English Thứ Sáu, 22-03-2019, 19:54 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89508937
Đang online: 129

Thực hiện nộp tiền trồng rừng thay thế mỏ đá làm phụ gia xi măng tại núi Đầu Voi

Đăng ngày: 12/03/2019; 609 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất​ cho Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xây dựng IDICO tại Quảng Ngãi thực hiện nộp tiền trồng rừng thay thế đối với diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện dự án khai thác mỏ đá Bazan làm phụ gia xi măng tại núi Đầu Voi, xã Tịnh Khê và xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xác định đơn giá 01ha để trồng rừng thay thế đối với diện tích rừng chuyển đổi để thực hiện dự án khai thác mỏ đá Bazan làm phụ gia xi măng tại núi Đầu Voi, trình UBND tỉnh phê đuyệt để có cơ sở triển khai, thực hiện.

 

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xây dựng IDICO tại Quảng Ngãi có trách nhiệm thực hiện nộp tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh sau khi UBND tỉnh phê duyệt đơn giá 01ha trồng rừng thay thế. Diện tích thực hiện nộp tiền áp dụng theo diện tích rừng tại phương án đền bù giải phóng mặt bằng và kết quả thẩm định bản đồ địa chính khu đất của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Đề cương Hướng dẫn của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 957-CV/BCSĐ ngày 13/3/2019; tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 24/3/2019 để báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 473/BXD-QLN ngày 11/3/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển thực hiện nội dung Công văn số 1285/ BYT – DP ngày 12/3/2019 của Bộ Y tế về việc bổ sung vốn năm 2019 cho Ban Quản lý dự án tỉnh thuộc dự án "An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng"; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện các nội dung tại điểm 2 Công văn số 1992/VPCP-KTTH ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1137/UBND-TH ngày 14/3/2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích