English Thứ Tư, 26-06-2019, 16:57 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 100179958
Đang online: 230

Để giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho các doanh nghiệp bảo đảm đạt được mục tiêu nâng xếp hạng chỉ số B1 của Việt Nam, góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh theo chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0. Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cần đánh giá đúng thực chất gánh nặng chi phí tuân thủ pháp luật mà các doanh nghiệp đã, đang và sẽ tiếp tục gặp phải trong quá trình thực hiện, chấp hành các quy định pháp luật.

 

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh vừa có thông báo kết luật của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương, từ nay đến cuối năm 2019, tập trung triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 08/01/2019, Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 và các nhiệm vụ được giao bổ sung trong năm.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, Công an tỉnh; UBND các huyện thành phố tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư (Khoá X) về ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân; tăng cường đối thoại, gặp gỡ để lắng nghe và giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo​ Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện hoàn thành nhiệm vụ giao về công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh (được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ đầu tư) và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về các giải pháp phòng, chống khai thác IUU, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Thủy sản năm 2017 và chống khai thác IUU.

 

Theo báo cáo của Sở Tài chính tại Công văn số 1323/STC -ĐT ngày 30/5/2019, đến thời điểm 30/4/2019 trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn đọng 127 dự án đã hoàn thành từ năm 2018 trở về trước nhưng chưa được lập báo cáo quyết toán nộp cơ quan thẩm tra và 172 hồ sơ quyết toán tiếp nhận chưa được phê duyệt. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý đối với các nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu​ xem xét, giải quyết kiến nghị bức xúc của cử tri trước kỳ họp lần thứ 15, HĐND tỉnh khóa XII.

 

Các sở, ngành, địa phương kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ từng thành viên, chủ động triển khai ngay lực lượng tiền phương về bám sát địa bàn để chỉ huy, tổ chức lực lượng ứng phó kịp thời với thiên tai theo thẩm quyền tương ứng cấp độ rủi ro được quy định tại Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. Đây là một trong những nội dung chỉđạo​ của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính đối với công tác phòng, chống thiên taitìm kiếm cứu nạn năm 2019.

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu các nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6657/BTC-HCSN ngày 11/6/2019 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025" để triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2597/TCPCP-BNV ngày 12/6/2019 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3685-CV/TU ngày 17/6/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2630/BTNMT-ĐĐBĐVN ngày 06/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất số lượng, vị trí đặt các mốc độ cao “thế kỷ” trên địa bàn tỉnh, thành phố thuộc dự án “Hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển; tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Công văn số 6490/BTC-TCNH ngày 06/06/2019 của Bộ Tài chính; rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh cho ý kiến đối với việc tăng cường ủy thác vốn từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách hiện hành, trong đó có chính sách cho vay đối với người khuyết tật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích