English Thứ Hai, 20-08-2018, 00:48 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77225280
Đang online: 55

Tham mưu, triển khai cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Đăng ngày: 12/06/2018; 164 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 3308/UBND-NNTN giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở ngành liên quan trình UBND tỉnh ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình phù hợp với các mức hỗ trợ theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Hoàn thành trình UBND tỉnh trong tháng 8/2018 để có cơ sở xác định mức hỗ trợ cho từng hạng mục cụ thể. 

Trong thời gian chưa ban hành định mức của tỉnh, cho phép áp dụng theo định mức tại Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014 của Bộ trưởng ​Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, tính toán định mức hỗ trợ cho từng hạng mục của dự án.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổng hợp và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định và trình UBND tỉnh ban hành quyết định chủ trương đầu tư về danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Thời hạn 5 năm một lần, hàng năm tham mưu UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh. Riêng giai đoạn 2016-2020, thực hiện cho 3 năm 2018-2020. Hoàn thành trình UBND tỉnh trong tháng 8/2018.

 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh giao danh mục và mức vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp theo từng dự án; đồng thời là cơ quan đầu mối tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện và đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước 31 tháng 3 hàng năm.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm rà soát, tổng hợp đề xuất danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình UBND tỉnh ban hành theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 57/2018/NĐ-CP. Thời hạn 5 năm một lần, hàng năm rà soát, điều chỉnh. Riêng giai đoạn 2016-2020, thực hiện cho 3 năm 2018-2020. Hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/8/2018; Tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Hoàn thành trong tháng 8/2018.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính về tình hình thực hiện dự toán nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2018 và đề xuất dự toán năm 2019, kế hoạch  tài chính – ngân sách nhà nước 2019 – 2021 theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 9478/BTC-QLN ngày 08/8/2018. Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 20/8/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Ban Quản lý dự án dầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Công văn số 746/TTr-BQLDDCN ngày 13/8/2018 tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, Thời gian hoàn thành trước ngày 21/8/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu UBND tỉnh bố trí bổ sung kế hoạch vốn 2018 cho dự án Kè chắn cát cảng Dung Quất (giai đoạn 2) và một số dự án khác theo đúng ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại điểm 3 Thông báo số 232/TB-UBND ngày 07/8/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; các Hội, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 9 theo đúng quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích