English Thứ Hai, 09-12-2019, 23:48 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114043376
Đang online: 190

Thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Đăng ngày: 27/11/2018; 393 lần đọc

Thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo​ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở đề xuất của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và thông báo công khai trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh vào kỳ họp giữa năm 2019; tham mưu UBND tỉnh quy định phân cấp về thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho UBND các huyện, thành phố theo quy mô vốn đầu tư và địa bàn thực hiện liên kết.

 

Làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ các dự án liên kết thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh; chủ trì, hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch, tổng hợp kế hoạch hỗ trợ trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các quy định, hướng dẫn xây dựng các dự án liên kết sản xuất.

 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nhu cầu kinh phí, cân đối ngân sách cấp tỉnh và lồng ghép nguồn vốn các chương trình dự án để thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và trình cấp có thẩm quyền quyết định hỗ trợ theo quy định.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng hợp, lồng ghépcân đối nguồn vốn hỗ trợ các hoạt động liên kết sản xuất theo quy định; tổ chức xúc tiến đầu tư, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, tham gia các dự án liên kết sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp.

 

Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và các địa phương trong việc đăng ký xác lập quyền bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ: nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm và dịch vụ; bảo hộ giống cây trồng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp,....

 

Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức đại diện nông dân trong cung cấp thông tin về giá cả, dự báo thị trường sản phẩm nông nghiệp cho các bên tham gia liên kết; phi hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản đến các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố trên cơ sở kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở địa phương, tổ chức rà soát, đề xuất ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Kinh tế các huyện, thành phố làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ các dự án liên kết thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND huyện; thành lập Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định các dự án liên kết theo phân cấp của UBND tỉnh.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 1256-KL/TU ngày 03/12/2019 để tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, khẩn trương báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2019 trên địa bàn tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích