English Thứ Năm, 21-03-2019, 17:44 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89425910
Đang online: 129
Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức trong từng tổ chức cơ sở đảng

Đăng ngày: 27/02/2018; 1527 lần đọc

Nhận thức rõ công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, trí thức là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, những năm qua, các cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, trí thức của từng cơ quan, đơn vị. 

Việc sử dụng nguồn nhân lực được nâng lên và thực hiện khá đồng bộ ở các khâu từ khảo sát thực trạng, dự báo nhu cầu đến quy hoạch, đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề so với tổng số lao động đạt chỉ tiêu so với Nghị quyết của tỉnh đề ra; đào tạo ​thu hút nhân lực có trình độ cao vượt chỉ tiêu. Cụ thể từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh đã đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 35.102 công chức, viên chức (cử đi đào tạo nước ngoài 226 lượt người; đào tạo tiến sĩ 23 người; đào tạo thạc sĩ 395 người; thu hút được 23 thạc sĩ chuyên ngành; 101 bác sĩ, dược sĩ về công tác tại tỉnh). Bên cạnh đó, đội ngũ nhà giáo và quản lý giáo dục từng bước được đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về chuyên môn, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục, đào tạo của tỉnh.

 

Trong những năm qua, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng đã quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để trí thức của cơ quan, đơn vị mình được phát huy năng lực, cống hiến tài năng, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. Tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Việc quản lý, sử dụng đội ngũ trí thức đã được đổi mới, có nhiều phương thức quản lý phù hợp, tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức phát huy năng lực bản thân. Hoạt động đối thoại giữa cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã cởi mở, dân chủ hơn. Các vấn đề quan trọng đã được đưa ra bàn bạc, thống nhất, nhất là trong các lĩnh vực tham mưu, hoạch định chiến lược phát triển, các văn bản chỉ đạo về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Điều đó, đã thể hiện sự coi trọng vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Tuy nhiên, thời gian qua, tại một số tổ chức cơ sở đảng, một số cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế về trình độ ngoại ngữ, thiếu tính chuyên nghiệp, lề lối, tác phong làm việc, tinh thần kỷ luật, ý thức trách nhiệm chưa đáp ứng được yêu cầu hiện nay; một số trí thức còn có biểu hiện suy giảm về lý tưởng, lập trường, quan điểm, thiếu tinh thần hợp tác, chất lượng, hiệu quả công việc chưa cao; ngoài ra, hiện nay, tại các cơ sở giáo dục đào tạo trong tỉnh liên kết đào tạo đại học, sau đại học phát triển nhanh chóng nhưng chưa gắn đúng với yêu cầu, nhiệm vụ công tác, chất lượng đào tạo chưa cao. Đào tạo trí thức trình độ cao (từ trình độ thạc sĩ trở lên) thiếu quy hoạch, không khoa học, còn tràn lan dẫn đến tình trạng mất cân đối.

 

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Chương trình hành động của Tỉnh ủy nhằm tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức, hành động của cấp ủy, chính quyền; phát huy năng lực, trí tuệ, vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, trong thời gian đến, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ trí thức nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân trong quá trình phát triển của tỉnh; các cấp ủy, chính quyền cần tạo động lực để đội ngũ trí thức không ngừng phấn đấu vươn lên, nâng cao năng lực, trình độ, khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp của đội ngũ trí thức, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những gương trí thức điển hình, nhất là trí thức trẻ.

 

Đồng thời, đẩy mạnh việc phát triển hệ thống giáo dục - đào tạo phù hợp với điều kiện thực tiễn, nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường, tăng cường giáo dục hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên; quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức bảo đảm cân đối, thực hiện nghiêm túc quy trình đào tạo và sắp xếp, bố trí trí thức phù hợp với đề án vị trí, việc làm của từng đơn vị. Tăng cường các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh kêu gọi thu hút đầu tư, nhất là các lĩnh vực có khả năng phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tạo điều kiện và cơ hội cho trí thức trẻ tham gia làm việc trong các thành phần kinh tế ở địa phương; có chính sách thỏa đáng khuyến khích trí thức trẻ học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên sâu trong nước và nước ngoài về phục vụ địa phương, đặc biệt là những ngành trọng yếu về khoa học, kỹ thuật, môi trường, công nghệ thông tin,..

 

                                 Đào Linh


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Đề cương Hướng dẫn của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 957-CV/BCSĐ ngày 13/3/2019; tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 24/3/2019 để báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 473/BXD-QLN ngày 11/3/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển thực hiện nội dung Công văn số 1285/ BYT – DP ngày 12/3/2019 của Bộ Y tế về việc bổ sung vốn năm 2019 cho Ban Quản lý dự án tỉnh thuộc dự án "An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng"; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện các nội dung tại điểm 2 Công văn số 1992/VPCP-KTTH ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1137/UBND-TH ngày 14/3/2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích