English Thứ Hai, 18-03-2019, 23:28 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89248262
Đang online: 174

Thành lập Trung tâm đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ loại 1

Đăng ngày: 04/03/2019; 305 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ thống nhất về chủ trương thành lập Trung tâm đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ Giao thông vận tải và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ loại 1 trên cơ sở sắp xếp, nâng cấp Trung tâm Đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ Giao thông vận tải Quảng Ngãi.

Yêu cầu Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi chỉ đạo Trung tâm Đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ Giao thông vận tải Quảng Ngãi hoàn chỉnh hồ sơ bổ sung chức năng, nhiệm vụ sát hạch lái xe cơ giới đường bộ loại 1 cho Trung tâm Đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ Giao thông vận tải Quảng Ngãi theo quy định.

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan hướng dẫn Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi, Trung tâm Đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ Giao thông vận tải Quảng Ngãi hoàn thiện các thủ tục theo quy định, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 4 cơ sở đào tạo lái xe nhưng chưa có trung tâm sát hạch lái xe loại 1, nên việc thành lập trung tâm này nhằm tạo điều kiện cho người dân được sát hạch và cấp bằng lái xe D, E tại tỉnh, không phải sát hạch ở trung tâm ngoài tỉnh.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 978/BCT-TXTM ngày 19/02/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, rà soát, báo cáo cụ thể các vướng mắc, bất cập, các nội dung phát sinh và đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai theo nội dung Công văn số 932/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06/3/2019, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Quản lý Đất đai) trước ngày 25/3/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông, có ý kiến góp ý, gửi Sở Tài chính trước ngày 20/3/2019 để Sở Tài chính tổng hợp, trực tiếp có văn bản góp ý, gửi Bộ Tài chính trước ngày 22/3/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2018 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 699/BGDĐT-ĐANN ngày 28/02/2019. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia) và UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích