English Thứ Tư, 15-08-2018, 12:26 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77039875
Đang online: 116

Thực hiện chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn

Đăng ngày: 15/05/2018; 170 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành va địa phương thực hiện chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, U​BND các huyện, thành phố, các sở, ngành đơn vị liên quan tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018.

 

Giao Sở Xây dựng chủ trì, xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược về quản lý tổng hợp chất thải rắn trên địa bàn tỉnh phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp tình hình thực tế của tỉnh. Tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh phù hợp với Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn; xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển cơ sở xử lý chất thải rắn theo quy hoạch được phê duyệt.

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp xử lý chất thải rắn khu dân cư nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế, mang tính khả thi cao. Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.

 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh việc xây dựng và ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

 

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh bố trí một phần kinh phí sự nghiệp môi trường hằng năm của địa phương hỗ trợ cho việc xử lý chất thải rắn sinh hoạt, cải tạo các bãi chôn lấp đã đóng cửa, xử lý các bãi chôn lấp chất thải tự phát, xây dựng và triển khai các mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với đặc thù của tỉnh.

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường tìm kiếm, huy động các thành phần kinh tế tham gia đầu tư trong lĩnh vực phân loại, thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu đề nghị của UBND huyện Tây Trà tại Công văn số 1296/UBND-KT ngày 27/7/2018 về việc xin ý kiến thực hiện đầu tư xây dựng khẩn cấp công trình cấp bách tại Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 20/8/2018 để xem xét quyết định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức tổ chức rà soát, thống kê đối tượng, lập hồ sơ từng trường hợp cán bộ xã ở Đức Thạnh công tác lâu năm đã nghỉ việc, nghỉ việc một lần (từ năm 1983 đến nay) nhưng chưa được hưởng chế độ; đồng thời xem xét giải quyết chế độ theo thẩm quyền, nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo.

 ​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, nghiên cứu, đề xuất các dự án và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 2019-2020 thực hiện Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/8/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi tích cực triển khai thực hiện các nội dung đẩy mạnh phát triển hệ thống tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6326/UBND-KT ngày 13/10/2017; đồng thời, thường xuyên rà soát, nắm thông tin về hoạt động tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh để kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích