English Thứ Hai, 19-11-2018, 20:06 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 82557962
Đang online: 118

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc trong mùa lũ

Đăng ngày: 12/09/2018; 395 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ chỉ đạo về việc thực hiện công tác vận hành điều tiết các hồ trong Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc trong mùa lũ năm 2018.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động theo dõi, giám sát, tham mưu việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc đúng theo quy định tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 25/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương yêu cầu các đơn vị quản lý, vận hành các hồ: Đakđrinh, Nước Trong, Sơn Trà 1, Đak Re và Sơn Tây rà soát và chỉnh sửa các quy định, quy trình vận hành của các hồ chứa đã ban hành cho phù hợp với Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 25/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ (thay thế Quyết định số 1840/QĐ-TTg ngày 29/10/2015); chỉ đạo các chủ hồ thuộc phạm vi quản lý của mình khẩn trương hoàn thành lắp đặt camera giám sát việc xả nước và truyền tín hiệu hình ảnh về các cơ quan liên quan theo quy định; chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị quản lý, vận hành các hồ vận hành giảm lũ và vận hành điều tiết nước cho hạ du theo quy định của Quy trình.

 

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tổ chức xây dựng giải pháp lưu trữ, cập nhật các thông tin, số liệu khí tượng thủy văn, vận hành hồ chứa và công cụ tính toán, hỗ trợ tham mưu chỉ đạo điều hành việc vận hành các hồ theo thẩm quyền; tổ chức thường trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, quyết định phương án điều tiết, ban hành lệnh vận hành các hồ theo quy định của quy trình; kiểm tra, giám sát việc thực hiện lệnh vận hành các hồ, chỉ đạo thực hiện các biện pháp ứng phó với lũ, lụt và xử lý các tình huống ảnh hưởng đến an toàn dân cư ở hạ du khi các hồ xả nước.

 

UBND các huyện: Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây; Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi xây dựng phương án chủ động phòng, chống lũ lụt và tổ chức thực hiện các biện pháp ứng phó với các tình huống lũ lụt trên địa bàn do mình quản lý; phối hợp với các đơn vị quản lý, vận hành hồ trong Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc xây dựng Quy chế phối hợp giữa chủ hồ và chính quyền địa phương trong công tác phòng chống thiên tai; phối hợp, kiểm tra việc lắp đặt hệ thống báo động, thông tin đến các hộ dân vùng hạ lưu của các hồ trong Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc nhận biết các tín hiệu khi hồ chứa thủy điện tiến hành xả lũ; tổ chức thông báo, hướng dẫn cho người dân vùng hạ du hiểu, chủ động ứng phó,...

 

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi tăng cường tần suất thực hiện các bản tin chi tiết dự báo, cảnh báo mùa mưa lũ ngoài quy định tại Quyết định 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai để làm cơ sở thực hiện vận hành các hồ trong trong Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc,....

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng chính sách xã hội – chi nhánh Quảng Ngãi chủ trì nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 8508/NHNN-TD ngày 09/11/2018 để tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành chậm nhất ngày 20/11/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tại văn bản số 1137/BC-BQLDDCN ngày 05/11/2018 về việc quá trình đầu tư công trình Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, theo chủ trương đã được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 5604/UBND-CNXD ngày 05/11/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, căn cứ nội dung quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động; số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị định số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2018.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích