English Thứ Sáu, 21-06-2019, 02:23 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99476341
Đang online: 146

Tham mưu thực hiện hỗ trợ khoanh nuôi tái sinh rừng

Đăng ngày: 21/11/2018; 183 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn​ yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cử cán bộ, công chức có liên quan đến nội dung tham mưu thực hiện việc hỗ trợ khoanh nuôi tái sinh có trồng rừng bổ sung thuộc Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, chủ động, trực tiếp làm việc với các bộ phận có liên quan của Sở Tài chính, kịp thời trao đổi xử lý các nội dung tồn tại, vướng mắc để thống nhất ý kiến tham mưu, đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán hạng mục Hỗ trợ khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng có trồng bổ sung rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch được giao và kịp thời giải ngân vốn đúng quy định hiện hành.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính nghiên cứu nội dung đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát trriển nông thôn tại Công văn 3533/SNNPTNT ngày 14/11/2018, xem xét thẩm tra dự toán và xác định nguồn kinh phí thực hiện hạng mục Hỗ trợ khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng có trồng bổ sung rừng phòng hộ năm 2018 và các năm tiếp theo của các ban Qủan lý rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh, có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 28/11/2018, để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

                                                                             V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 4112/BNN-TCTL ngày 12/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý nước sạch nông thôn; báo cáo Bộ, UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/12/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1382/TTr-SNNPTNT ngày 31/5/2019 về việc khắc phục sạt lở Đê Bắc thuộc Cảng neo trú tàu thuyền Mỹ Á; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/6/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích