English Thứ Sáu, 18-10-2019, 18:32 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110819720
Đang online: 204

Tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Đăng ngày: 11/09/2018; 469 lần đọc

Để chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu Ban Tiếp công dân tỉnh; các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện: Nghĩa Hành, Bình Sơn tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu tại Báo cáo số 573/BC-MTTW-ĐGS ngày 15/6/2018, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

 

UBND các huyện Mộ Đức, Sơn Hà, Bình Sơn, Trà Bồng và thành phố Quảng Ngãi khẩn trương xem xét xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền đối với các vụ việc được Cơ quan điều tra kết luận không khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ sang chính quyền để xử lý hành chính.

 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Ban hành lịch tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu và thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân của người đứng dầu cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân.

 

Lựa chọn, bố trí cán bộ có năng lực, uy tín, am hiểu pháp luật để làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết chế độ bồi dưỡng theo đúng Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017 của HĐND tỉnh cho những người làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc để kịp thời động viên khen thưởng nếu làm tốt, chấn chỉnh và xử lý nghiêm khắc nếu làm không tốt.

 

Tập trung nguồn lực để giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, phấn đấu đạt tỷ lệ giải quyết từ 85% trở lên, không để tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.

 

Chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình phát sinh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn, lĩnh vực của cấp mình, ngành mình; có giải pháp gặp gỡ, đối thoại, tiếp xúc phù hợp với người dân ở cơ sở để kịp thời tiếp nhận, giải quyết các thắc mắc, kiến nghị, phản ánh và khiếu nại, tố cáo của người dân tránh để dồn nén lâu ngày dễ phát sinh thái độ gay gắt, bức xúc với chính quyền.

 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Pháp lệnh này để chấn chỉnh, xử lý kịp thời các sai phạm, góp phần thúc đẩy dân chủ ở cơ sở, kịp thời nắm bắt, xử lý các vấn đề gây bức xúc trong nhân dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh tham mưu ban hành lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh theo đúng quy định tại khoản 5 Điều 12 của Luật Tiếp công dân.

 

Tăng cường bố trí đủ công chức có năng lực, am hiểu pháp luật cho Ban Tiếp công dân tỉnh để làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân tỉnh theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.

 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn; phối hợp với Đoàn luật sư tỉnh Quảng Ngãi và Hội Luật gia tỉnh Quảng Ngãi để xem xét thực hiện việc mời luật sư, luật gia tham gia tư vấn pháp luật cho người dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh.

 

N.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm Quỹ quốc gia về việc làm; Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án “Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1453/QĐ-LĐTBXH ngày 09/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019; Công văn số 4338/LĐTBXH-BHXH ngày 10/10/2019 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP và Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích