English Chủ Nhật, 24-03-2019, 08:37 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89659528
Đang online: 181
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện miền núi

Đăng ngày: 08/03/2018; 704 lần đọc

UBND tỉnh vừa ban hành các Quyết định thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất ở 6 huyện miền núi gồm Ba Tơ, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long trực thuộc UBND các huyện tương ứng, trên cơ sở chuyển giao nguyên trạng về biên chế, đội ngũ viên chức, lao động hợp đồng của Chi nhánh thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi tại các huyện miền núi tương ứng.

UBND tỉnh Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND của 6 huyện miền núi trên và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện việc chuyển giao, bàn giao và tiếp nhận nguyên trạng về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, viên chức, lao động hợp đồng, tài chính, tài sản và các hồ sơ, tài liệu có liên quan từ Chi nhánh thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi về  Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện quản lý theo quy định. Thời gian hoàn thành việc chuyển giao và tiếp nhận chậm nhất đến ngày 31/3/2018.

Vương Minh


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Đề cương Hướng dẫn của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 957-CV/BCSĐ ngày 13/3/2019; tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 24/3/2019 để báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 473/BXD-QLN ngày 11/3/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển thực hiện nội dung Công văn số 1285/ BYT – DP ngày 12/3/2019 của Bộ Y tế về việc bổ sung vốn năm 2019 cho Ban Quản lý dự án tỉnh thuộc dự án "An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng"; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện các nội dung tại điểm 2 Công văn số 1992/VPCP-KTTH ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1137/UBND-TH ngày 14/3/2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích