English Thứ Hai, 19-02-2018, 22:46 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 68891818
Đang online: 92

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

Đăng ngày: 12/10/2017; 170 lần đọc
Chủ trì hội nghị

Trong khuôn khổ Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng lần thứ 9 (khóa XIX) diễn ra vào sáng 12-10, Tỉnh ủy đã tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư khóa X về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Hào cho biết sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên về vai trò quan t​rọng của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ do các cấp ủy đề ra.

 

Nội dung, phương thức công tác tuyên truyền miệng có đổi mới, hiệu quả, nhất là trong quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền vận động thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế- xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

 

Từ năm 2007 đến nay, Báo cáo viên các cấp thực hiện hơn 11.600 buổi báo cáo nghị quyết; thực hiện trên 5.500 buổi báo cáo chuyên đề tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, với trên 1.600.000 lượt cán bộ, đảng viên dự học. Qua đó, giup cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên nanagcao nhận thức, nắm được những nội dung cốt lõi trong Cương lĩnh và các nghị quyết của Đảng, dặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá trong các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, XIX,… tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, từng bước đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

 

Về thực hiện các cơ chế phối hợp, nắm bắt dư luận xã hội, giải quyết những vướng mắc, bức xúc trong nhân dân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ký kết chương trình phối hợp với UBND tỉnh và 20 đơn vị sở, ngành, cơ quan trong , ngoài tỉnh; thường xuyên đi cơ sở, nắm bắt tình hình, báo cáo, đề xuất Ban thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đọa, giải quyết nhiều vấn đề nổi cộm, vướng mắc trên địa bàn tỉnh; thành lập Tổ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh; điều tra dư luận xã hội; phối hợp với Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh thực hiện chuyên mục “Nói và làm” để đối thoại với nhân dân.

 

Đến nay, 14/14 huyện, thành phố đã thành lập Tổ nắm bắt, giải quyết dư luận xã hội cấp huyện; thành lập Câu Lạc bộ Thông tin thời sự, định kỳ thông tin thời sự cho cán bộ nghỉ hưu tại địa bàn,…

 

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền miệng ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp còn hạn chế, một số cấp ủy chưa quan tâm chỉ đạo củng cố, quản lý, phát huy trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; chưa thường xuyên duy trì hội nghị báo cáo viên; chưa quan tâm tổ chức thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên, hội viên đoàn thể và nhân dân. Hoạt động của Ban tuyên giáo xã, phường còn yếu, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa mạnh; một số báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa phát huy tinh thần, trách nhiệm; chất lượng quán triệt nghị quyết, gaingr dạy, bồi dưỡng lý luận chính trị, báo cáo thời sự,… còn hạn chế, tính thuyết phục chưa cao,…

 

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở cần phải xác định vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên; xem đây là một trong những kênh thông tin quan trọng, trực tiếp, định hướng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu đầy đủ, sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch để nâng cao cảnh giác, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi; tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

Bí thư cũng yêu cầu, công tác tuyên truyền miệng phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, bám sát các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hình thức tuyên truyền miệng phải có sự đổi mới, sáng tạo, nội dung phong phú, bảo đảm tính chính xác và tính thời sự, phù hợp với từng nhóm đối tượng, trình độ dân trí, tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục tập quán của nhân dân. Thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Mỗi cán bộ làm công tác tuyên truyền miệng phải không ngừng nghiên cứu, tìm tòi nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm chuyên môn; xây dựng phong cách gần dân, hiểu dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin, tạo thiện cảm, niềm tin trong dân.

Ban Tuyên giáo thường xuyên phối hợp chặt chẽ với mặt trận, các đoàn thể cùng cấp lồng ghép tuyên truyền miệng trong các hoạt động của tổ chức, đoàn thể, hội viên, đoàn viên và nhân dân ở khu dân cư; tăng cường công tác trao đổi thông tin giữa các ban, ngành, đoàn thể. Ban Tuyên giao cấp ủy chú trọng xây dựng, tập huấn, bồi dưỡng công tác tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đội ngũ cốt cán, người có uy tín ở thôn, bản, khu phố, cụm dân cư,….

 

T.Diễm

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trường các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện khẩn trương tổng hợp và trực tiếp cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo đúng nội dung biểu mẫu yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước khu vực III tại Văn bản số 40/KV III_TH ngày 07/02/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để triển khai thực hiện Thông tư tư số 05/2018/TT-BGTVT ngày 30/01/2018 của Bộ GTVT về hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 550-KL/TU ngày 02/02/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương liên quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 733/UBND-KGVX ngày 07/02/2018 và nội dung đề nghị của Tổng cục dự trữ Nhà nước tại Công văn Công văn số 118/TCDT-QLHDT ngày 30/01/2018, trình UBND tỉnh phê duyệt gửi Bộ Tài chính trước ngày 28/02/2018 làm cơ sở thực hiện.

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh