English Thứ Tư, 13-11-2019, 09:10 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112313891
Đang online: 243

Thực hiện công việc trọng tâm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng ngày: 23/05/2018; 510 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện công việc trọng tâm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. 

Trong đó, cần tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị 27 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhằm tạo sự nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, nhiệm vụ của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện.

 

Triển khai đồng bộ, toàn diện Quyết định 205 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định 2548​ của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2018, trong đó xác định rõ những nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng sở, ngành, địa phương; đồng thời, bố trí đủ nguồn lực để đảm bảo thực hiện.

 

Trong đó, chủ động đề xuất, tham mưu UBND tỉnh thể chế hóa và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương, chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước.

 

Rà soát, nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung và ban hành các cơ chế, chính sách, quy định, đề án... thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước, nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư và huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, cung ứng các dịch vụ trong môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh.

 

Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do sở, ban, ngành, địa phương tham mưu ban hành để đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp theo yêu cầu quản lý nhà nước. Khẩn trương rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính; thường xuyên theo dõi, cập nhật quy định pháp luật về TTHC do các cơ quan Trung ương ban hành và văn bản công bố TTHC của các Bộ, cơ quan ngang Bộ để kịp thời rà soát, trình công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết.  Niêm yết công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, thủ tục hành chính, mức thu các loại phí tại trụ sở cơ quan hành chính, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử; xây dựng và công khai quy trình xử lý, giải quyết công việc hành chính, thủ tục hành chính để tổ chức, công dân biết, thực hiện và giám sát. Thường xuyên tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo các sở, ngành, địa phương với tổ chức, cá nhân, doanh nhiệp về thủ tục hành chính, về tinh thần, thái độ phục vụ của công chức, cơ quan nhà nước.

 

Chủ tịch chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sơ kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định 221 của Ban Bí thư (khóa X) về “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân”. Tham mưu đề xuất bổ sung Quy định hình thức khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham mưu hoạt động bình chọn, gặp mặt, giao lưu điển hình tiêu biểu, tham quan, học tập kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; xây dựng phim tài liệu về kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các mô hình “người tốt, việc tốt”;

 

Riêng Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, hướng dẫn giảng dạy Bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” cho các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, tuyên truyền giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhà trường; nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị, giảng dạy các bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh; tổ chức các hình thức thi giảng dạy lý luận chính trị giỏi trong trường học...

 

                                                                                    Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi và các cơ quan có liên quan thực hiện đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 3881/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 31/10/2019 về việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đài phát thanh, truyền hình; trực tiếp báo cáo Bộ theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Đức Phổ chủ trì, nghiên cứu kiến nghị của Nhà đầu tư tại Văn bản số 06/2019/CV-KB ngày 04/11/2019 của Công ty CP Đầu tư Bất động sản và Du lịch Quốc Tế King Bay về báo cáo vướng mắc khi triển khai Dự án và kiến nghị hỗ trợ doanh nghiệp đối với nội dung lập thủ tục bổ sung kế hoạch sử dụng đất của địa phương, hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, hoàn chỉnh các thủ tục có liên quan; đồng thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích