English Chủ Nhật, 22-09-2019, 06:23 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109320510
Đang online: 192

Thực hiện nghiêm túc việc thu hồi nộp ngân sách nhà nước khoản kinh phí thanh toán vượt dự án

Đăng ngày: 27/11/2018; 285 lần đọc

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số vốn được quyết toán thấp hơn số vốn đã thanh toán cho dự án. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Tài chính, đến nay vẫn còn nhiều dự án có số vốn được quyết toán thấp hơn số vốn đã thanh toán nhưng chủ đầu tư chưa thực hiện thu hồi hoặc thu hồi dứt điểm, trong đó cá biệt có những dự án phê duyệt quyết toán năm 2013, 2014.

Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ đối với cá nhân chậm thu hồi các khoản phải thu hồi nộp NSNN

 

Để thu hồi dứt điểm các khoản thu còn tồn đọng theo đúng quy định, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu​ Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, các Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình chuyên ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị được cấp thẩm quyền giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh, Kho bạc Nhà nước các cấp quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác thu hồi trong trường hợp số vốn được quyết toán thấp hơn số vốn đã thanh toán cho dự án, theo đúng quy định tại Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, từ năm 2019 trở đi, giao Sở Nội vụ đề xuất đưa nội dung công tác thu hồi các khoản phải thu hồi nộp NSNN (nếu có) là một trong những chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm đối với cá nhân và đơn vị có liên quan.

 

Xử lý thu hồi dứt điểm các khoản còn tồn đọng

 

Chủ tịch UBND tỉnh nghiêm khắc phê bình các Sở ngành, địa phương có dự án tồn đọng và yêu cầu nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan (đề xuất hình thức kỷ luật nếu có), báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 10/12/2018. Đồng thời đề xuất giải pháp thu hồi dứt điểm số vốn còn lại (thực hiện khởi kiện ra tòa nếu cần thiết), báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) trước ngày 10/12/2018.

 

Đồng thời, Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất UBND tỉnh kiên quyết kiểm điểm, có hình thức xử lý kỷ luật đối với những cá nhân, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trước ngày 30/12/2018.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích