English Thứ Năm, 16-08-2018, 10:55 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77078721
Đang online: 189

Tập trung thực hiện các nhóm giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Đăng ngày: 10/08/2018; 143 lần đọc

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đề ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện các nhóm giải pháp trong báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 

Tiếp tục rà soát lại các chương trình, dự án trọng tâm có tính đột phá trong việc nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững để đầu tư có hiệu quả; bên cạnh đó cần rà soát, đề x​uất sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới những chính sách đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Huy động các nguồn lực để đầu tư thực hiện Đề án.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, tăng cường liên doanh, liên kết trong sản xuất, thu mua, chế biến sản phẩm cho nông dân, đảm bảo các bên cùng bình đẳng, cùng có lợi.

 

Trong quá trình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp cần phải được thường xuyên đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm để điều chỉnh kịp thời, phù hợp với thực tế trên cơ sở xây dựng một hệ thống giám sát, đánh giá và tham vấn thông tin phản hồi từ các bên liên quan, nhất là từ các thành viên trong Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án, các sở ngành, địa phương.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh có chính sách và thủ tục cho vay thuận lợi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nông dân tiếp cận được với nguồn tín dụng ưu đãi.

 

Qua 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tốc độ tăng trưởng toàn ngành tăng bình quân 6,3%/năm, cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng lâm nghiệp và thủy sản. Trong cơ cấu nội bộ nông nghiệp, tỷ trọng trồng trọt giảm, tỷ trọng chăn nuôi và dịch vụ tăng lên.

 

Cơ cấu cây trồng, mùa vụ được chuyển dịch theo hướng tích cực; nhiều quy trình kỹ thuật tiên tiến được áp dụng vào sản xuất đã góp phần tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả. Giá trị sản phẩm thu được/ha đất canh tác cây trồng tăng dần qua các năm. Bước đầu hình thành vùng sản xuất tập trung, chuyên canh theo hướng sản xuất hàng hoá theo mô hình cánh đồng lớn. Một số sản phẩm nông, lâm, thủy sản phát triển nhanh như bò thịt, cây nguyên liệu giấy, sản lượng khai thác thủy sản... đang trở thành hàng hóa chủ lực của tỉnh.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp cũng bộc lộ những hạn chế, khó khăn như chuyển dịch cơ cấu kinh tế của ngành nông nghiệp vẫn chưa tạo được sự chuyển biến rõ rệt, chưa thật sự vững chắc, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu, sự tác động của thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; Các doanh nghiệp, các tổ chức đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn chưa nhiều; chưa tạo lập được mối liên kết trong sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp và nông dân để tạo ra chuỗi giá trị gia tăng; Một số địa phương còn lúng túng trong việc định hướng, xác định mục tiêu, sản phẩm chủ lực, chuỗi giá trị của các loại sản phẩm, tạo lập mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm,...

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính nghiên cứu, tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định một số nội dung về quản lý tài chính đầu tư đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, chi tiết theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 9531/BCT-ĐT ngày 09/8/2018, trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì rà soát, đôn đốc các cơ quan, địa phương có liên quan nghiêm túc thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính tại Kết luận thanh tra số 1532/BTC-TTr ngày 30/01/2015 về công tác quản lý ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, nghiên cứu, đề xuất các dự án và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 2019-2020 thực hiện Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/8/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi tích cực triển khai thực hiện các nội dung đẩy mạnh phát triển hệ thống tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6326/UBND-KT ngày 13/10/2017; đồng thời, thường xuyên rà soát, nắm thông tin về hoạt động tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh để kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích