English Chủ Nhật, 24-02-2019, 03:09 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87571707
Đang online: 153
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Thống nhất ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Đăng ngày: 11/10/2018; 173 lần đọc

Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XII từ ngày 02-06/10/2018, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm của Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Ban chấp hành Trung ương. 

Việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm thể chế hóa quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ: Đảng viên phải là người nêu gương, phải gương mẫu, “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên là một chuẩn mực của đạo đức cách mạng, đó cũng là một trong những nội dung xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay. Việc nêu gương phải thể hiện qua việc làm, hành động, đức hy sinh, tận tâm với dân với nước.

Tính tiên phong, nêu gương của các đội ngũ lãnh đạo cấp cao được thực hiện tốt sẽ tác động rất lớn: làm cho cán bộ cấp dưới như ở cấp tỉnh, huyện, xã nhìn vào để sửa chữa những mặt chưa được, phấn đấu noi theo những mặt tích cực. Đội ngũ cán bộ cấp cao thể hiện được tính gương mẫu sẽ tạo ra sự chuyển biến rất căn bản để góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ ra.

Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên được thực hiện tốt sẽ tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong Đảng. Trước mắt là trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương về sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả thì cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, vì cái chung loại bỏ lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm ở mỗi cơ quan, đơn vị trong quá trình sắp xếp lại bộ máy.

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan nghiên cứu Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 14/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo để triển khai thực hiện. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 15/3/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng liên quan căn cứ nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 921/BKHĐT-TH ngày 13/02/2019 về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và hai tháng đầu năm 2019, tham mưu và trình UBND tỉnh chậm nhất là ngày 25/02/2019 để kịp thời xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các sở, ban ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn Công văn số 1085/VPCP-KGVX ngày 01/02/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả 5 năm triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích