English Thứ Năm, 24-01-2019, 14:03 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85796243
Đang online: 207

Thực hiện chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn

Đăng ngày: 15/05/2018; 214 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành va địa phương thực hiện chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, U​BND các huyện, thành phố, các sở, ngành đơn vị liên quan tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018.

 

Giao Sở Xây dựng chủ trì, xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược về quản lý tổng hợp chất thải rắn trên địa bàn tỉnh phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp tình hình thực tế của tỉnh. Tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh phù hợp với Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn; xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển cơ sở xử lý chất thải rắn theo quy hoạch được phê duyệt.

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp xử lý chất thải rắn khu dân cư nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế, mang tính khả thi cao. Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.

 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh việc xây dựng và ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

 

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh bố trí một phần kinh phí sự nghiệp môi trường hằng năm của địa phương hỗ trợ cho việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt, cải tạo các bãi chôn lấp đã đóng cửa, xử lý các bãi chôn lấp chất thải tự phát, xây dựng và triển khai các mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với đặc thù của tỉnh.

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường tìm kiếm, huy động các thành phần kinh tế tham gia đầu tư trong lĩnh vực phân loại, thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích