English Thứ Năm, 18-10-2018, 07:15 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 80779553
Đang online: 116

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ về tự chủ tài chính

Đăng ngày: 13/06/2018; 178 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về việc tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ về tự chủ tài chính theo Quyết định số 449/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Cụ thể, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành có đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến 10 đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên được nêu tại điểm 1.2, khoản 1, mục III, phần III Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 (chuyển sang loại hình đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư. Triển khai các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục 10 đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư này để chuyển sang loại hình Công ty cổ phần).

 

Ngày 27/4/2018, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chuyển 05 đơn vị sự nghiệp công lập (gồm: Trung tâm Quy hoạch và kiểm định chất lượng công trình xây dựng, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe, Trung tâm tư vấn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Giống tỉnh) thành Công ty cổ phần giai đoạn 2016-2020, Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần tại Công văn số 561/TTg- ĐMDN; 05 đơn vị còn lại chưa nằm trong danh mục chuyển thành Công ty cổ phần (gồm: Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa, Trung tâm Kỹ thuật Quan trắc môi trường Dung Quất, Ban Quản lý các cảng cá, Trung tâm Trắc địa và quan trắc môi trường, Trung tâm dịch vụ việc làm).

 

Để đảm bảo việc giao quyền tự chủ tài chính theo đúng quy định, yêu cầu 05 đơn vị chưa nằm trong danh mục chuyển thành Công ty cổ phần và 05 đơn vị đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển thành Công ty cổ phần (trong thời gian triển khai các thủ tục chuyển thành Công ty cổ phần), căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015, số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 và Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính xây dựng Phương án tự chủ tài chính, gửi cơ quan quản lý cấp trên tổng hợp, phân loại mức độ tự chủ, gửi Sở Tài chính thẩm định chậm nhất trước ngày 25/6/2018; để làm cơ sở giao quyền tự chủ tài chính năm 2018 theo quy định, chậm nhất trước ngày 30/6/2018.

 

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập còn lại, theo lộ trình giao quyền tự chủ tài chính tại Quyết định số 449/QĐ-UBND của UBND tỉnh, căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn theo từng lĩnh vực, cùng với việc xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, định mức kinh tế - kỹ thuật của từng danh mục dịch vụ sự nghiệp công, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, khẩn trương xây dựng Phương án tự chủ tài chính phù hợp với Đề án được duyệt.

 

Trong đó, đối với đơn vị sự nghiệp công lập (trực thuộc các sở, ngành) chịu trách nhiệm xây dựng Phương án tự chủ tài chính, gửi các sở ngành chủ quản tổng hợp, gửi Sở Tài chính chậm nhất trước ngày 25/6/2018 có ý kiến thẩm định bằng văn bản để giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị theo quy định; đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, xây dựng Phương án tự chủ, gửi Sở Tài chính chậm nhất trước ngày 25/6/2018 trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt và ban hành quyết định giao quyền tự chủ tài chính theo quy định chậm nhất trước ngày 30/6/2018.

 V.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình phát triển chợ đầu mối theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh chậm nhất là ngày 30/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu nội dung kiến nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 517/BC-UBND ngày 25/9/2018 về vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ lập đề xuất dự án thay thế đèn chiếu sáng công cộng bằng hệ thống đèn Led trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 12/2018/TT-BKHCN ngày 31/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN ngày 05/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được ​giao, chủ động triển khai thực hiện Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 28/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề xử lý tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích