English Thứ Năm, 25-04-2019, 01:42 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 92743991
Đang online: 186

Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

Đăng ngày: 09/04/2019; 297 lần đọc
Ảnh minh họa. Nguồn internet

Thực hiện Kế hoạch số 176-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản​ yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương  tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, xác định rõ công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị, gắn công tác dân vận với nhiệm vụ chuyên môn và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Đồng thời, đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, cách làm sáng tạo, hướng đến mục tiêu đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết của toàn dân trong phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng.

 

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận trên các phương tiện thông tin đại chúng, mở chuyên trang, chuyên mục về công tác dân vận trên Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh,…

 

Tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân

 

Chủ tịch cũng yêu cầu các sở, ban ngành địa phương tập trung thực hiện tốt công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, trọng tâm là phát huy vai trò, sự tham gia của nhân dân trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân, giữa các vùng, miền, quan tâm đến các đối tượng yếu thế trong xã hội.

 

Nâng cao chất lượng, khắc phục tính hình thức trong hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, các kết luận thanh tra, giám sát. Tiếp tục hoàn thiện và thực thi quy định về đạo đức công vụ kết hợp với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng công tác dân vận; phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trực tiếp giao tiếp với nhân dân.

 

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chú trọng thực hiện dân chủ trong triển khai các dự án đầu tư, trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”,…

 

Tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân, sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Tập trung xử lý kịp thời, dứt điểm các vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài, tránh để hình thành và lan rộng các điểm nóng về an ninh, trật tự xã hội, nhất là trong lĩnh vực môi trường, đất đai, dân tộc, tôn giáo. Nghiên cứu, xây dựng và ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác dân vận chính quyền đối với các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 

Nâng cao chất lượng, trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận

 

Bên cạnh đó, phát huy vai trò, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tổ chức của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội, các hội quần chúng theo hướng có trọng tâm, thực chất, hiệu quả hơn,…

 

Nâng cao chất lượng, trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, mặt trận, đoàn thể; kiên quyết không bố trí cán bộ không đáp ứng vị trí việc làm, thiếu gương mẫu, đạo đức kém, vi phạm kỷ luật làm công tác dân vận. Đẩy mạnh các phòng trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tích cực tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận,..

 

Tăng cường phối hợp, thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành tỉnh với các địa phương và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; giữa chính quyền, các cơ quan, tổ chức với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội. Tích cực đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận,..

 

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của UBND huyện Lý Sơn tại Công văn số 844/UBND ngày 19/4/2019 về việc tháo gỡ khó khăn về cung cấp nguồn xăng dầu phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng cho Nhân dân huyện đảo Lý Sơn; tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính nghiên cứu nội dung báo cáo của Sở Xây dựng tại Công văn số 954/SXD-DABT ngày 09/4/2019 về việc thực hiện dự án Công viên Thiên Bút theo hình thức xây dựng và chuyển giao để hướng dẫn thực hiện theo quy định; trường hợp khó khăn vướng mắc thì nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo hoặc tham vấn các Bộ ngành Trương ương.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, cung cấp các thông tin liên quan về quy hoạch, các cơ chế, chính sách của tỉnh về hỗ trợ, thu hút đầu tư đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo; trên cơ sở đó, báo cáo và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của Công ty Hanwha Enegry Corpration – Hàn Quốc tại văn bản đề ngày 07/4/2019 về việc đăng ký đầu tư dự án điện mặt trời tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1741/BYT-KCB ngày 02/4/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, xây dựng dự thảo báo cáo theo nội dung Công văn số 1814/UBVHGDTTN14 ngày 15/3/2019 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về việc báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; ham mưu UBND tỉnh trước ngày 27/5/2019.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 16/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới”; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tại Văn bản số 1831/KN-UBTP14 ngày 29/3/2019 về các giải pháp hạn chế tai nạn giao thông, vi phạm pháp luật và tội phạm xâm phạm an toàn giao thông.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, gửi góp ý về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đúng thời gian quy định.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích