English Thứ Ba, 21-08-2018, 07:00 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77276053
Đang online: 85

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ về tự chủ tài chính

Đăng ngày: 13/06/2018; 157 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về việc tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ về tự chủ tài chính theo Quyết định số 449/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Cụ thể, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành có đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến 10 đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên được nêu tại điểm 1.2, khoản 1, mục III, phần III Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 (chuyển sang loại hình đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư. Triển khai các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục 10 đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư này để chuyển sang loại hình Công ty cổ phần).

 

Ngày 27/4/2018, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chuyển 05 đơn vị sự nghiệp công lập (gồm: Trung tâm Quy hoạch và kiểm định chất lượng công trình xây dựng, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe, Trung tâm tư vấn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Giống tỉnh) thành Công ty cổ phần giai đoạn 2016-2020, Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần tại Công văn số 561/TTg- ĐMDN; 05 đơn vị còn lại chưa nằm trong danh mục chuyển thành Công ty cổ phần (gồm: Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa, Trung tâm Kỹ thuật Quan trắc môi trường Dung Quất, Ban Quản lý các cảng cá, Trung tâm Trắc địa và quan trắc môi trường, Trung tâm dịch vụ việc làm).

 

Để đảm bảo việc giao quyền tự chủ tài chính theo đúng quy định, yêu cầu 05 đơn vị chưa nằm trong danh mục chuyển thành Công ty cổ phần và 05 đơn vị đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển thành Công ty cổ phần (trong thời gian triển khai các thủ tục chuyển thành Công ty cổ phần), căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015, số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 và Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính xây dựng Phương án tự chủ tài chính, gửi cơ quan quản lý cấp trên tổng hợp, phân loại mức độ tự chủ, gửi Sở Tài chính thẩm định chậm nhất trước ngày 25/6/2018; để làm cơ sở giao quyền tự chủ tài chính năm 2018 theo quy định, chậm nhất trước ngày 30/6/2018.

 

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập còn lại, theo lộ trình giao quyền tự chủ tài chính tại Quyết định số 449/QĐ-UBND của UBND tỉnh, căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn theo từng lĩnh vực, cùng với việc xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, định mức kinh tế - kỹ thuật của từng danh mục dịch vụ sự nghiệp công, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, khẩn trương xây dựng Phương án tự chủ tài chính phù hợp với Đề án được duyệt.

 

Trong đó, đối với đơn vị sự nghiệp công lập (trực thuộc các sở, ngành) chịu trách nhiệm xây dựng Phương án tự chủ tài chính, gửi các sở ngành chủ quản tổng hợp, gửi Sở Tài chính chậm nhất trước ngày 25/6/2018 có ý kiến thẩm định bằng văn bản để giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị theo quy định; đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, xây dựng Phương án tự chủ, gửi Sở Tài chính chậm nhất trước ngày 25/6/2018 trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt và ban hành quyết định giao quyền tự chủ tài chính theo quy định chậm nhất trước ngày 30/6/2018.

 V.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng tổng hợp tình hình thực hiện dự án BT của tỉnh; đề xuất việc duy trì loại hợp đồng BT trong hình thức đầu tư PPP theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5589/BKHĐT-QLĐT ngày 14/8/2018; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 28/8/2018 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp kèm theo Công văn số 5565/BKHĐT-QLKTTW ngày 14/8/2018; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương) và UBND tỉnh theo thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính về tình hình thực hiện dự toán nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2018 và đề xuất dự toán năm 2019, kế hoạch  tài chính – ngân sách nhà nước 2019 – 2021 theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 9478/BTC-QLN ngày 08/8/2018. Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 20/8/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Ban Quản lý dự án dầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Công văn số 746/TTr-BQLDDCN ngày 13/8/2018 tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, Thời gian hoàn thành trước ngày 21/8/2018.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích