English Thứ Ba, 20-03-2018, 16:29 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 69842646
Đang online: 185

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Đăng ngày: 02/01/2018; 161 lần đọc
NHCSXH giải ngân vốn cho người dân tại điểm giao dịch xã

Tín dụng chính sách xã hội là công cụ hữu hiệu để thực hiện chiến lược giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là ở khu vực nông thôn.

Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, tỉnh ta đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt thực hiện hiệu quả các hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.


Để triển khai kịp thời hiệu quả Chỉ thị 40, năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành ban hành Công văn số 1772-CV/TU ngày 20/4/2017 chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ các huyện, thành ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQVN tỉnh; các Đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh và Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục thực Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2517/UBND-KT ngày 28/4/2017 yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đối với chính sách tín dụng xã hội trên địa bàn tỉnh.


Bám sát nội Chỉ thị số 40-CT/TW và Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở; kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

 

Đồng thời, công tác chuyển vốn sang cho Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay được triển khai thực hiện tốt, với tổng số tiền 14,511 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh 10 tỷ đồng; ngân sách huyện, thành phố 4,511 tỷ đồng. Kết hợp với nguồn vốn cân đối của Trung ương, năm 2017, Ngân hàng Chính sách xã hội  tỉnh đã thực hiện cho vay 25.611 lượt hộ vay với tổng doanh số 757 tỷ đồng, nâng tổng số dư nợ lên 2.848 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cuối năm 2016; chất lượng tín dụng được nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,29% tổng dư nợ.  Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

 

Bên cạnh đó, các hội đoàn thể các cấp trong tỉnh cũng đã phối hợp với Ngân hàng CSXH tỉnh tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, quy trình giải ngân, quản lý nguồn vốn. Chính quyền địa phương, các ngành liên quan và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi mới, rà soát đối tượng, bình xét, hướng dẫn các đối tượng vay lập hồ sơ vay vốn, phối hợp giải ngân hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao trong năm 2017.

 

Ngoài ra, Ngân hàng CSXH tỉnh đã tích cực xây dựng các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động tại Điểm giao dịch xã và Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Đồng thời, tham mưu và phối hợp với chính quyền địa phương và các ban ngành liên quan đôn đốc thu nợ, thu lãi khi đến hạn; tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác của cấp hội huyện, xã, các Tổ Tiết kiệm và vay vốn; kiểm tra việc sử dụng vốn của một bộ phận hộ gia đình; tham gia đối chiếu và tổ chức việc phân tích dư nợ, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động chinh sách tín dụng xã hội.

 

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH cấp tỉnh và cấp huyện đã triển khai thực hiện công tác kiểm tra thường kỳ theo Kế hoạch đề ra. Qua đó đã kiểm tra 14/14 huyện, thành phố; kiểm tra 17 lượt xã, thị trấn, 51 lượt Tổ Tiết kiệm và Vay vốn, kiểm tra, đối chiếu trực tiếp 397 lượt hồ sơ vay vốn. Ban Đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện, thành phố đã thực hiện kiểm tra, giám sát 173 lượt xã, phường, thị trấn, 780 lượt Tổ Tiết kiệm và vay vốn, kiểm tra, đối chiếu 1.079 lượt hộ vay.

 

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được về thực hiện Chỉ thị 40 trên địa bàn, thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện, thành phố; các sở, ngành có liên quan; các Hội, đoàn thể; Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, Tiếp tục đẩy mạnh công tác  truyền thông, thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

 

Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương, các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH và của các Hội đoàn thể chính trị đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Tăng cường sự tham gia quản lý của UBND cấp xã, đặc biệt nâng cao hơn nữa trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong việc quản lý và thực hiện tín dụng chính sách tại địa phương. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại cơ sở; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ. Phát huy tốt vai trò kiểm tra, giám sát của cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể và nhân dân đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót, mặt tiêu cực tại cơ sở.

 

Bên cạnh đó, thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, nâng cao chất lượng hoạt động tại Điểm giao dịch xã, Tổ Tiết kiệm và vay vốn thông qua việc tổ chức tập huấn, phổ biến quy trình nghiệp vụ; phối hợp với các cơ quan khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, hướng dẫn phương thức, xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, gắn với việc phát triển nông nghiệp, nông thôn mới, phát triển giao dục, dạy nghề, tạo việc làm.

 

T.Diễm


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các c​ơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án Khu dân cư Nam đường Trần Hưng Đạo và chỉnh trang đô thị huyện Đức Phổ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiệnthực hiện Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, liên hệ với Trung tâm hỗ trợ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) để triển khai các biện pháp kết nối phần mềm quản lý của Trung tâm hành chính công tỉnh với Hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham gia góp ý hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, đồng thời tổng hợp các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung, trực tiếp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào báo cáo UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ tiếp nhận, Sở Giáo dục và Đào tạ​o chịu trách nhiệm cấp phát quà gồm 06 bộ máy vi tính để bàn (do Tổ chức Dự án Thư viện Việt Nam hỗ trợ) đúng đối tượng, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương và ngân sách Trung ương hỗ trợ theo Quyết định 122/QĐ/TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng chính phủ để triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyệt thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Công văn số 734/BNV-TH của Bộ Nội​ vụ về việc thống kê chỉ tiêu phát triển giới quốc gia năm 2017 và triển khai Quyết định 622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh trước ngày 31/3/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh rà soát, tổng hợp, xây dựng báo cáo thực trạng và phương hướng sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị tỉnh tại Công văn số 01-CV/BCĐ.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ: số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/06/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in; số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/03/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải triển khai thực hiện Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh