English Thứ Bảy, 21-04-2018, 09:26 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 71056484
Đang online: 165

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 09/01-13/01/2017)

Đăng ngày: 14/01/2017; 2150 lần đọc
Xử lý ngân sách cuối năm và quyết toán ngân sách năm 2016; Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công; Triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ; Thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình MTQG; Tăng cường quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; Xây dựng kế hoạch đầu tư công trình cấp nước nông thôn tập trung; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân dịp Tết; Tập trung đối tượng lang thang, xin ăn trong dịp Lễ, Tết; Rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất; Thực hiện một số chính sách quản lý, bảo vệ phát triển rừng ven biển​ ​;… là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 09/01-13/01/2017).​​ 

 
Xử lý ngân sách cuối năm và quyết toán ngân sách năm 2016

Để công tác xử lý ngân sách cuối năm và quyết toán ngân sách năm 2016 đảm bảo thống nhất, kịp thời, đúng quy định, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu​ các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị tỉnh, các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 theo đúng hướng dẫn, quy định của Bộ Tài chính tại các Thông tư: số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm; số 319/2016/TT-BTC ngày 13/12/2016 quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 sang năm 2017 và Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh.

anh.jpg


​Về công tác ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nước: các khoản ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nước từ phí, lệ phí và thu sự nghiệp, phần hạch toán vào ng​ân sách nhà nước thì phải làm thủ tục ghi thu, ghi chi theo chế độ quy định và các đơn vị dự toán ngân sách gửi về Sở Tài chính chậm nhất ngày 19/01/2017.

Về công tác chuyển nguồn đối với số dư dự toán tại đơn vị sử dụng ngân sách: đến hết ngày 31/01/2017, số dư dự toán ngân sách năm 2016 giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách không được chi tiếp và bị hủy bỏ, trừ các trường hợp được chuyển sang năm sau chi tiếp theo chế độ quy định (cơ quan có thẩm quyền không phải xét chuyển) và các trường hợp được cấp có thẩm quyền (Chủ tịch UBND tỉnh đã ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính tại Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 18/12/2008) xem xét, quyết định cho chi tiếp vào năm 2017.

Hồ sơ đề nghị xét chuyển số dư dự toán gửi về Sở Tài chính chậm nhất đến hết ngày 15/02/2017. Để đảm bảo thời gian lập thủ tục ghi thu, ghi chi và chuyển nguồn gửi Kho bạc Nhà nước đúng quy định, đối với hồ sơ gửi sau thời hạn quy định trên, Sở Tài chính không chịu trách nhiệm xử lý.

 

Về quy trình, thủ tục xét duyệt kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 thực hiện theo quy định tại Công văn số 7149/UBND-TH ngày 08/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công

kt1201201701.jpg


Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu​ Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Hội đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, các Công ty TNHH MTV thuộc tỉnh quản lý, UBND các huyện, thành phố tập trung quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Theo đó, đối với việc quản lý, sử dụng xe ô tô và tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, yêu cầu mua sắm, sử dụng xe ô tô và các tài sản khác phải theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả; nghiêm cấm việc sử dụng xe ô tô công vào việc riêng. Bán, thanh lý xe ô tô phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; tất cả các xe thanh lý phải được tổ chức bán đấu giá công khai.

Về quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập, Sở Tài chính có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập; thu toàn bộ các khoản thu được từ việc sử dụng tài sản công không đúng quy định để nộp vào ngân sách nhà nước; đề xuất UBND tỉnh xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị để xảy ra vi phạm và các tập thể, cá nhân liên quan.

Về tăng cường quản lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4877/UBND-KTTH ngày 22/10/2014. Thực hiện nghiêm túc quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số147/1999/QĐ-TTg ngày 05/7/1999, số 260/2006/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 và số 23/2012/QĐ-TTg ngày 31/5/2012 (bao gồm cả diện tích làm việc và diện tích các bộ phận phục vụ, phụ trợ, công cộng, kỹ thuật) ngay từ khâu lập, phê duyệt thiết kế đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc.

Về mua sắm tập trung tài sản công, Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức thực hiện việc mua sắm tập trung sau khi UBND tỉnh ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung theo Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

Về khai thác nguồn lực từ tài sản công, tăng cường khai thác nguồn lực tài chính từ kết cấu hạ tầng thông qua một số phương thức cho thuê quyền khai thác hoặc chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện đầu tư, bảo trì, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng bảo đảm công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá.

 

Về giao đất, cho thuê đất và quản lý khai thác tài nguyên, thực hiện nghiêm túc việc đấu giá công khai, minh bạch khi giao đất, cho thuê đất, cấp quyền khai thác tài nguyên; đánh giá tác động môi trường nghiêm túc, đầy đủ và xác định rõ chi phí môi trường; chỉ khai thác đất đai, tài nguyên khi tổng lợi ích xã hội thu được lớn hơn tổng chi phí phát sinh. Xác định đầy đủ giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa; tính đầy đủ giá trị lợi thế  vào giá trị để cổ phần hóa nếu doanh nghiệp lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ

​Thực hiện Nghị quyết số 113/NQ-CP ngày 31/12/2016 của Chính phủ về Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầuSở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương phố​i hợp với các sở, ngành xây dựng và chậm nhất ngày 20/01/2017, trình UBND tỉnh Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII trên địa bàn tỉnh.

​Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành xây dựng kế hoạch hành động để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh trước ngày 20/02/2017.

Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020: Để tạo dựng niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào cam kết về một Chính quyền hành chính hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của tỉnh Quảng Ngãi được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 05/7/2016; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo quy định cho UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh) để công khai kết quả thực hiện.

Về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016: Các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 60/NQ-CP, Công điện số 2144/CĐ-TTg ngày 29/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Công văn số: 3763/UBND-KTTH ngày 13/7/2016, số 4348/UBND-KTTH ngày 11/8/2016, số 4787/UBND-KTTH ngày 31/8/2016, số 7016/UBND-TH, số 45/UBND-TH ngày 05/01/2017. Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7253/UBND-TH.

Về công tác cai nghiện ma túy năm 2016, nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới: Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính và các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình hành động để tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống ma túy và cai nghiện ma túy, trong đó lưu ý: Sử dụng đầy đủ kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ (không được chuyển mục đích sử dụng), tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách địa phương bảo đảm cho công tác phòng chống ma túy và cai nghiện ma túy; chuyển đổi các Trung tâm chữa bệnh – Giáo dục Lao động xã hội thành các Cơ sở cai nghiện. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 10/02/2017.

Thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình MTQG

ub10012017-02.jpg


Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 122/UBND-TH​ yêu cầu các sở, ngành khẩn trương thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020. 

​Theo đó, về danh mục loại dự án nhóm C có quy mô nhỏ được áp dụng cơ chế đặc thù, Chủ tịch giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổng hợp danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù theo các tiêu chí được quy định tại Điều 2 Nghị định số161/2016/NĐ-CP, sớm trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.

Về việc thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình được áp dụng cơ chế đặc thù, trên cơ sở danh mục dự án nhóm C có quy mô nhỏ, được áp dụng cơ chế đặc thù do UBND tỉnh ban hành, yêu cầu các sở, ngành thực hiện việc xây dựng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với các công trình xây dựng, bảo đảm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thi công, không phức tạp, chi phí không cao, phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa của từng địa phương.

Cụ thể, yêu cầu Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan xây dựng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với các công trình xây dựng giao thông nông thôn, bảo đảm phù hợp với Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan xây dựng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với các công trình kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi và nông nghiệp nông thôn khác (nếu có) trên địa bàn tỉnh. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với các công trình xây dựng dân dụng trên địa bàn tỉnh.

 

Giao Sở Xây dựng tổng hợp các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình trên , trình UBND tỉnh xem xét, ban hành chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày ban hành Danh mục loại dự án nhóm C có quy mô nhỏ được áp dụng cơ chế đặc thù.

Về tổ chức thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục về việc tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại Nghị định 161/2016/NĐ-CP.

Đối với chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án: Giao Sở Xây dựng nghiên cứu xây dựng, trình UBND tỉnh định mức kinh phí hỗ trợ cho việc chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án được áp dụng cơ chế đặc thù.

Tăng cường quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

ub100120171.jpg


Thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 27/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng bền vững công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố rà soát, đánh giá việc thực hiện giao công trình nước sạch nông thôn tập trung, cơ chế hỗ trợ bù giá nước sạch nông thôn theo quy định tại Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

​Trong đó xác định cụ thể các công trình đã giao đang hoạt động có hiệu quả, tiếp tục giao cho đối tượng quản lý, sử dụng khai thác. Các công trình chưa được giao cho đối tượng quản lý hoặc giao quản lý, vận hành chưa hiệu quả, tổ chức thực hiện đánh giá, xác định giá trị còn lại thực tế của từng công trình gắn với thời gian sử dụng thực tế, thời hạn đánh giá giá trị còn lại thực tế của từng công trình và tham mưu cấp có thẩm quyền giao cho đơn vị quản lý, vận hành chậm nhất đến ngày 30/6/2017.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh thực hiện nội dung điểm 2 Chỉ thị nêu trên của Thủ tướng Chính phủ.

Xây dựng kế hoạch đầu tư công trình cấp nước nông thôn tập trung

kt11012017.jpg


Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Giám đốc các Sở: Y tế,Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15/10 hàng năm và xây dựng kế hoạch đầu tư công trình cấp nước nông thôn tập trung hàng năm, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt theo quy định.

​Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức bàn giao công trình cấp nước nông thôn tập trung cho UBND các xã, các đơn vị sự nghiệp công lập, các hợp tác xã, các phòng chuyên môn thuộc huyện, thành phố đã được UBND tỉnh giao quản lý tại Điều 1 Quyết định 23/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 của UBND tỉnh. Hồ sơ bàn giao công trình theo quy định tại Điều 6, Thông tư 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố đăng nhập dữ liệu những công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng vào Phần mềm tài sản; hàng năm thực hiện đăng nhập dữ liệu vào Phần mềm tài sản những công trình mới bàn giao đưa vào sử dụng và gửi báo cáo công trình đã đăng nhập về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính theo quy định.

Xây dựng kế hoạch sửa chữa, nâng cấp các công trình cấp nước nông thôn tập trung bố trí từ nguồn ngân sách của huyện; trường hợp khó khăn về kinh phí thì làm việc thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có ý kiến tham mưu, đề xuất trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân dịp Tết

vh11012017.jpg


Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các đoàn nghệ thuật biểu diễn và hướng dẫn UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, nhất là tại khu vực nông thôn, vùng xa trung tâm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

​Nội dung chương trình phải thể hiện được nét văn hóa của người dân Quảng Ngãi nói riêng và Việt Nam nói chung; lựa chọn những tác phẩm ca ngợi quê hương, đất nước, thể hiện được ý chí bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, biên giới của Tổ quốc, phản ánh sinh động công cuộc đổi mới, ca ngợi Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Vận động đội ngũ văn nghệ sĩ, hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh hưởng ứng sáng tác các tác phẩm nghệ thuật bám sát hiện thực cuộc sống phát triển, biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, tạo không khí vui tươi, phấn khởi nhân dịp đón Xuân; đồng thời tiếp tục sáng tác về chủ đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng; chủ đề theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

Các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường thời lượng phát sóng; mở các chuyên trang, chuyên mục với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, tập trung vào các chủ đề “Mừng Đảng, Mừng Xuân”, ca ngợi quê hương đất nước, con người Việt Nam, cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt việc tốt trên các lĩnh vực đời sống xã hội, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Kiểm tra, biên tập kỹ nội dung các chương trình, tin bài không để xảy ra sai sót.

Tập trung đối tượng lang thang, xin ăn trong dịp Lễ, Tết

vh10012017-03.jpg


Trong những năm qua tình hình kinh tế xã hội tỉnh ta có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khác nhau nên vẫn còn tình trạng một bộ phận người lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh, nhất là vào các dịp Lễ, Tết. 

​Để giải quyết vấn đề trên, tạo nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh, đặc biệt xây dựng cảnh quang sạch, đẹp, đô thị phố phường văn minh trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong toàn dân về những tác hại của việc bỏ nhà đi lang thang, kiếm sống trên địa bàn trong và ngoài tỉnh; tuyên truyền, vận động và phối hợp với những gia đình, dòng họ có người thân đi lang thang kiếm sống để đưa đối tượng lang thang, xin ăn hồi gia. Đồng thời tăng cường công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu, đăng ký tạm trú, giữ gìn an ninh, trật tự.

Kiên quyết không để còn hiện tượng người lang thang, xin ăn tại các nhà ga, bến tàu, bến xe, điểm vui chơi, sinh hoạt công cộng… Riêng các huyện Đức Phổ, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi tổ chức đồng loạt đợt cao điểm trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 từ ngày 12/01/2017 đến ngày 12/02/2017 (tức từ ngày 15 tháng Chạp năm Bính Thân đến ngày 16 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

Rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất

kt120120171.jpg


Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND huyện, thành phố hướng dẫn các chủ rừng là tổ chức nhà nước, các Hạt Kiểm lâm rà soát, xác định diện tích quy hoạch rừng phòng hộ ít xung yếu theo tiêu chí rừng phòng hộ ít xung yếu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Quyết định số 845/QĐ-BNN-TCLN ngày 16/03/2016 có thể chuyển sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất.

​Xây dựng phương án chuyển đổi rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh xem xét gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trước ngày 30/9/2017; Tham mưu UBND tỉnh quyết định chuyển đổi rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tổng hợp kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng sau khi đã điều chỉnh rừng phòng hộ ít xung yếu sang rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, đề xuất thực hiện việc giao rừng, cho thuê rừng đối với diện tích được chuyển đổi theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí thực hiện rà soát diện tích rừng phòng hộ ít xung yếu điều chỉnh sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất; dự toán kinh phí thực hiện việc giao rừng, cho thuê rừng đối với diện tích được chuyển đổi; trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các chủ rừng là tổ chức Nhà nước; UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện rà soát diện tích rừng phòng hộ ít xung yếu điều chỉnh sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất; thực hiện việc giao rừng, cho thuê rừng đối với diện tích được chuyển đổi theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, chỉ đạo các chủ rừng là tổ chức Nhà nước, Hạt kiểm lâm trên địa bàn thực hiện việc rà soát diện tích rừng phòng hộ ít xung yếu điều chỉnh sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất theo quy định.

Các sở, ban, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp để thực hiện rà soát diện tích rừng phòng hộ ít xung yếu điều chỉnh sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng quy định, tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Thực hiện một số chính sách quản lý, bảo vệ phát triển rừng ven biển

kh120120172.jpg


Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thành Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước 30/3/2017.

​Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ vốn hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho các dự án, chương trình trên địa bàn tỉnh theo quy định; Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền về vai trò, chức năng phòng hộ của rừng ven biển; vận động khuyến khích nhân dân và các thành phần kinh tế tích cực tham gia bảo vệ và đầu tư phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức quản lý, bảo vệ rừng ven biển theo các quy định hiện hành; Chủ động kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ven biển trên địa bàn,...

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cân đối, bố trí các nguồn vốn đầu tư thực hiện mục tiêu Bảo vệ và Phát triển rừng ven biển quy định của Chính phủ. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn sự nghiệp cho quản lý, bảo vệ, phát triển rừng ven biển quy định của Chính phủ.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thu hồi đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng trái pháp luật đối với diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ bờ biển, hành lang an toàn bảo vệ đê, diện tích quy hoạch để bảo vệ và phát triển rừng ven biển nhưng chuyển đổi sai mục đích theo quy định; Đôn đốc UBND các huyện hoàn thành việc giao đất, giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

UBND các huyện ven biển và thành phố Quảng Ngãi rà soát, chuyển đổi những diện tích đất ven biển quy hoạch trồng rừng sản xuất hoặc thuộc các loại đất khác mà đang bị xói lở hoặc bị ảnh hưởng của cát bay, cát di động nghiêm trọng, để quy hoạch trồng rừng phòng hộ ven biển; Rà soát những diện tích đất, rừng ven biển có tầm quan trọng nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu mà đã giao cho hộ gia đình, tổ chức kinh tế để phối hợp với các sở, ngành có liên quan lập phương án bồi thường, hỗ trợ để đưa vào quy hoạch trồng rừng phòng hộ ven biển.

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về vai trò, chức năng phòng hộ của rừng ven biển; vận động khuyến khích nhân dân và các thành phần kinh tế tích cực tham gia bảo vệ và đầu tư phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức quản lý, bảo vệ rừng ven biển theo các quy định hiện hành; Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với đất thuộc hành lang bảo vệ bờ biển, hành lang an toàn bảo vệ đê, diện tích đất quy hoạch để bảo vệ và phát triển rừng ven biển theo quy định hiện hành.

Triển khai thực hiện Quy chế quản lý rừng sản xuất

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thành Quy hoạch chế biến gỗ gắn với vùng nguyên liệu, trình phê duyệt theo quy định hiện hành; thời gian hoàn thành trước 30/3/2017; hoàn thành các thủ tục để triển khai lập Dự án hỗ trợ đầu tư vùng nguyên liệu trồng rừng cây gỗ lớn, thời gian hoàn thành trước 30/5/2017.

Chỉ đạo các chủ rừng xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững; tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh hại rừng, ngăn chặn các hành vi hủy hoại rừng trên phạm vi toàn tỉnh; thẩm định các quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng cấp huyện theo quy định; tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết các tranh chấp và xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, phát triển và sử dụng rừng theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc UBND các huyện, thành phố hoàn thành việc giao đất, giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.

 

UBND các huyện, thành phố lập Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng cấp huyện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Hoàn thành việc rà soát và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong Quý II/2017.

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giải quyết các tranh chấp và xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, phát triển và sử dụng rừng theo quy định của pháp luật.


Tăng Khôi (tổng họp)

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao ​thông tỉnh thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 3621/BGTVT-CQLXD ngày 09/4/2018 về việc cung cấp số liệu báo cáo Ngân hàng Thế giới (WB), dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1469/UBND-CNXD ngày 21/3/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp tình hình và kết quả công tác quản lý, sử dụng vốn tại doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 4113/BTC-TCDN ngày 10/4/2018,; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 736/TTr-SNNPT​NT về việc thực hiện một số nhiệm vụ của Chủ đầu tư nạo vét luồng vào Cảng cá Tịnh Kỳ năm 2018; trình mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 25/4/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cho phép UBND huyện Trà Bồng được thực hiện và thanh toán phần kinh phí còn lại của 03 công trình sử dụng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len năm 2017 cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 sang niên độ ngân sách năm 2018 và thanh quyết toán dứt điểm kế hoạch vốn được giao trước ngày 15/6/2018.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Lao động – Thương binh và Xã hội, ​Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh khẩn trương thực hiện nội dung Công văn số 3946/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc tổng hợp, phân tích Báo cáo tài chính năm 2017 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh chậm nhất là ngày 31/7/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 3949/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và UBND ​các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm và dự kiến kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 theo kế hoạch của tỉnh đã đề ra.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các nội dung yêu cầu về tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 829/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/3/2018.

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, UBND các huyện và các cơ quan​ liên quan triển khai thực hiện Công văn số 298/UBDT-HTQT của Ủy ban Dân tộc về việc hỗ trợ, quảng bá sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Quảng Ngãi thực hiện Nghị định 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bão lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh