English Thứ Hai, 09-12-2019, 22:25 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114040522
Đang online: 201

Tham mưu thực hiện hỗ trợ khoanh nuôi tái sinh rừng

Đăng ngày: 21/11/2018; 198 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn​ yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cử cán bộ, công chức có liên quan đến nội dung tham mưu thực hiện việc hỗ trợ khoanh nuôi tái sinh có trồng rừng bổ sung thuộc Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, chủ động, trực tiếp làm việc với các bộ phận có liên quan của Sở Tài chính, kịp thời trao đổi xử lý các nội dung tồn tại, vướng mắc để thống nhất ý kiến tham mưu, đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán hạng mục Hỗ trợ khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng có trồng bổ sung rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch được giao và kịp thời giải ngân vốn đúng quy định hiện hành.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính nghiên cứu nội dung đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát trriển nông thôn tại Công văn 3533/SNNPTNT ngày 14/11/2018, xem xét thẩm tra dự toán và xác định nguồn kinh phí thực hiện hạng mục Hỗ trợ khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng có trồng bổ sung rừng phòng hộ năm 2018 và các năm tiếp theo của các ban Qủan lý rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh, có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 28/11/2018, để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

                                                                             V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 1256-KL/TU ngày 03/12/2019 để tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, khẩn trương báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2019 trên địa bàn tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích