English Thứ Tư, 17-10-2018, 11:09 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 80736052
Đang online: 219
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi

Đăng ngày: 09/08/2018; 330 lần đọc
Sau 2 năm triển khai Nghị quyết 03, vai trò của văn học- nghệ thuật ngày càng được phát huy

Sau gần 2 thập kỷ thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, cùng với cả nước, sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãiđã có chuyển biến tích cực, đạt kết quả quan trọng. Tư duy lý luận về văn hóa có bước phát triển; nhận thức về văn hóa của các cấp, các ngành và toàn dân được nâng lên. Đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng phong phú, nhiều giá trị văn hóa truyền thống được phát huy, nhiều chuẩn mực văn hóa, đạo đức mới được hình thành. Sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng; công nghệ thông tin, nhất là thông tin đại chúng có bước phát triển mạnh mẽ. Nhiều phong trào, hoạt động văn hóa đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực; phát huy được truyền thống văn hóa gia đình, dòng họ, cộng đồng... 

Tiếp tục phát huy những thành tựu đó, Nghị quyết 03 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ năm, khóa XIX về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triểnbền vững là tiền đề mới, quan trọng để tỉnh ta tiếp tục xây dựng và phát t​riển văn hóa, con người Quảng Ngãi một cách toàn diện.

 

Sau 02 năm thực hiện Nghị 03, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân Quảng Ngãi có nhiều khởi sắc, các hoạt động, sản phẩm văn hóa diễn ra trên địa bàn tỉnh ngày càng phong phú, đa dạng. Quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường, các thiết chế văn hóa từng bước được đầu tư; nhiều di sản văn hóa, lịch sử, tôn giáo được bảo tồn, phát huy. Sự phát triển của khoa học công nghệ, truyền thông, sự hội nhập văn hóa... cũng góp phần quan trọng trong việc xây dựng nền văn hóa mới, con người mới.

 

Cùng với đó, vai trò của văn học- nghệ thuật ngày càng được phát huy.Nhiều phong trào sáng tác văn học nghệ thuật cho các đối tượng chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp và thiếu nhi được tổ chức, phát động sâu rộng tạo môi trường văn học nghệ thuật sôi động, phản ánh kịp thời các vấn đề của đời sống xã hội, định hướng giáo dục nhân cách qua tác phẩm văn học nghệ thuật phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi.

 

Công tác chăm sóc sức khỏe toàn dâncũng đã được chú trọng thông qua nhiều hình thức, trong đó chú trọng đến việc tổ chức các hoạt động thể dục thể thao phong trào, thể thao quần chúng cũng như thể thao thành tích cao, nhằm  nâng cao thể lực, thể chất. Nhiều cơ sở y tế được đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới, góp phần phát triển các dịch vụ y tế về số lượng và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là chăm sóc sức khỏe học đường, cho các đối tượng chính sách… hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển con người Quảng Ngãi có tầm vóc, thể lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

nbb10-28072018.jpg
Các hoạt động thể dục thể thao được đẩy mạnh, tạo hứng khởi trong các tầng lớp nhân dân​

Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, từ thiện, nhân đạo trong các cơ quan, đơn vị được đẩy mạnh; các giá trị, nhân tố tích cực trong văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng được phát huy; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóađã tác động tích cực đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần cải thiện đời sống dân sinh, nâng cao dân trí, mở rộng dân chủ, bộ mặt nông thôn và đô thị khởi sắc, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong các tầng lớp nhân dân. Phong trào xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân với ý thức tôn trọng pháp luật, giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh; không vi phạm pháp luật, đạo đức kinh doanh cũng đã được quan tâm, chú trọng và thường xuyên tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho các địa phương, doanh nghiệp. Xây dựng các sản phẩm công nghiệp, công nghiệp nông thôn và giới thiệu, quảng bá, tôn vinh sản phẩm công nghiệp của tỉnh...

 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết,vẫn còn tồn tại một sốhạn chế, khó khăn, đó là: một số bộ phận đơn vị vàđịa phương chưa thật sự quan tâm đến việc xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 03 tại cơ quan, đơn vị. Thủ trưởng các đơn vị chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, chưa kiên quyết lãnh đạo, chỉđạo để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03 tại cơ quan, đơn vị mình.Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vàngười lao động tại một sở ngành, địa phương chưa nhận thức đầy đủ mục đích, yêu cầu của Nghị quyết 03, chưa đặt đúng ý nghĩa, vai trò của xây dựng văn hóa, con người theo Nghị quyết 03 là cơ hội và thách thức để xây dựng và thúc đẩy sự phát triển văn hóa, con người tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn hiện nay và mai sau.Nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất, nhân lực để xây dựng và phát triển văn hóa, con người còn thấp, không tăng so với thời điểm trước khi ban hành Nghị quyết số 03.Hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao ngày càng thu hẹp; một số công trình văn hóa, thể thao ở tỉnh và cơ sở vẫn còn tạm bợ chưa được quan tâm, đầu tư, xây dựng…

 

Để khắc phục các hạn chế trên, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 03 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ năm, khóa XIX về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững, trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về các nội dung cơ bản của Nghị quyết 03, bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được phổ biến, quán triệt, 100% cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chuẩn mực văn hóa, đạo đức, nếp sống văn hóa, những chuẩn mực đạo đức của con người Quảng Ngãi; phê phán các tính còn hạn chế, kìm hãm sự phát triển của một bộ phận cán bộ và nhân dân Quảng Ngãi.

 

Đồng thời, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố chú trọng lồng ghép nguồn lực thực hiện xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi vào các nhiệm vụ chính trị của ngành.Nâng cao hiệu quả sử dụng và hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao. Tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa, nguồn lực tài trợ của các tổ chức, cá nhân xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao bảo đảm đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh nguồn lực trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa vật thể, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức hoạt động giao lưu, hợp tác về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình với các tỉnh, thành trong cả nước. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra văn hóa, thể thao, du lịch, bảo đảm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

 

                                                                           Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình phát triển chợ đầu mối theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh chậm nhất là ngày 30/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu nội dung kiến nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 517/BC-UBND ngày 25/9/2018 về vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ lập đề xuất dự án thay thế đèn chiếu sáng công cộng bằng hệ thống đèn Led trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 12/2018/TT-BKHCN ngày 31/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN ngày 05/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được ​giao, chủ động triển khai thực hiện Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 28/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề xử lý tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích