English Thứ Ba, 18-06-2019, 21:17 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99199536
Đang online: 134
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Thống nhất ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Đăng ngày: 11/10/2018; 192 lần đọc

Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XII từ ngày 02-06/10/2018, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm của Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Ban chấp hành Trung ương. 

Việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm thể chế hóa quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ: Đảng viên phải là người nêu gương, phải gương mẫu, “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên là một chuẩn mực của đạo đức cách mạng, đó cũng là một trong những nội dung xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay. Việc nêu gương phải thể hiện qua việc làm, hành động, đức hy sinh, tận tâm với dân với nước.

Tính tiên phong, nêu gương của các đội ngũ lãnh đạo cấp cao được thực hiện tốt sẽ tác động rất lớn: làm cho cán bộ cấp dưới như ở cấp tỉnh, huyện, xã nhìn vào để sửa chữa những mặt chưa được, phấn đấu noi theo những mặt tích cực. Đội ngũ cán bộ cấp cao thể hiện được tính gương mẫu sẽ tạo ra sự chuyển biến rất căn bản để góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ ra.

Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên được thực hiện tốt sẽ tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong Đảng. Trước mắt là trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương về sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả thì cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, vì cái chung loại bỏ lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm ở mỗi cơ quan, đơn vị trong quá trình sắp xếp lại bộ máy.

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích