English Thứ Năm, 24-01-2019, 00:27 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85772676
Đang online: 99

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ về tự chủ tài chính

Đăng ngày: 13/06/2018; 212 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về việc tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ về tự chủ tài chính theo Quyết định số 449/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Cụ thể, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành có đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến 10 đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên được nêu tại điểm 1.2, khoản 1, mục III, phần III Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 (chuyển sang loại hình đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư. Triển khai các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục 10 đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư này để chuyển sang loại hình Công ty cổ phần).

 

Ngày 27/4/2018, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chuyển 05 đơn vị sự nghiệp công lập (gồm: Trung tâm Quy hoạch và kiểm định chất lượng công trình xây dựng, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe, Trung tâm tư vấn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Giống tỉnh) thành Công ty cổ phần giai đoạn 2016-2020, Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần tại Công văn số 561/TTg- ĐMDN; 05 đơn vị còn lại chưa nằm trong danh mục chuyển thành Công ty cổ phần (gồm: Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa, Trung tâm Kỹ thuật Quan trắc môi trường Dung Quất, Ban Quản lý các cảng cá, Trung tâm Trắc địa và quan trắc môi trường, Trung tâm dịch vụ việc làm).

 

Để đảm bảo việc giao quyền tự chủ tài chính theo đúng quy định, yêu cầu 05 đơn vị chưa nằm trong danh mục chuyển thành Công ty cổ phần và 05 đơn vị đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển thành Công ty cổ phần (trong thời gian triển khai các thủ tục chuyển thành Công ty cổ phần), căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015, số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 và Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính xây dựng Phương án tự chủ tài chính, gửi cơ quan quản lý cấp trên tổng hợp, phân loại mức độ tự chủ, gửi Sở Tài chính thẩm định chậm nhất trước ngày 25/6/2018; để làm cơ sở giao quyền tự chủ tài chính năm 2018 theo quy định, chậm nhất trước ngày 30/6/2018.

 

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập còn lại, theo lộ trình giao quyền tự chủ tài chính tại Quyết định số 449/QĐ-UBND của UBND tỉnh, căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn theo từng lĩnh vực, cùng với việc xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, định mức kinh tế - kỹ thuật của từng danh mục dịch vụ sự nghiệp công, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, khẩn trương xây dựng Phương án tự chủ tài chính phù hợp với Đề án được duyệt.

 

Trong đó, đối với đơn vị sự nghiệp công lập (trực thuộc các sở, ngành) chịu trách nhiệm xây dựng Phương án tự chủ tài chính, gửi các sở ngành chủ quản tổng hợp, gửi Sở Tài chính chậm nhất trước ngày 25/6/2018 có ý kiến thẩm định bằng văn bản để giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị theo quy định; đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, xây dựng Phương án tự chủ, gửi Sở Tài chính chậm nhất trước ngày 25/6/2018 trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt và ban hành quyết định giao quyền tự chủ tài chính theo quy định chậm nhất trước ngày 30/6/2018.

 V.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích