English Thứ Ba, 19-11-2019, 00:21 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112643564
Đang online: 184

Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

Đăng ngày: 09/04/2019; 444 lần đọc
Ảnh minh họa. Nguồn internet

Thực hiện Kế hoạch số 176-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản​ yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương  tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, xác định rõ công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị, gắn công tác dân vận với nhiệm vụ chuyên môn và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Đồng thời, đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, cách làm sáng tạo, hướng đến mục tiêu đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết của toàn dân trong phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng.

 

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận trên các phương tiện thông tin đại chúng, mở chuyên trang, chuyên mục về công tác dân vận trên Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh,…

 

Tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân

 

Chủ tịch cũng yêu cầu các sở, ban ngành địa phương tập trung thực hiện tốt công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, trọng tâm là phát huy vai trò, sự tham gia của nhân dân trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân, giữa các vùng, miền, quan tâm đến các đối tượng yếu thế trong xã hội.

 

Nâng cao chất lượng, khắc phục tính hình thức trong hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, các kết luận thanh tra, giám sát. Tiếp tục hoàn thiện và thực thi quy định về đạo đức công vụ kết hợp với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng công tác dân vận; phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trực tiếp giao tiếp với nhân dân.

 

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chú trọng thực hiện dân chủ trong triển khai các dự án đầu tư, trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”,…

 

Tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân, sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Tập trung xử lý kịp thời, dứt điểm các vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài, tránh để hình thành và lan rộng các điểm nóng về an ninh, trật tự xã hội, nhất là trong lĩnh vực môi trường, đất đai, dân tộc, tôn giáo. Nghiên cứu, xây dựng và ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác dân vận chính quyền đối với các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 

Nâng cao chất lượng, trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận

 

Bên cạnh đó, phát huy vai trò, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tổ chức của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội, các hội quần chúng theo hướng có trọng tâm, thực chất, hiệu quả hơn,…

 

Nâng cao chất lượng, trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, mặt trận, đoàn thể; kiên quyết không bố trí cán bộ không đáp ứng vị trí việc làm, thiếu gương mẫu, đạo đức kém, vi phạm kỷ luật làm công tác dân vận. Đẩy mạnh các phòng trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tích cực tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận,..

 

Tăng cường phối hợp, thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành tỉnh với các địa phương và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; giữa chính quyền, các cơ quan, tổ chức với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội. Tích cực đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận,..

 

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc UBND huyện Sơn Tịnh sử dụng ngân sách huyện để hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị ngập úng không gieo sạ được do ảnh hưởng của việc đầu tư xây dựng các dự án tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, lấy ý kiến của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan đối với việc thực hiện các nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất phục vụ xây dựng giếng khoan bổ sung nhân tạo nước dưới đất trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, thống nhất theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích