quả sau khi được phê duyệt. Có giải pháp để tăng phần diện tích công viên, cây xanh và tạo không gian xanh cho khu vực quy hoạch. Xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định quản lý đô thị theo đồ án quy hoạch được phê duyệt để tổ chức thực hiện nghiêm việc quản lý lập dự án đầu tư xây dựng và cấp phép xây dựng công trình tại khu vực quy hoạch sau khi đồ án Quy hoạch được phê duyệt.

 

Đối với dự án Khu đô thị mới Thiên Tân và hạng mục Chỉnh trị, thoát lũ sông Trà Khúc: Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Tân khẩn trương hoàn chỉnh các công việc thuộc trách nhiệm của Nhà đầu tư dự án Khu đô thị mới Thiên Tân và hạng mục Chỉnh trị, thoát lũ sông Trà Khúc theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Điểm 1 Công văn số 7335/UBND-CNXD ngày 16/12/2016 và đúng tiến độ cam kết của Công ty tại Văn bản số 263/CV-PTDA ngày 30/12/2016.

 

Chủ tịch giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hướng dẫn Công ty hoàn chỉnh Báo cáo xác định tiêu chuẩn phòng chống lũ cho dự án Khu đô thị mới Thiên Tân, tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh thỏa thuận với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4049/UBND-CNXD ngày 06/7/2017. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tổng hợp tất cả các nội dung công việc có liên quan, các đề xuất, kiến nghị, cơ chế (nếu có) của dự án Khu đô thị mới Thiên Tân và hạng mục Chỉnh trị, thoát lũ sông Trà Khúc, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 7/2017.

Giải quyết vướng mắc việc áp dụng cơ chế đặc thù trong xây dựng nông thôn mới

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 4028/UBND-NNTN giải quyết vướng mắc trong việc áp dụng cơ chế đặc thù thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

​Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã tích cực thực hiện việc quản lý đúng với quy định tại Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 đối với loại dự án đã được ban hành tại Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 06/02/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

 

Trong trường hợp dự án không đủ điều kiện để thực hiện theo cơ chế đặc thù thì thực hiện bình thường theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng. Trong quá trình lập kế hoạch đầu tư phải lưu ý xác định đúng danh mục dự án được áp dụng cơ chế đặc thù theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/02/2017 hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

 

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan xây dựng định mức kinh phí hỗ trợ cho việc chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án được áp dụng cơ chế đặc thù theo Điều 9 Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ, trình UBND tỉnh chậm nhất trước ngày 30/7/2017 để xem xét, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 7 năm 2017.

Tiếp tục tăng cường công tác giải quyết các chính sách đối với người có công với cách mạng

Chủ tịch UBND tỉnh vừa chỉ thị​ Thủ trưởng các sở, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội và UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác xác nhận, giải quyết các chính sách và hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” đối với người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).

​Theo đó, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với người có công; thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: số 31/CT-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2012 về việc thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng; số 02/CT-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2016 về tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác chính sách ưu đãi đối với người có công và số 21/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2017 về tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).

 

Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn xác lập hồ sơ xác nhận, giải quyết hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi theo qui định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; người tham gia kháng chiến và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

 

Thực hiện tốt công tác quản lý, chi trả trợ cấp ưu đãi, quà tặng vào dịp ngày Lễ, Tết cho người có công và thân nhân của họ đảm bảo nguyên tắc chi đúng, chi đủ, kịp thời, tận tay người được hưởng trợ cấp.

 

Tiếp tục tổ chức vận động đóng góp ủng hộ xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ở các cấp; đẩy mạnh phong trào chăm sóc, phụng dưỡng các “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; vận động nhận đỡ đầu chăm sóc thương binh, thân nhân liệt sĩ neo đơn đặc biệt khó khăn để ổn định, vươn lên trong cuộc sống. Tổ chức gặp mặt, động viên, thăm hỏi, tặng quà gia đình người có công nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

 

Huy động các nguồn lực để hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2013; xem xét hỗ trợ, giúp đỡ những hộ gia đình người có công thực sự khó khăn về nhà ở  nhưng phát sinh ngoài danh sách theo Đề án các huyện báo cáo đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát việc thực hiện xác nhận hồ sơ, giải quyết các chính sách ưu đãi đối với người có công và thân nhân của họ, người tham gia kháng chiến và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; có biện pháp phòng ngừa và xử lý nghiêm những trường hợp cố ý làm sai quy định của Nhà nước (cả người thi hành công vụ, người xác nhận và người kê khai hồ sơ) và man khai hồ sơ để hưởng chính sách; các vụ việc tiêu cực, thiếu tinh thần trách nhiệm, quan liêu, tham nhũng trong thực hiện chính sách người có công.

 

Tổ chức triển khai thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ theo Kế hoạch số 696/KH-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh,...

 

Tăng Khôi (tổng hợp)​​

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao ​thông tỉnh thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 3621/BGTVT-CQLXD ngày 09/4/2018 về việc cung cấp số liệu báo cáo Ngân hàng Thế giới (WB), dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1469/UBND-CNXD ngày 21/3/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp tình hình và kết quả công tác quản lý, sử dụng vốn tại doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 4113/BTC-TCDN ngày 10/4/2018,; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 736/TTr-SNNPT​NT về việc thực hiện một số nhiệm vụ của Chủ đầu tư nạo vét luồng vào Cảng cá Tịnh Kỳ năm 2018; trình mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 25/4/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cho phép UBND huyện Trà Bồng được thực hiện và thanh toán phần kinh phí còn lại của 03 công trình sử dụng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len năm 2017 cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 sang niên độ ngân sách năm 2018 và thanh quyết toán dứt điểm kế hoạch vốn được giao trước ngày 15/6/2018.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Lao động – Thương binh và Xã hội, ​Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh khẩn trương thực hiện nội dung Công văn số 3946/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc tổng hợp, phân tích Báo cáo tài chính năm 2017 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh chậm nhất là ngày 31/7/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 3949/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và UBND ​các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm và dự kiến kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 theo kế hoạch của tỉnh đã đề ra.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các nội dung yêu cầu về tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 829/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/3/2018.

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, UBND các huyện và các cơ quan​ liên quan triển khai thực hiện Công văn số 298/UBDT-HTQT của Ủy ban Dân tộc về việc hỗ trợ, quảng bá sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Quảng Ngãi thực hiện Nghị định 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bão lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh