English Thứ Tư, 24-07-2019, 00:30 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103661881
Đang online: 102
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Thực hiện kế hoạch đạo tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019

Đăng ngày: 09/01/2019; 1202 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009, Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng chính phủ; Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 của UBND tỉnh phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” và quy định hiện hành xây dựng Kế hoạch đạo tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn của tỉnh năm 2019, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 28/02/2019.

Trước đó, ngày 18/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có Công văn số 6359/UBND-NNTN​ về việc tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; theo đó giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, UBND huyện, thành phố, cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện; trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch đạo tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả theo định kỳ và cuối năm; tổ chức sơ kết, đánh giá công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn,…

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh (khóa XII, kỳ họp thứ 15) Quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tập trung tổ chức triển khai công tác phòng, chống Sâu keo mùa thu hại ngô theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Chỉ thị số 4962/CT-BNN-BVTV ngày 15/7/2019.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.​ 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích