English Thứ Bảy, 16-02-2019, 12:55 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87074537
Đang online: 101

Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Đăng ngày: 05/12/2018; 289 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Theo đó, Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 815-KL/TU ngày 26/11/2018 để tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Xây dựng và UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát lại nội dung Báo cáo số 847/BC-UBND ngày 14/11/2018 để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch thực hiện chống xuống cấp cơ sở vật chất trường học và mua sắm trang thiết bị dạy và học năm 2019 và năm 2020 để làm cơ sở phân khai kinh phí theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 815-KL/TU ngày 26/11/2018.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế năm 2019, năm 2020 để làm cơ sở triển khai thực hiện.

N.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 4234/TB-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết luận Hội Nghị Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – năm 2018; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩunêu trên; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5781/UBND-KGVX ngày 21/9/2018 để triển khai thực hiện; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh theo đúng yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 179/BKHCN-ƯDCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo thời gian yêu cầu.

 ​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích