English Thứ Hai, 18-03-2019, 23:22 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89247992
Đang online: 180

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

Đăng ngày: 15/03/2019; 1907 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi khẩn trương thực hiện các nội dung Công văn số 1342/BKHĐT-TH ngày 05/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018. 

Theo đó, về tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 đã được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tại Công văn số 736/UBND-TH ngày 20/02/2019, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các Chủ đầu tư theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chỉ đạo của UBND tỉnh; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 hằng tháng, hằng quý.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi khẩn trương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư danh mục dự án, số vốn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công theo hướng dẫn của Bộ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn só 674/UBND-TH​ ngày 14/02/2019.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 978/BCT-TXTM ngày 19/02/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, rà soát, báo cáo cụ thể các vướng mắc, bất cập, các nội dung phát sinh và đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai theo nội dung Công văn số 932/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06/3/2019, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Quản lý Đất đai) trước ngày 25/3/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông, có ý kiến góp ý, gửi Sở Tài chính trước ngày 20/3/2019 để Sở Tài chính tổng hợp, trực tiếp có văn bản góp ý, gửi Bộ Tài chính trước ngày 22/3/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2018 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 699/BGDĐT-ĐANN ngày 28/02/2019. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia) và UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích