English Thứ Năm, 18-07-2019, 01:23 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 102938576
Đang online: 166

Thực hiện nghiêm túc việc thu hồi nộp ngân sách nhà nước khoản kinh phí thanh toán vượt dự án

Đăng ngày: 27/11/2018; 263 lần đọc

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số vốn được quyết toán thấp hơn số vốn đã thanh toán cho dự án. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Tài chính, đến nay vẫn còn nhiều dự án có số vốn được quyết toán thấp hơn số vốn đã thanh toán nhưng chủ đầu tư chưa thực hiện thu hồi hoặc thu hồi dứt điểm, trong đó cá biệt có những dự án phê duyệt quyết toán năm 2013, 2014.

Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ đối với cá nhân chậm thu hồi các khoản phải thu hồi nộp NSNN

 

Để thu hồi dứt điểm các khoản thu còn tồn đọng theo đúng quy định, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu​ Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, các Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình chuyên ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị được cấp thẩm quyền giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh, Kho bạc Nhà nước các cấp quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác thu hồi trong trường hợp số vốn được quyết toán thấp hơn số vốn đã thanh toán cho dự án, theo đúng quy định tại Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, từ năm 2019 trở đi, giao Sở Nội vụ đề xuất đưa nội dung công tác thu hồi các khoản phải thu hồi nộp NSNN (nếu có) là một trong những chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm đối với cá nhân và đơn vị có liên quan.

 

Xử lý thu hồi dứt điểm các khoản còn tồn đọng

 

Chủ tịch UBND tỉnh nghiêm khắc phê bình các Sở ngành, địa phương có dự án tồn đọng và yêu cầu nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan (đề xuất hình thức kỷ luật nếu có), báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 10/12/2018. Đồng thời đề xuất giải pháp thu hồi dứt điểm số vốn còn lại (thực hiện khởi kiện ra tòa nếu cần thiết), báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) trước ngày 10/12/2018.

 

Đồng thời, Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất UBND tỉnh kiên quyết kiểm điểm, có hình thức xử lý kỷ luật đối với những cá nhân, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trước ngày 30/12/2018.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1609/BXD-KTXD ngày 09/7/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Công văn số 786/TTg-CN ngày 01/7/2019 về việc chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3724-CV/TU ngày 05/7/2019 triển khai Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về một số nội dung liên quan đến việc xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh theo yêu cầu tại Công văn số 3728-CV/TU ngày 05/7/2019 của Thường trực Tỉnh ủy, trình UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích