English Thứ Hai, 19-11-2018, 21:17 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 82561014
Đang online: 127

Tiếp nhận, xử lý Lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy và các khoản thu về đất khi sáp nhập Chi cục Thuế

Đăng ngày: 11/07/2018; 628 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo về việc tiếp nhận, xử lý Lệ phí trước bạ (LPTB) đối với ô tô, xe máy và các khoản thu về đất khi sáp nhập Chi cục Thuế.

Theo đó, yêu cầu Cục Thuế tỉnh báo cáo Tổng cục Thuế về việc giữ nguyên hạ tầng truyền thông của các Chi cục thuế bị sáp nhập để thực hiện kết nối xử lý trên ứng dụng Quản lý trước bạ - Nhà đất và phần mềm ứng dụng khác.

Giải quyết hồ sơ lệ phí trước bạ ô tô, xe máy theo cơ chế "Một cửa"

Chỉ đạo các Chi cục Thuế khu vực bố trí Bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa" tại địa bàn các huyện: Ba Tơ, Sơn Tây, Tây Trà để giải quyết đối với hồ sơ lệ phí trước bạ ô tô, xe máy và hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất cho Người nộp thuế (NNT) có đăng ký hộ khẩu thường trú (đối với hộ gia đình, cá nhân) hay có đóng trụ sở (đối với cơ quan, tổ chức) tại địa bàn các huyện: Ba Tơ, Sơn Tây, Tây Trà. Chi cục Thuế khu vực tổ chức xử lý hồ sơ khai LPTB của NNT theo quy trình và ứng dụng Quản lý trước bạ - Nhà đất của ngành Thuế; đồng thời, thực hiện in Tờ khai LPTB và Bảng kê nộp thuế có ký số giao cho NNT đến Kho bạc Nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại được ủy nhiệm thu để thực hiện nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố, các Ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện tiếp nhận Tờ khai LPTB và Bảng kê nộp thuế có ký số của lãnh đạo Cơ quan Thuế kèm theo hồ sơ của NNT để thu nộp ngân sách nhà nước.

Giao Công an tỉnh (Phòng PC 67) hướng dẫn Công an các huyện, thành phố tiếp nhận hồ sơ của chủ tài sản (NNT) có kèm theo Tờ khai LPTB và Bảng kê nộp thuế có ký số của lãnh đạo Cơ quan thuế và có ký xác nhận đã thu tiền của cơ quan thu để làm thủ tục cấp Giấy đăng ký ô tô, xe máy cho chủ tài sản theo quy định.

Luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên phần mềm

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện phần mềm ứng dụng để thực hiện luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất giữa Cơ quan Thuế và Cơ quan Đăng ký đất đai trên phần mềm ứng dụng. Trước mắt, chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh các huyện, thành phố như: Đối với các đơn vị chưa triển khai phần mềm ứng dụng của ngành, thực hiện luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai có ký số qua Hộp thư điện tử theo Hướng dẫn liên ngành số 239/HDLN-CT-STNMT ngày 23/01/2018 của Liên ngành Cục Thuế tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đối với các đơn vị đã triển khai phần mềm ứng dụng của ngành, thực hiện luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai có ký số theo Quyết định số 339/QĐ-UBND​ ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng chính sách xã hội – chi nhánh Quảng Ngãi chủ trì nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 8508/NHNN-TD ngày 09/11/2018 để tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành chậm nhất ngày 20/11/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tại văn bản số 1137/BC-BQLDDCN ngày 05/11/2018 về việc quá trình đầu tư công trình Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, theo chủ trương đã được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 5604/UBND-CNXD ngày 05/11/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, căn cứ nội dung quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động; số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị định số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2018.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích