English Thứ Tư, 20-06-2018, 05:15 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 74019221
Đang online: 83

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 06/02-10/02/2017)

Đăng ngày: 10/02/2017; 1993 lần đọc
Tổ chức thực hiện hiệu quả phương thức chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2017; Khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ; Tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu ngành nông nghiệp; Khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Tiếp tục thực hiện công tác giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Triển khai thực hiện chính sách đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; Hạn chế việc xét tuyển công chức, viên chức không qua thi tuyển; Thực hiện nghiêm các quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý biên chế công chức, viên chức; Kiểm tra, rà soát Quy trình vận hành các hồ chứa thủy điện​;… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 06/02-10/02/2017).​​ 
Tổ chức thực hiện hiệu quả phương thức chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2017

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác chỉ đạo, điều hành năm 2016 của từng ngành, từng địa phương; thể hiện quyết tâm hành động, bám sát mục tiêu đề ra, đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2017 nhằm thực hiện có hiệu quả chủ đề của năm “Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và khởi nghiệp” và cải thiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

 

Khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng; tổ chức thực hiện có kết quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện các Nghị quyết của Đại hội XII, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020 và Chương trình công tác năm 2017 của UBND tỉnh; tổ chức hoàn thành các công việc có chất lượng và đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ của từng ngành, từng địa phương; có kế hoạch cụ thể, rõ trách nhiệm cá nhân nhất là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong việc chuẩn bị và trình các đề án trong Chương trình hành động, Chương trình công tác của UBND tỉnh.

 

Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành bằng những việc làm cụ thể, đột phá, mang lại hiệu quả thực chất. Đặc biệt chú trọng khâu tổ chức thực hiện, nói đi đôi với làm để chính sách đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả. Gắn việc chỉ đạo triển khai với công tác đôn đốc, kiểm tra, xử lý nghiêm việc chậm trễ thực hiện các nhiệm vụ công việc. Thường xuyên rà soát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh kịp thời, hiệu quả. Tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, khắc phục ngay tình trạng chậm triển khai hoặc để quá hạn các nhiệm vụ.

 

Các sở, ban ngành, địa phương xây dựng các quy chế, quy định cụ thể nhằm tăng cường ý thức trách nhiệm, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính phù hợp với ngành, lĩnh vực, địa phương mình, thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức làm việc theo tinh thần phục vụ; quy định rõ và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách, các nhiệm vụ, công việc do cấp trên giao cho cấp dưới; phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm trong công tác quản lý nhà nước và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Người đứng đầu các sở, ban ngành, địa phương phải kiểm điểm trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Từng sở, ban ngành, địa phương rà soát tiêu chí đánh giá chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức một cách khoa học, khách quan, chính xác, bảo đảm phản ánh đúng năng lực, kết quả công tác, làm căn cứ bổ nhiệm, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử trong các cơ quan nhà nước, tạo nền tảng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

 

Công tác thông tin truyền thông cần tiếp tục được đổi mới, sáng tạo, cải tiến về nội dung và cách thức truyền tải thông tin đến người dân, nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin trong tình hình mới.

 

Khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ

 

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ các nội dụng tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ, khẩn trương xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP. Trong đó, yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và tiến độ thực hiện đối với từng nhiệm vụ gắn với từng chỉ số được phân công.

 

​Các sở, ngành và đơn vị liên quan  trên khẩn trương xây dựng và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để hoàn chỉnh chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP trên địa bàn tỉnh, bảo đảm chất lượng, sát với yêu cầu thực tiễn của địa phương nhằm thực hiện có kết quả chủ đề hành động năm 2017 “Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và khởi nghiệp” và cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); gửi nội dung tham gia về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/02/2017.

 

Tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu ngành nông nghiệp

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ chỉ đạo về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu ngành nông nghiệp.

 

​Tại công văn trên, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở ngành tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch theo hướng phát huy lợi thế của từng vùng, địa phương; bố trí quy mô diện tích đất lúa ở mức hợp lý, chuyển một phần diện tích trồng lúa sang trồng các loại cây khác phù hợp với nhu cầu thị trường, có giá trị gia tăng cao; xây dựng vùng sản xuất tập trung cây ăn quả, cây công nghiệp, cây rau màu theo hướng sản xuất hàng hóa,...

 

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, trong đó chú trọng thực hiện hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo quy định tại Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; trình ban hành chính sách khuyến khích liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020; quy định các tiêu chí về mô hình làng mẫu, vườn mẫu và chính sách hỗ trợ để thực hiện trên địa bàn tỉnh nhằm tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp và cải thiện đời sống dân cư,....

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh ban hành cơ chế lồng ghép, phối hợp hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ các chương trình, dự án khác để đầu tư xây dựng nông thôn mới; gắn kết chặt chẽ giữa Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chương trình mục tiêu khác; ưu tiên tập trung cho đầu tư phát triển các mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm; tham mưu phân bổ vốn triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới bảo đảm đúng quy định, tập trung, trọng điểm, tránh dàn trải gây lãng phí, thất thoát nguồn lực. Ngoài vốn hỗ trợ hàng năm từ Trung ương, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí đủ vốn ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật để thực hiện Chương trình,...

 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp chế biến có vùng nguyên liệu trên địa bàn tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách tích tụ ruộng đất để người dân và doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi hơn về đất đai thông qua các hình thức dồn điền, đổi thửa; chuyển nhượng quyền sử dụng đất; thuê quyền sử dụng đất hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất...nhằm tạo điều kiện hình thành những cánh đồng lớn, đưa cơ giới hóa vào sản xuất để nâng cao năng suất lao động, năng suất sinh học, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.

 

Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu chính sách đột phá về khoa học và công nghệ để nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh hướng tới sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất nông sản sạch, nông sản hữu cơ và có giá trị kinh tế cao; tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh; quy trình canh tác nông nghiệp theo hướng theo hướng sản xuất nông sản sạch, nông sản hữu cơ cho người nông dân và hợp tác xã.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố trên cơ sở Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2016-2020, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể cho giai đoạn 2017-2020 và kế hoạch thực hiện từng năm; xác định rõ lộ trình các xã đạt chuẩn, tiêu chí trọng tâm để tập trung chỉ đạo thực hiện, nhất là các tiêu chí về đời sống: nâng cao thu nhập, giảm nghèo, tiêu chí về môi trường; có kế hoạch hỗ trợ, tạo điều kiện cho các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được,...

 

Khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn trương báo cáo việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2016 và đăng ký thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2017, gửi Sở Thông tin và Truyền thông chậm nhất ngày 13/02/2017.

 

​Giao Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Văn phòng Chính phủ chậm nhất ngày 14/02/2017.

 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

 

UBND tỉnh ban hành kế hoạch​ thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư và Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

 

​Kế hoạch đề ra một số nội dung trọng tâm cần tập trung triển khai trong thời gian tới. Theo đó, các cấp, các ngành cần thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, kịp thời chỉ đạo, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, coi đây là một tiêu chuẩn để bình xét thi đua, phân loại và khen thưởng hàng năm; đồng thời, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật.

 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tội phạm; chủ động nắm tình hình, xây dựng và thực hiện các phương án, kế hoạch phòng ngừa giải quyết các vấn đề bức xúc về ANTT ngay từ cơ sở. Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, phòng ngừa tội phạm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, người có công, cán bộ hưu trí, nhân dân ở vùng còn khó khăn.

 

Nâng cao hiệu quả và đổi mới công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, hướng mạnh hơn về cơ sở, các địa bàn trọng điểm, phức tạp, đối tượng học sinh, sinh viên, thanh, thiếu niên, công nhân, nông dân... Lồng ghép công tác phòng, chống tội phạm với việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 

Xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT trong nhân dân về phòng, chống tội phạm theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT từ cơ sở. Có chính sách động viên người có công, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia phòng, chống tội phạm.

 

Làm tốt công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, tái hòa nhập cộng đồng; giám sát thực hiện các kiến nghị, khiếu nại của nhân dân ở cơ sở, góp phần phòng ngừa tội phạm. Các ngành chức năng, chính quyền cơ sở thường xuyên rà soát, khảo sát nắm chắc tình hình hoạt động của tội phạm và tệ nạn xã hội; chủ động phòng ngừa, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, kinh tế, tham nhũng, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao và các hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

Nâng cao hiệu quả các biện pháp quản lý Nhà nước về ANTT, quản lý văn hóa, thông tin, quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, quản lý nhân hộ khẩu, quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội. Phát huy hiệu quả của tuần tra vũ trang trong phòng ngừa, phát hiện tội phạm,...

 

Tiếp tục thực hiện công tác giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

 

​Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh và các sở ngành, địa phương đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tại Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 về ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020, khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện Đề án, nhằm sớm hạn chế tối đa tình trạng tảo hôn và chấm dứt tình trạng hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

 

​Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, rà soát và tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Mô hình giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh và phê duyệt kế hoạch thực hiện mô hình điểm tại một số địa phương để làm cơ sở thực hiện.

 

Trước đó, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo triển khai thực hiện liên quan đến nội dung trên tại Công văn số 35/UBND-KT ngày 04/01/2017 về việc triển khai công tác tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Triển khai thực hiện chính sách đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu và kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định.

 

Hạn chế việc xét tuyển công chức, viên chức không qua thi tuyển

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan đến việc xét tuyển công chức, viên chức không qua thi tuyển. Theo đó, yêu cầu Sở Nội vụ triển khai thực hiện theo đúng tinh thần kết luận của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi ngày 23/8/2016 về công tác cải cách hành chính.

​Theo kết luận của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, để tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian đến, các địa phương cần hạn chế việc xét tuyển không qua thi tuyển, khuyến khích việc thi tuyển công chức, viên chức.

 

Thực hiện nghiêm các quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý biên chế công chức, viên chức

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý biên chế công chức, viên chức.

 

Kiểm tra, rà soát Quy trình vận hành các hồ chứa thủy điện

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Chủ đầu tư, đơn vị quản lý các hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Quy trình vận hành liên hồ chứa và Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức kiểm tra, kiên quyết xử lý những nhà máy thủy điện không thực hiện đúng quy trình vận hành được phê duyệt; trường hợp phát hiện vi phạm, kịp thời xử lý hoặc đề nghị cơ quan chức năng, cấp thẩm quyền xử lý theo quy định.

 

​Rà soát các nội dung trong quy trình vận hành hồ chứa thủy điện còn hạn chế, bất cập, chưa phù hợp với pháp luật hiện hành, thực tế và điều kiện khí tượng, thủy văn, địa hình, hành lang thoát lũ, dân sinh, kinh tế…vùng hạ du đập. Từ đó, kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt điều chỉnh bổ sung cho phù hợp.

 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giải thích cho nhân dân địa phương nội dung của Quy trình vận hành các hồ chứa trên địa bàn; quy định về hệ thống các tín hiệu thông báo xả lũ, cảnh báo lũ lụt tại vùng hạ du các hồ chứa thủy điện; tăng cường phối hợp với các đơn vị quản lý vận hành công trình thủy điện để đảm bảo thông báo kịp thời tới người dân hạ du khi các hồ chứa thủy điện trên địa bàn phải thực hiện xả lũ.

 

                                                         Tăng Khôi (tổng hợp)

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì nghiên cứu, góp ý nội dung dự thảo Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; trực tiếp gửi văn bản góp ý cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/6/2018.

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì nghiên cứu, góp ý đối với dự thảo Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển ban hành kèm theo Công văn số 2952/BTNMT-TCBHĐVN ngày 07/6/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trườn; gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ mail:cqlktbhd@monre.gov.vn trước ngày 05/7/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, triển khai thực hiện nội dung hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1972/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 05/6/2018 về việc hướng dẫn thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì nghiên cứu góp ý vào dự thảo báo cáo tổng kết việc thi hành Luật Phòng chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) theo nội dung đề nghị của Bộ Công an tại Công văn 1273/BCA-C41 ngày 04/6/2018, trực tiếp báo cáo Bộ Công an và UBND tỉnh theo quy định.​

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website