English Thứ Hai, 16-09-2019, 05:03 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Thực hiện kế hoạch đạo tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019

Đăng ngày: 09/01/2019; 1216 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009, Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng chính phủ; Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 của UBND tỉnh phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” và quy định hiện hành xây dựng Kế hoạch đạo tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn của tỉnh năm 2019, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 28/02/2019.

Trước đó, ngày 18/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có Công văn số 6359/UBND-NNTN​ về việc tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; theo đó giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, UBND huyện, thành phố, cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện; trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch đạo tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả theo định kỳ và cuối năm; tổ chức sơ kết, đánh giá công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn,…

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của ngành; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 01/10/2019 để xem xét, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 17/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2030; trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/9/2019.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích