English Thứ Năm, 27-07-2017, 16:06 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 61418904
Đang online: 154

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố


Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, các sở ngành liên quan và UBND huyện Nghĩa Hành khẩn trương kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ cấp bách của điểm nứt núi tại khu vực núi Đất, thôn Tân Phú 1, xã Hành Tín Tây có nguy cơ sạt lở theo đề nghị của UBND huyện Nghĩa Hành; trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh việc đầu tư xây dựng Khu tái định cư Vườn Đào, trình UBND tỉnh trước ngày 10/8/2017.
 
Thực hiện đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị và báo cáo kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về cải cách hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2011-2014.
 
UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2017.
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 4399/UBND-NNTN​ chỉ đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ và UBND các huyện,  thành phố nâng cao trách nhiệm trong việc tham mưu, đề xuất việc tuyển chọn, phê duyệt, đặt hàng, giao nhiệm vụ thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; nhân rộng các đề tài, dự án, mô hình có hiệu quả. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định​ phê duyệt và ban hành các tập thiết kế mẫu công trình Chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

 
 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây nguyên tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện: Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Công văn: số 3077/UBND-KT ngày 25/5/2017, số 3131/UBND-KT ngày 29/5/2017 và Thông báo Kết luận số 204/TB-UBND ngày 29/6/2017, trong đó phải đảm bảo giải ngân đạt 90% kế hoạch vốn trước ngày 31/10/2017.

 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 4362/UBND-NNTN ngày 20/7/2017 chỉ đạo loại bỏ 4 vị trí khoanh định các khu vực bãi cát, sạn trên địa bàn huyện Sơn Tịnh (2 vị trí thuộc bãi cát thôn Ngân Giang, xã Tịnh Hà; 2 vị trí bãi cát thôn Diên Niên, xã Tịnh Sơn) để cấp phép khai thác cát, sỏi cho các Tổ (đội) khai thác cát bằng phương pháp thủ công tại Công văn số 4495/UBND-NNTN ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới theo chức năng, nhiệm vụ được giao, gắn với việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1941/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 60-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma tý trong tình hình mới; Chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy và  kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 1035 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy năm 2017 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 2926 của UBND tỉnh về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai đối với người nghiện ma túy giai đoạn 2017-2020. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 4335/UBND-NNTN​ chỉ đạo Sở TN và MT, Sở NN và PTNT tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công; đôn đốc UBND các huyện thực hiện công tác kiểm tra, khảo sát, đo đạc, xây dựng phương án, phê duyệt phương án giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư, các hộ gia đình, cá nhân; tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện giao đất, giao rừng đối với phần diện tích đã được UBND tỉnh thu hồi từ các nông lâm trường, doanh nghiệp, giao lại cho địa phương quản lý để giao cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân theo đúng chính sách, pháp luật và hiệu quả. 
 
Ngay sau buổi làm việc với đoàn khảo sát của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) để xúc tiến dự án chăn nuôi bò sữa tại Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn​ hỏa tốc chỉ đạo các sở ngành, địa phương khẩn trương thực hiện những công việc liên quan, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Vinamilk triển khai Dự án, góp phần thúc đẩy thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh.
 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND tỉnh việc đánh giá độc lập các quy định của pháp luật về đầu tư công để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4118/UBND-TH ngày 10/7/2017.

​Ch
ủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị và báo cáo kết quả: Thực hiện các quy định của pháp luật về cải cách hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2011-2014 tại mục 2 phần II Báo cáo số 193/BC-HĐND ngày 10/7/2017 của Thường trực HĐND tỉnh.
 

 

Văn bản điện tử trao đổi

Phim tư liệu

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh