English Thứ Ba, 11-12-2018, 10:08 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 83711399
Đang online: 198
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Thông qua Quy định cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số

Đăng ngày: 10/10/2018; 411 lần đọc
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng phát biểu góp ý dự thảo Nghị quyết
Sáng 10-10, tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh đã thông qua Quy định cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp Tết Nguyên đán, giai đoạn 2019 – 2025.

Theo quy định, các mặt hàng cấp không thu tiền gồm: nước mắm, dầu ăn thực vật, bột ngọt và muối Iốt. Cụ thể, mặt hàng nước mắm định mức 02 lít/hộ/năm; dầu ăn thực vật 01 lít/hộ/năm; bột ngọt 100gam/khẩu/năm; muối Iốt 05 kg/hộ/năm. Mức hỗ trợ để mua và cấp không thu tiền các mặt hàng thiết yếu này bình quân không vượt quá 180.000đồng/hộ/năm. Dự kiến tổng nhu cầu kinh phí thực hiện trong giai đoạn 2019-2025 trên 68 tỷ đồng.

 

Tính đến cuối năm 2017, vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi của tỉnh có 50.493 hộ, với 190.931 khẩu là người đồng bào DTTS. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của Chính phủ, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong việc tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của vùng đồng bào DTTS và miền núi có nhiều thay đổi mang tính căn bản. Các chương trình, dự án, chính sách đối với đồng bào DTTS cùng với các Chương trình, kế hoạch chung của Trung ương và của tỉnh đầu tư trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh đã góp phần làm cho hệ thống cơ sở hạ tầng vùng đồng bào DTTS của tỉnh ngày càng đồng bộ, điều kiện sản xuất của người dân thuận lợi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.


 

nbat-10-10-2018-10.jpg
Cấp các mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết nguyên đán

  

Tuy nhiên hiện nay, điều kiện kinh tế - xã hội của vùng DTTS của tỉnh còn nhiều khó khăn, có 05/06 huyện vùng cao của tỉnh là huyện nghèo thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ (giai đoạn 2008-2017 là 06/06 huyện). Trong giai đoạn 2016-2020, vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh có 266 thôn đặc biệt khó khăn (trong đó có 59 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II và 207 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III); có 04 xã khu vực I, 33 xã khu vực II và 46 xã khu vực III. Tổng số hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khá cao; đến đầu năm 2018, toàn vùng có 22.697 hộ hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 36,97% và 8.518 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 13,87%; trong đó, tổng số hộ nghèo là DTTS là 20.899 hộ (chiếm tỷ lệ 53,41% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh và chiếm 91,25% tổng số hộ nghèo của vùng đồng bào DTTS và miền núi).

 

Để chăm lo, phục vụ đời sống, động viên tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số trong dịp tết Nguyên đán, từ năm 1997 đến nay, tỉnh ta đã thực hiện chủ trương cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào các DTTS nhân dịp tết Nguyên đán.

 

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện chủ trương này còn mang tính chất hàng năm, chưa có đề án, kế hoạch dài hạn nên rất bị động trong việc lập dự toán, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết quy định cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào DTTS ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp Tết Nguyên đán, giai đoạn 2019 – 2025 là rất cần thiết và phù hợp với thực tiễn.

 

 Lam Uyên-PV


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành chức năng liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 theo nội dung chỉ đạo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tại Công văn số 5067/LĐTBXH-BTXH ngày 30/11/2018 về việc trợ giúp xã hội Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi nghiên cứu nội dung vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 của UBND huyện Lý Sơn tại Báo cáo số 498/BC-UBND ngày 30/11/2018, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định. Hoàn thành trước ngày 15/12/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; dự thảo Tờ trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X; dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn 2045, có ý kiến góp ý, tham mưu, trình UBND tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương nghiên cứu nội dung Đề án hoàn thiện chính sách về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện, có văn bản góp ý gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20/12/2018, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích