English Thứ Năm, 16-08-2018, 10:55 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77078726
Đang online: 190
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi

Đăng ngày: 09/08/2018; 275 lần đọc
Sau 2 năm triển khai Nghị quyết 03, vai trò của văn học- nghệ thuật ngày càng được phát huy

Sau gần 2 thập kỷ thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, cùng với cả nước, sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãiđã có chuyển biến tích cực, đạt kết quả quan trọng. Tư duy lý luận về văn hóa có bước phát triển; nhận thức về văn hóa của các cấp, các ngành và toàn dân được nâng lên. Đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng phong phú, nhiều giá trị văn hóa truyền thống được phát huy, nhiều chuẩn mực văn hóa, đạo đức mới được hình thành. Sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng; công nghệ thông tin, nhất là thông tin đại chúng có bước phát triển mạnh mẽ. Nhiều phong trào, hoạt động văn hóa đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực; phát huy được truyền thống văn hóa gia đình, dòng họ, cộng đồng... 

Tiếp tục phát huy những thành tựu đó, Nghị quyết 03 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ năm, khóa XIX về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triểnbền vững là tiền đề mới, quan trọng để tỉnh ta tiếp tục xây dựng và phát t​riển văn hóa, con người Quảng Ngãi một cách toàn diện.

 

Sau 02 năm thực hiện Nghị 03, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân Quảng Ngãi có nhiều khởi sắc, các hoạt động, sản phẩm văn hóa diễn ra trên địa bàn tỉnh ngày càng phong phú, đa dạng. Quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường, các thiết chế văn hóa từng bước được đầu tư; nhiều di sản văn hóa, lịch sử, tôn giáo được bảo tồn, phát huy. Sự phát triển của khoa học công nghệ, truyền thông, sự hội nhập văn hóa... cũng góp phần quan trọng trong việc xây dựng nền văn hóa mới, con người mới.

 

Cùng với đó, vai trò của văn học- nghệ thuật ngày càng được phát huy.Nhiều phong trào sáng tác văn học nghệ thuật cho các đối tượng chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp và thiếu nhi được tổ chức, phát động sâu rộng tạo môi trường văn học nghệ thuật sôi động, phản ánh kịp thời các vấn đề của đời sống xã hội, định hướng giáo dục nhân cách qua tác phẩm văn học nghệ thuật phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi.

 

Công tác chăm sóc sức khỏe toàn dâncũng đã được chú trọng thông qua nhiều hình thức, trong đó chú trọng đến việc tổ chức các hoạt động thể dục thể thao phong trào, thể thao quần chúng cũng như thể thao thành tích cao, nhằm  nâng cao thể lực, thể chất. Nhiều cơ sở y tế được đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới, góp phần phát triển các dịch vụ y tế về số lượng và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là chăm sóc sức khỏe học đường, cho các đối tượng chính sách… hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển con người Quảng Ngãi có tầm vóc, thể lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

nbb10-28072018.jpg
Các hoạt động thể dục thể thao được đẩy mạnh, tạo hứng khởi trong các tầng lớp nhân dân​

Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, từ thiện, nhân đạo trong các cơ quan, đơn vị được đẩy mạnh; các giá trị, nhân tố tích cực trong văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng được phát huy; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóađã tác động tích cực đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần cải thiện đời sống dân sinh, nâng cao dân trí, mở rộng dân chủ, bộ mặt nông thôn và đô thị khởi sắc, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong các tầng lớp nhân dân. Phong trào xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân với ý thức tôn trọng pháp luật, giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh; không vi phạm pháp luật, đạo đức kinh doanh cũng đã được quan tâm, chú trọng và thường xuyên tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho các địa phương, doanh nghiệp. Xây dựng các sản phẩm công nghiệp, công nghiệp nông thôn và giới thiệu, quảng bá, tôn vinh sản phẩm công nghiệp của tỉnh...

 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết,vẫn còn tồn tại một sốhạn chế, khó khăn, đó là: một số bộ phận đơn vị vàđịa phương chưa thật sự quan tâm đến việc xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 03 tại cơ quan, đơn vị. Thủ trưởng các đơn vị chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, chưa kiên quyết lãnh đạo, chỉđạo để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03 tại cơ quan, đơn vị mình.Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vàngười lao động tại một sở ngành, địa phương chưa nhận thức đầy đủ mục đích, yêu cầu của Nghị quyết 03, chưa đặt đúng ý nghĩa, vai trò của xây dựng văn hóa, con người theo Nghị quyết 03 là cơ hội và thách thức để xây dựng và thúc đẩy sự phát triển văn hóa, con người tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn hiện nay và mai sau.Nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất, nhân lực để xây dựng và phát triển văn hóa, con người còn thấp, không tăng so với thời điểm trước khi ban hành Nghị quyết số 03.Hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao ngày càng thu hẹp; một số công trình văn hóa, thể thao ở tỉnh và cơ sở vẫn còn tạm bợ chưa được quan tâm, đầu tư, xây dựng…

 

Để khắc phục các hạn chế trên, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 03 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ năm, khóa XIX về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững, trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về các nội dung cơ bản của Nghị quyết 03, bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được phổ biến, quán triệt, 100% cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chuẩn mực văn hóa, đạo đức, nếp sống văn hóa, những chuẩn mực đạo đức của con người Quảng Ngãi; phê phán các tính còn hạn chế, kìm hãm sự phát triển của một bộ phận cán bộ và nhân dân Quảng Ngãi.

 

Đồng thời, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố chú trọng lồng ghép nguồn lực thực hiện xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi vào các nhiệm vụ chính trị của ngành.Nâng cao hiệu quả sử dụng và hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao. Tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa, nguồn lực tài trợ của các tổ chức, cá nhân xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao bảo đảm đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh nguồn lực trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa vật thể, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức hoạt động giao lưu, hợp tác về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình với các tỉnh, thành trong cả nước. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra văn hóa, thể thao, du lịch, bảo đảm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

 

                                                                           Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính nghiên cứu, tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định một số nội dung về quản lý tài chính đầu tư đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, chi tiết theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 9531/BCT-ĐT ngày 09/8/2018, trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì rà soát, đôn đốc các cơ quan, địa phương có liên quan nghiêm túc thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính tại Kết luận thanh tra số 1532/BTC-TTr ngày 30/01/2015 về công tác quản lý ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, nghiên cứu, đề xuất các dự án và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 2019-2020 thực hiện Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/8/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi tích cực triển khai thực hiện các nội dung đẩy mạnh phát triển hệ thống tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6326/UBND-KT ngày 13/10/2017; đồng thời, thường xuyên rà soát, nắm thông tin về hoạt động tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh để kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích