English Thứ Sáu, 25-05-2018, 17:41 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 72691793
Đang online: 145

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Thực hiện chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn

Đăng ngày: 15/05/2018; 116 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành va địa phương thực hiện chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, U​BND các huyện, thành phố, các sở, ngành đơn vị liên quan tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018.

 

Giao Sở Xây dựng chủ trì, xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược về quản lý tổng hợp chất thải rắn trên địa bàn tỉnh phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp tình hình thực tế của tỉnh. Tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh phù hợp với Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn; xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển cơ sở xử lý chất thải rắn theo quy hoạch được phê duyệt.

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp xử lý chất thải rắn khu dân cư nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế, mang tính khả thi cao. Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.

 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh việc xây dựng và ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

 

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh bố trí một phần kinh phí sự nghiệp môi trường hằng năm của địa phương hỗ trợ cho việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt, cải tạo các bãi chôn lấp đã đóng cửa, xử lý các bãi chôn lấp chất thải tự phát, xây dựng và triển khai các mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với đặc thù của tỉnh.

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường tìm kiếm, huy động các thành phần kinh tế tham gia đầu tư trong lĩnh vực phân loại, thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tăng cường triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của của Đảng và Nhà nước tại các văn bản được nêu tại Công văn số 4565/VPCP-KTTH ngày 16/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại các Công văn: số 3963/VPCP-TCCV ngày 02/5/2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh chủ trương tinh giản biên chế, số 4260/VPCP-TCCV ngày 09/5/2018 về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2427/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 15/5/2018 về việc đẩy nhanh tiến độ và báo cáo kết quả hoàn thành các nhiệm vụ về quản lý đất đai theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ và Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội, tổng hợp kết quả thực hiện, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 18/6/2018.

 

Liên quan đến việc sửa chữa tuyến đường Di Lăng - Sơn Bao, Sơn Hà, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1317/UBND-NNTN ngày 14/3/2017 và Công văn số 1544/UBND-NNTN ngày 23/3/2017. Yêu cầu UBND huyện Sơn Hà khẩn trương tổ chức thực hiện. Trường hợp có khó khăn vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh