English Thứ Bảy, 23-02-2019, 12:47 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87530503
Đang online: 109

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đăng ngày: 01/02/2019; 774 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch thanh tra năm 2019 kèm theo Quyết định số 3549/QĐ-BTNMT ngày 23/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung quất và các Khu công nghiệp tỉnh theo ​lĩnh vực được phân công theo dõi, quản lý, thông báo cho các đơn vị là đối tượng được thanh tra theo kế hoạch năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường biết, chuẩn bị hồ sơ, các điều kiện cần thiết và hợp tác làm việc với các đơn vị thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình thanh tra tại đơn vị.

 

                                                                   V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan nghiên cứu Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 14/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo để triển khai thực hiện. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 15/3/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng liên quan căn cứ nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 921/BKHĐT-TH ngày 13/02/2019 về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và hai tháng đầu năm 2019, tham mưu và trình UBND tỉnh chậm nhất là ngày 25/02/2019 để kịp thời xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các sở, ban ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn Công văn số 1085/VPCP-KGVX ngày 01/02/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả 5 năm triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích