English Thứ Năm, 27-06-2019, 02:17 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 100222261
Đang online: 147

Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

Đăng ngày: 09/04/2019; 340 lần đọc
Ảnh minh họa. Nguồn internet

Thực hiện Kế hoạch số 176-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản​ yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương  tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, xác định rõ công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị, gắn công tác dân vận với nhiệm vụ chuyên môn và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Đồng thời, đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, cách làm sáng tạo, hướng đến mục tiêu đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết của toàn dân trong phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng.

 

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận trên các phương tiện thông tin đại chúng, mở chuyên trang, chuyên mục về công tác dân vận trên Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh,…

 

Tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân

 

Chủ tịch cũng yêu cầu các sở, ban ngành địa phương tập trung thực hiện tốt công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, trọng tâm là phát huy vai trò, sự tham gia của nhân dân trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân, giữa các vùng, miền, quan tâm đến các đối tượng yếu thế trong xã hội.

 

Nâng cao chất lượng, khắc phục tính hình thức trong hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, các kết luận thanh tra, giám sát. Tiếp tục hoàn thiện và thực thi quy định về đạo đức công vụ kết hợp với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng công tác dân vận; phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trực tiếp giao tiếp với nhân dân.

 

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chú trọng thực hiện dân chủ trong triển khai các dự án đầu tư, trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”,…

 

Tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân, sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Tập trung xử lý kịp thời, dứt điểm các vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài, tránh để hình thành và lan rộng các điểm nóng về an ninh, trật tự xã hội, nhất là trong lĩnh vực môi trường, đất đai, dân tộc, tôn giáo. Nghiên cứu, xây dựng và ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác dân vận chính quyền đối với các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 

Nâng cao chất lượng, trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận

 

Bên cạnh đó, phát huy vai trò, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tổ chức của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội, các hội quần chúng theo hướng có trọng tâm, thực chất, hiệu quả hơn,…

 

Nâng cao chất lượng, trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, mặt trận, đoàn thể; kiên quyết không bố trí cán bộ không đáp ứng vị trí việc làm, thiếu gương mẫu, đạo đức kém, vi phạm kỷ luật làm công tác dân vận. Đẩy mạnh các phòng trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tích cực tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận,..

 

Tăng cường phối hợp, thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành tỉnh với các địa phương và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; giữa chính quyền, các cơ quan, tổ chức với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội. Tích cực đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận,..

 

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu các nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6657/BTC-HCSN ngày 11/6/2019 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025" để triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2597/TCPCP-BNV ngày 12/6/2019 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3685-CV/TU ngày 17/6/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2630/BTNMT-ĐĐBĐVN ngày 06/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất số lượng, vị trí đặt các mốc độ cao “thế kỷ” trên địa bàn tỉnh, thành phố thuộc dự án “Hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển; tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Công văn số 6490/BTC-TCNH ngày 06/06/2019 của Bộ Tài chính; rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh cho ý kiến đối với việc tăng cường ủy thác vốn từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách hiện hành, trong đó có chính sách cho vay đối với người khuyết tật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích