English Thứ Tư, 17-10-2018, 12:00 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 80737848
Đang online: 152

Tập trung thực hiện các nhóm giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Đăng ngày: 10/08/2018; 180 lần đọc

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đề ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện các nhóm giải pháp trong báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 

Tiếp tục rà soát lại các chương trình, dự án trọng tâm có tính đột phá trong việc nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững để đầu tư có hiệu quả; bên cạnh đó cần rà soát, đề x​uất sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới những chính sách đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Huy động các nguồn lực để đầu tư thực hiện Đề án.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, tăng cường liên doanh, liên kết trong sản xuất, thu mua, chế biến sản phẩm cho nông dân, đảm bảo các bên cùng bình đẳng, cùng có lợi.

 

Trong quá trình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp cần phải được thường xuyên đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm để điều chỉnh kịp thời, phù hợp với thực tế trên cơ sở xây dựng một hệ thống giám sát, đánh giá và tham vấn thông tin phản hồi từ các bên liên quan, nhất là từ các thành viên trong Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án, các sở ngành, địa phương.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh có chính sách và thủ tục cho vay thuận lợi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nông dân tiếp cận được với nguồn tín dụng ưu đãi.

 

Qua 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tốc độ tăng trưởng toàn ngành tăng bình quân 6,3%/năm, cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng lâm nghiệp và thủy sản. Trong cơ cấu nội bộ nông nghiệp, tỷ trọng trồng trọt giảm, tỷ trọng chăn nuôi và dịch vụ tăng lên.

 

Cơ cấu cây trồng, mùa vụ được chuyển dịch theo hướng tích cực; nhiều quy trình kỹ thuật tiên tiến được áp dụng vào sản xuất đã góp phần tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả. Giá trị sản phẩm thu được/ha đất canh tác cây trồng tăng dần qua các năm. Bước đầu hình thành vùng sản xuất tập trung, chuyên canh theo hướng sản xuất hàng hoá theo mô hình cánh đồng lớn. Một số sản phẩm nông, lâm, thủy sản phát triển nhanh như bò thịt, cây nguyên liệu giấy, sản lượng khai thác thủy sản... đang trở thành hàng hóa chủ lực của tỉnh.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp cũng bộc lộ những hạn chế, khó khăn như chuyển dịch cơ cấu kinh tế của ngành nông nghiệp vẫn chưa tạo được sự chuyển biến rõ rệt, chưa thật sự vững chắc, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu, sự tác động của thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; Các doanh nghiệp, các tổ chức đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn chưa nhiều; chưa tạo lập được mối liên kết trong sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp và nông dân để tạo ra chuỗi giá trị gia tăng; Một số địa phương còn lúng túng trong việc định hướng, xác định mục tiêu, sản phẩm chủ lực, chuỗi giá trị của các loại sản phẩm, tạo lập mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm,...

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình phát triển chợ đầu mối theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh chậm nhất là ngày 30/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu nội dung kiến nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 517/BC-UBND ngày 25/9/2018 về vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ lập đề xuất dự án thay thế đèn chiếu sáng công cộng bằng hệ thống đèn Led trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 12/2018/TT-BKHCN ngày 31/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN ngày 05/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được ​giao, chủ động triển khai thực hiện Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 28/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề xử lý tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích