English Thứ Sáu, 22-06-2018, 10:20 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 74118256
Đang online: 186

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 03/5-05/5/2017)

Đăng ngày: 08/05/2017; 1614 lần đọc

Đẩy mạnh công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020; Chỉ đạo về việc phân bổ vốn thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Chỉ đạo về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng mở rộng QL1; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư TW Đảng về tín dụng chính sách xã hội; Tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm; Kiểm tra, xử lý việc chậm nộp tiền ký quỹ và công tác cải tạo, phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ khoáng sản; Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thịt lợn;… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 03/5-05/5/2017).

Đẩy mạnh công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020

 

Để triển khai nghiêm túc có hiệ​u quả Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 02/02/2017 và Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các nhiệm vụ được giao tại Điểm 1 Công văn số 588/TTg-ĐMDN ngày 26/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở đó triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và đúng hạn.​ 

 

​Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp gặp khó khăn, ​vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh) chỉ đạo, giải quyết theo thẩm quyền.

 

Chỉ đạo về việc phân bổ vốn thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 2548/UBND-NNTN về việc phân bổ vốn thực hiện Chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh (Chương trình).

 

​Theo đó, tổng vốn đầu tư giai đoạn 2016-2020 của chương trình là 110 tỷ đồng, đã bố trí năm 2016 là 16 tỷ đồng, giai đoạn 2017-2020 còn lại 94 tỷ đồng, trong đó phân bổ  khoảng 40% vốn hỗ trợ cho các dự án xã hội hóa thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh; 60% vốn bố trí thực hiện các nội dung theo thứ tự ưu tiên: trả nợ các công trì​nh đã quyết toán hoàn thành; thực hiện các công trình chuyển tiếp; sửa chữa, nâng cấp các công trình nước sạch bị hư hỏng; thực hiện các dự án thật cần thiết về nhu cầu nước sạch, gây bức xúc trong nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ nguyên tắc phân bổ trên, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về việc phân bổ kế hoạch vốn Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2017, trình UBND tỉnh trước ngày 10/5/2017. Đồng thời, nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh thực hiện xã hội các công trình nước sạch theo đúng quy định tại Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn và các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan.

 

Về việc đầu tư, quản lý khai thác các công trình nước sạch nông thôn tập trung liên xã hoặc các công trình có quy mô cấp nước cho 500 hộ dân trở lên: về nguyên tắc, UBND tỉnh thống nhất giao Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, quản lý, vận hành, sửa chữa, nâng cấp. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành phố trình UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với các công trình cụ thể.

 

Chỉ đạo về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng mở rộng QL1

 

Liên quan đến việc thực hiện công tác GPMB dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1027 - Km1045+780, tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất​ cho phép thực hiện tạm ứng chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân khi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt đã được phổ biến và niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định đối với các hộ gia đình, cá nhân thống nhất với số liệu phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và có Đơn cam kết không khiếu nại.

 

​Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tính chính xác về số tiền tạm ứng cho hộ gia đình, cá nhân; trường hợp thiếu thì phải lập phương án trình cấp c​ó thẩm quyền phê duyệt bổ sung, trường hợp thừa thì có trách nhiệm thu hồi theo quy định. Chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện các thủ tục đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

 

UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo các Phòng - Ban và UBND các xã, thị trấn có liên quan phối hợp với Chủ đầu tư, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB khẩn trương xác định diện tích đất ở để được bồi thường; diện tích các loại đất khác trong cùng thửa đất có nhà ở được bồi thường theo giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm còn được hỗ trợ bằng 50% giá đất ở của thửa đất đó theo đúng quy định và thẩm quyền.

 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư TW Đảng về tín dụngchính sách xã hội

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành và  UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉđạo của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đối với chính sách tín dụng xã hội trên địa bàn tỉnh trong năm 2017 và trong thời gian đến đạt hiệu quả thiết thực, góp phần giảm nghèo bền vững.

 

​Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu và đề xuất UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh thống nhất việc bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh để ủy thác qua Chi nhánh Ngân hành Chính sách xã hội tỉnh cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, hỗ trợ phát triển sản xuất theo quy định...; hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho Chi nhánh NHCS tỉnh.

 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các đơn vị có liên quan khẩn trương quán triệt chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại  Công văn số 1772-CV/TU ngày 20/4/2017 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo đối với tín dụng chính sách xã hội và thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 324/UBND-KT ngày 18/01/2017, kịp thời tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quy chế lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hành Chính sách xã hội để cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác điều tra, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo làm cơ sở thực hiện chính sách tín dụng đúng mục tiêu, đúng đối tượng; kết hợp chặt chẽ giữa chính sách tín dụng ưu đãi với hoạt động hỗ trợ cho người nghèo tiếp cận phát triển sản xuất để giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách về giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và các chính sách tín dụng ưu đãi tại địa phương.

 

UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương và trình HĐND huyện cùng cấp thống nhất việc trích ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH huyện, thành phố để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho Phòng giao dịch NHCSXH tại địa phương,..

 

Chi nhánh NHCSXH tỉnh và Phòng giao dịch cấp huyện có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các cấp triển khai thực hiện kịp thời chính sách tín dụng ưu đãi có hiệu quả, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng tại cơ sở,…

 

Tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm

Ngày 5/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 2594/UBND-NNTN chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh.

 

Cụ thể, chỉ đạo Sở NN và PTNT đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý vật tư nông nghiệp (VTNN) và an toàn thực phẩm (ATTP); Tổ chức rà soát, thống kê, lập danh sách và tiến hành kiểm tra đánh giá, phân loạicác cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN và sản phẩm nông lâm thủy sản; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm ​bảo an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý; Tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất các cơ sở có dấu hiệu vi phạmvà xử lý các cơ sở vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, công khai danh sách các cơ sở vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng; Thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về công tác quản lý chất lượng VTNN và ATTP cho cán bộ địa phương đặc biệt là tuyến huyện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo quyết liệt, tăng cường nguồn lực (nhân lực, kinh phí) cho các phòng Nông nghiệp (hoặc phòng Kinh tế) thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng VTNN và ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn quản lý; chỉ đạo cho các đơn vị chuyên môn, UBND cấp xã hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản và bố trí ngân sách để bảo đảm hoạt động cho công tác này tại địa phương.

 

Chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách và tiến hành kiểm tra đánh giá, phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN thuộc phạm vi quản lý đã được phân công, phân cấp tại Quyết định số 16 /2016/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp, phân công cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, thực phẩm nông lâm thủy sản và cơ quan quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

 

Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Quảng Ngãi chủ động, phối hợp với Sở NN và PTNT và các cơ quan có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về chất lượng vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản đảm bảo ATTP nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và của các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản.

 

Các Sở, ngành: Y tế, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và các sở, ngành khác có liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm được giao chủ động phối hợp với Sở NN và PTNT, UBND các huyện, thành phố trong công tác quản lý chất lượng VTNN và ATTP nông lâm thủy sản; đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tuyên truyền, giáo dục; tổ chức triển khai các biện pháp phù hợp để góp phần nâng cao quản lý chất lượng VTNN và ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh.

 

Kiểm tra, xử lý việc chậm nộp tiền ký quỹ và công tác cải tạo, phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ khoáng sản

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số587/UBND-NNTN ngày 08/02/2017; định kỳ kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh về tình hình hoạt động, việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính, ký quỹ,… theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân đang khai thác khoáng sản trên địa bàn.

 

​Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tà soát cụ thể đối với từng trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản chưa thực hiện nghiêm túc việc kê khai, nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định, thông báo yêu cầu thực hiện bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/5/2017; sau thời gian này, nếu tổ chức, cá nhân nào không thực hiện thì tham mưu UBND tỉnh đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản (tối thiểu là 3 tháng và cho đến khi nộp đủ theo quy định). Đồng thời, không xem xét, tham mưu UBND tỉnh cho gia hạn hoặc cấp giấy phép khai thác mới đối với các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện nghiêm túc việc ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường hoặc chưa hoàn thành việc cải tạo phục hồi môi trường, lập thủ tục đóng cửa mỏ theo quy định sau khi kết thúc khai thác cho đến khi thực hiện xong. Định kỳ hàng quý, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình hoạt động của các mỏ được cấp phép khai thác, việc ký quỹ, hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường và việc lập thủ tục đóng cửa mỏ của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

 

Đối với công tác cải tạo, phục hồi môi trường các mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã hết gian khai thác: Các mỏ khai thác khoáng sản trước đây do UBND huyện Sơn Tịnh cấp phép (nay đã bàn giao cho UBND thành phố) đã hết thời gian khai thác hoặc đã khai thác hết trữ lượng mỏ nhưng chưa thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường, giao UBND thành phố Quảng Ngãi chủ động làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, lựa chọn phương án cải tạo, phục hồi môi trường phù hợp, tổng hợp tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Đối với các mỏ khoáng sản đã hết thời gian khai thác theo Giấy phép nhưng chưa khai thác hoặc khai thác nhưng chưa hết trữ lượng cấp phép, giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện việc cải tạo phục hồi môi trường đối với dự án và lập thủ tục đóng cửa mỏ theo quy định; trường hợp, các tổ chức, cá nhân không thực hiện thì UBND các huyện sử dụng tiền ký quỹ và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường; tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục khai thác thì lập đầy đủ các thủ tục, trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác hoặc đấu giá khai thác theo quy định.

 

Đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện việc cải tạo, phục hồi môi trường sau khi hết thời gian khai thác theo Giấy phép, không trình cơ quan có thẩm quyền quyết định đóng cửa mỏ theo quy định: Không xem xét cho các tổ chức, cá nhân này tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản hoặc cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh cho đến khi thực hiện xong.

 

Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thịt lợn

 

Ngày 5/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 2596/UBND-NNTN chỉ đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, chỉ đạo và triển khai các giải pháp thực hiện chương trình chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi lợn theo Công văn số 3609/BNN-CN ngày 28/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, đề xuất kế hoạch cụ thể triển khai các giải pháp thực hiện chương trình chung tay chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh, trình UBND xem xét, quyết định trước ngày 15/5/2017. 

 

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh có biện pháp hỗ trợ tín dụng cho người chăn nuôi, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, chế biến, cấp đông dự trữ các sản phẩm thịt lợn.

 

Tăng Khôi​ (tổ​ng hợp)​​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì họp Tổ tư vấn của tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xem xét, xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc công tác bồi thường, GPMB, tái định cư Dự án Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi – giai đoạn 1 B theo kiến nghị của Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về chủ trương việc Hội Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2022; thời gian tổ chức Đại hội trong tháng 6/2018.​ 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, thực hiện nội dung Công văn số 2288/LĐTBXH-TCGDNN ngày 11/6/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo đánh giá​ cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, thực hiện nội dung Công văn số 6642/BTC-HCSN ngày 06/6/208 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cu trú, chức thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích