English Thứ Tư, 26-06-2019, 04:13 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 100105549
Đang online: 123

Thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Đăng ngày: 27/11/2018; 343 lần đọc

Thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo​ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở đề xuất của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và thông báo công khai trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh vào kỳ họp giữa năm 2019; tham mưu UBND tỉnh quy định phân cấp về thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho UBND các huyện, thành phố theo quy mô vốn đầu tư và địa bàn thực hiện liên kết.

 

Làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ các dự án liên kết thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh; chủ trì, hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch, tổng hợp kế hoạch hỗ trợ trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các quy định, hướng dẫn xây dựng các dự án liên kết sản xuất.

 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nhu cầu kinh phí, cân đối ngân sách cấp tỉnh và lồng ghép nguồn vốn các chương trình dự án để thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và trình cấp có thẩm quyền quyết định hỗ trợ theo quy định.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng hợp, lồng ghépcân đối nguồn vốn hỗ trợ các hoạt động liên kết sản xuất theo quy định; tổ chức xúc tiến đầu tư, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, tham gia các dự án liên kết sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp.

 

Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và các địa phương trong việc đăng ký xác lập quyền bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ: nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm và dịch vụ; bảo hộ giống cây trồng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp,....

 

Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức đại diện nông dân trong cung cấp thông tin về giá cả, dự báo thị trường sản phẩm nông nghiệp cho các bên tham gia liên kết; phi hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản đến các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố trên cơ sở kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở địa phương, tổ chức rà soát, đề xuất ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Kinh tế các huyện, thành phố làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ các dự án liên kết thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND huyện; thành lập Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định các dự án liên kết theo phân cấp của UBND tỉnh.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu các nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6657/BTC-HCSN ngày 11/6/2019 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025" để triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2597/TCPCP-BNV ngày 12/6/2019 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3685-CV/TU ngày 17/6/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2630/BTNMT-ĐĐBĐVN ngày 06/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất số lượng, vị trí đặt các mốc độ cao “thế kỷ” trên địa bàn tỉnh, thành phố thuộc dự án “Hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển; tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Công văn số 6490/BTC-TCNH ngày 06/06/2019 của Bộ Tài chính; rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh cho ý kiến đối với việc tăng cường ủy thác vốn từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách hiện hành, trong đó có chính sách cho vay đối với người khuyết tật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích