English Thứ Sáu, 19-01-2018, 04:40 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 67870670
Đang online: 43

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Đăng ngày: 02/01/2018; 126 lần đọc
NHCSXH giải ngân vốn cho người dân tại điểm giao dịch xã

Tín dụng chính sách xã hội là công cụ hữu hiệu để thực hiện chiến lược giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là ở khu vực nông thôn.

Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, tỉnh ta đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt thực hiện hiệu quả các hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.


Để triển khai kịp thời hiệu quả Chỉ thị 40, năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành ban hành Công văn số 1772-CV/TU ngày 20/4/2017 chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ các huyện, thành ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQVN tỉnh; các Đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh và Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục thực Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2517/UBND-KT ngày 28/4/2017 yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đối với chính sách tín dụng xã hội trên địa bàn tỉnh.


Bám sát nội Chỉ thị số 40-CT/TW và Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở; kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

 

Đồng thời, công tác chuyển vốn sang cho Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay được triển khai thực hiện tốt, với tổng số tiền 14,511 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh 10 tỷ đồng; ngân sách huyện, thành phố 4,511 tỷ đồng. Kết hợp với nguồn vốn cân đối của Trung ương, năm 2017, Ngân hàng Chính sách xã hội  tỉnh đã thực hiện cho vay 25.611 lượt hộ vay với tổng doanh số 757 tỷ đồng, nâng tổng số dư nợ lên 2.848 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cuối năm 2016; chất lượng tín dụng được nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,29% tổng dư nợ.  Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

 

Bên cạnh đó, các hội đoàn thể các cấp trong tỉnh cũng đã phối hợp với Ngân hàng CSXH tỉnh tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, quy trình giải ngân, quản lý nguồn vốn. Chính quyền địa phương, các ngành liên quan và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi mới, rà soát đối tượng, bình xét, hướng dẫn các đối tượng vay lập hồ sơ vay vốn, phối hợp giải ngân hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao trong năm 2017.

 

Ngoài ra, Ngân hàng CSXH tỉnh đã tích cực xây dựng các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động tại Điểm giao dịch xã và Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Đồng thời, tham mưu và phối hợp với chính quyền địa phương và các ban ngành liên quan đôn đốc thu nợ, thu lãi khi đến hạn; tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác của cấp hội huyện, xã, các Tổ Tiết kiệm và vay vốn; kiểm tra việc sử dụng vốn của một bộ phận hộ gia đình; tham gia đối chiếu và tổ chức việc phân tích dư nợ, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động chinh sách tín dụng xã hội.

 

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH cấp tỉnh và cấp huyện đã triển khai thực hiện công tác kiểm tra thường kỳ theo Kế hoạch đề ra. Qua đó đã kiểm tra 14/14 huyện, thành phố; kiểm tra 17 lượt xã, thị trấn, 51 lượt Tổ Tiết kiệm và Vay vốn, kiểm tra, đối chiếu trực tiếp 397 lượt hồ sơ vay vốn. Ban Đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện, thành phố đã thực hiện kiểm tra, giám sát 173 lượt xã, phường, thị trấn, 780 lượt Tổ Tiết kiệm và vay vốn, kiểm tra, đối chiếu 1.079 lượt hộ vay.

 

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được về thực hiện Chỉ thị 40 trên địa bàn, thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện, thành phố; các sở, ngành có liên quan; các Hội, đoàn thể; Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, Tiếp tục đẩy mạnh công tác  truyền thông, thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

 

Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương, các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH và của các Hội đoàn thể chính trị đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Tăng cường sự tham gia quản lý của UBND cấp xã, đặc biệt nâng cao hơn nữa trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong việc quản lý và thực hiện tín dụng chính sách tại địa phương. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại cơ sở; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ. Phát huy tốt vai trò kiểm tra, giám sát của cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể và nhân dân đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót, mặt tiêu cực tại cơ sở.

 

Bên cạnh đó, thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, nâng cao chất lượng hoạt động tại Điểm giao dịch xã, Tổ Tiết kiệm và vay vốn thông qua việc tổ chức tập huấn, phổ biến quy trình nghiệp vụ; phối hợp với các cơ quan khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, hướng dẫn phương thức, xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, gắn với việc phát triển nông nghiệp, nông thôn mới, phát triển giao dục, dạy nghề, tạo việc làm.

 

T.Diễm


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 Quy định​ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin; Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 58/BTTTT-KHCN ngày 11/01/2018 về việc hướng dẫn các nguyên tắc định hướng về công nghệ thông tin và truyền thông xây dựng thành phố thông minh ở Việt Nam.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa chỉ tiêu 18.6 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, trình UBND tỉnh trước ngày 15/02/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và đơn vị liên quan chủ động liên hệ với Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tiếp nhận 1.000 tấn gạo do Chính phủ Cộng hòa Hàn Quốc hỗ trợ; đồng thời khẩn trương tham mưu UBND tỉnh hiện phân bổ số gạo nêu trên cho nhân dân bị thiệt hại do lũ lụt gây ra trong năm 2017.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và đơn vị liên quan chủ động liên hệ với Ban chỉ đạo Trung ư​ơng về Phòng chống thiên tai tiếp nhận 1000 tấn gạo do Chính phủ Cộng hòa Hàn Quốc hỗ trợ; đồng thời, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh hiện phân bổ số gạo nêu trên cho nhân dân bị thiệt hại do lũ lụt gây ra trong năm 2017.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi và các đơn vị có liên quan tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/01/2018 về tình hình đầu tư nước ngoài cả năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với cá​c cơ quan chức năng của tỉnh, các địa phương tổ chức thực hiện Thông báo số 13/TB-VPCP ngày 09/01/2018 của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện năm 2017, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tham mưu UBND tỉnh phân bổ hạt giống cây trồng do Trung ương hỗ trợ (05 tấn hạt giống ngô và 03 tấn hạt giống rau) cho các địa phương và tổ chức thực hiện việc phân bổ hạt giống để kịp thời phục vụ sản xuất Đông - Xuân 2017-2018.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát, thống kê h​iện trạng đội ngũ giáo viên hiện có; tính toán số lượng giáo viên thừa/thiếu cục bộ theo từng môn học, cấp học và tổng hợp nhu cầu về giáo viên phổ thông từ năm học 2018-2019 đến năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh trước ngày 31/01/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, chỉ đạo giải quyết (nếu có) nội dung phản ánh tại bài báo: Chỉnh rồi, vẫn “rối”” của Báo Quảng Ngãi, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện và kịp thời thông tin đến Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Quảng Ngãi.

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh