English Thứ Năm, 27-06-2019, 01:35 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 100220630
Đang online: 189

Thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Đăng ngày: 03/04/2019; 2143 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 3482/BTC-PC ngày 26/3/2019 của Bộ Tài chính về việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Cụ thể, giao giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh rà soát nội dung Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 29/3/2019, đảm bảo theo đúng nội dung yêu cầu của Bộ Tài chính tại Khoản 1 Công văn số 3482/BTC-PC ngày 26/3/2019 và quy định có liên quan; trường hợp cần thiết, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung theo quy định.

 

Tích cực kiểm tra, thanh tra việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của UBND tỉnh và việc xây dựng, ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các sở, ngành, địa phương; trong đó, chú trọng thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu tiết kiệm đã đề ra.

 

Định kỳ hàng năm, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính kết quả thực hiện Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo theo đúng nội dung và thời gian yêu cầu của Bộ Tài chính tại Khoản 2 Công văn số 3482/BTC-PC ngày 26/3/2019.

 

                                                                                 N.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu các nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6657/BTC-HCSN ngày 11/6/2019 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025" để triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2597/TCPCP-BNV ngày 12/6/2019 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3685-CV/TU ngày 17/6/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2630/BTNMT-ĐĐBĐVN ngày 06/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất số lượng, vị trí đặt các mốc độ cao “thế kỷ” trên địa bàn tỉnh, thành phố thuộc dự án “Hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển; tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Công văn số 6490/BTC-TCNH ngày 06/06/2019 của Bộ Tài chính; rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh cho ý kiến đối với việc tăng cường ủy thác vốn từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách hiện hành, trong đó có chính sách cho vay đối với người khuyết tật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích