English Thứ Sáu, 22-03-2019, 14:59 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89491841
Đang online: 218

Tập trung thực hiện các nhóm giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Đăng ngày: 10/08/2018; 221 lần đọc

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đề ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện các nhóm giải pháp trong báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 

Tiếp tục rà soát lại các chương trình, dự án trọng tâm có tính đột phá trong việc nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững để đầu tư có hiệu quả; bên cạnh đó cần rà soát, đề x​uất sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới những chính sách đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Huy động các nguồn lực để đầu tư thực hiện Đề án.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, tăng cường liên doanh, liên kết trong sản xuất, thu mua, chế biến sản phẩm cho nông dân, đảm bảo các bên cùng bình đẳng, cùng có lợi.

 

Trong quá trình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp cần phải được thường xuyên đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm để điều chỉnh kịp thời, phù hợp với thực tế trên cơ sở xây dựng một hệ thống giám sát, đánh giá và tham vấn thông tin phản hồi từ các bên liên quan, nhất là từ các thành viên trong Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án, các sở ngành, địa phương.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh có chính sách và thủ tục cho vay thuận lợi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nông dân tiếp cận được với nguồn tín dụng ưu đãi.

 

Qua 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tốc độ tăng trưởng toàn ngành tăng bình quân 6,3%/năm, cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng lâm nghiệp và thủy sản. Trong cơ cấu nội bộ nông nghiệp, tỷ trọng trồng trọt giảm, tỷ trọng chăn nuôi và dịch vụ tăng lên.

 

Cơ cấu cây trồng, mùa vụ được chuyển dịch theo hướng tích cực; nhiều quy trình kỹ thuật tiên tiến được áp dụng vào sản xuất đã góp phần tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả. Giá trị sản phẩm thu được/ha đất canh tác cây trồng tăng dần qua các năm. Bước đầu hình thành vùng sản xuất tập trung, chuyên canh theo hướng sản xuất hàng hoá theo mô hình cánh đồng lớn. Một số sản phẩm nông, lâm, thủy sản phát triển nhanh như bò thịt, cây nguyên liệu giấy, sản lượng khai thác thủy sản... đang trở thành hàng hóa chủ lực của tỉnh.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp cũng bộc lộ những hạn chế, khó khăn như chuyển dịch cơ cấu kinh tế của ngành nông nghiệp vẫn chưa tạo được sự chuyển biến rõ rệt, chưa thật sự vững chắc, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu, sự tác động của thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; Các doanh nghiệp, các tổ chức đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn chưa nhiều; chưa tạo lập được mối liên kết trong sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp và nông dân để tạo ra chuỗi giá trị gia tăng; Một số địa phương còn lúng túng trong việc định hướng, xác định mục tiêu, sản phẩm chủ lực, chuỗi giá trị của các loại sản phẩm, tạo lập mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm,...

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Đề cương Hướng dẫn của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 957-CV/BCSĐ ngày 13/3/2019; tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 24/3/2019 để báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 473/BXD-QLN ngày 11/3/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển thực hiện nội dung Công văn số 1285/ BYT – DP ngày 12/3/2019 của Bộ Y tế về việc bổ sung vốn năm 2019 cho Ban Quản lý dự án tỉnh thuộc dự án "An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng"; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện các nội dung tại điểm 2 Công văn số 1992/VPCP-KTTH ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1137/UBND-TH ngày 14/3/2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích