English Thứ Tư, 26-09-2018, 08:33 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 79435994
Đang online: 219
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Đăng ngày: 02/01/2018; 287 lần đọc
NHCSXH giải ngân vốn cho người dân tại điểm giao dịch xã

Tín dụng chính sách xã hội là công cụ hữu hiệu để thực hiện chiến lược giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là ở khu vực nông thôn.

Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, tỉnh ta đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt thực hiện hiệu quả các hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.


Để triển khai kịp thời hiệu quả Chỉ thị 40, năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành ban hành Công văn số 1772-CV/TU ngày 20/4/2017 chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ các huyện, thành ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQVN tỉnh; các Đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh và Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục thực Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2517/UBND-KT ngày 28/4/2017 yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đối với chính sách tín dụng xã hội trên địa bàn tỉnh.


Bám sát nội Chỉ thị số 40-CT/TW và Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở; kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

 

Đồng thời, công tác chuyển vốn sang cho Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay được triển khai thực hiện tốt, với tổng số tiền 14,511 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh 10 tỷ đồng; ngân sách huyện, thành phố 4,511 tỷ đồng. Kết hợp với nguồn vốn cân đối của Trung ương, năm 2017, Ngân hàng Chính sách xã hội  tỉnh đã thực hiện cho vay 25.611 lượt hộ vay với tổng doanh số 757 tỷ đồng, nâng tổng số dư nợ lên 2.848 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cuối năm 2016; chất lượng tín dụng được nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,29% tổng dư nợ.  Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

 

Bên cạnh đó, các hội đoàn thể các cấp trong tỉnh cũng đã phối hợp với Ngân hàng CSXH tỉnh tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, quy trình giải ngân, quản lý nguồn vốn. Chính quyền địa phương, các ngành liên quan và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi mới, rà soát đối tượng, bình xét, hướng dẫn các đối tượng vay lập hồ sơ vay vốn, phối hợp giải ngân hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao trong năm 2017.

 

Ngoài ra, Ngân hàng CSXH tỉnh đã tích cực xây dựng các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động tại Điểm giao dịch xã và Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Đồng thời, tham mưu và phối hợp với chính quyền địa phương và các ban ngành liên quan đôn đốc thu nợ, thu lãi khi đến hạn; tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác của cấp hội huyện, xã, các Tổ Tiết kiệm và vay vốn; kiểm tra việc sử dụng vốn của một bộ phận hộ gia đình; tham gia đối chiếu và tổ chức việc phân tích dư nợ, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động chinh sách tín dụng xã hội.

 

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH cấp tỉnh và cấp huyện đã triển khai thực hiện công tác kiểm tra thường kỳ theo Kế hoạch đề ra. Qua đó đã kiểm tra 14/14 huyện, thành phố; kiểm tra 17 lượt xã, thị trấn, 51 lượt Tổ Tiết kiệm và Vay vốn, kiểm tra, đối chiếu trực tiếp 397 lượt hồ sơ vay vốn. Ban Đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện, thành phố đã thực hiện kiểm tra, giám sát 173 lượt xã, phường, thị trấn, 780 lượt Tổ Tiết kiệm và vay vốn, kiểm tra, đối chiếu 1.079 lượt hộ vay.

 

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được về thực hiện Chỉ thị 40 trên địa bàn, thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện, thành phố; các sở, ngành có liên quan; các Hội, đoàn thể; Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, Tiếp tục đẩy mạnh công tác  truyền thông, thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

 

Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương, các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH và của các Hội đoàn thể chính trị đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Tăng cường sự tham gia quản lý của UBND cấp xã, đặc biệt nâng cao hơn nữa trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã trong việc quản lý và thực hiện tín dụng chính sách tại địa phương. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại cơ sở; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ. Phát huy tốt vai trò kiểm tra, giám sát của cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể và nhân dân đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót, mặt tiêu cực tại cơ sở.

 

Bên cạnh đó, thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, nâng cao chất lượng hoạt động tại Điểm giao dịch xã, Tổ Tiết kiệm và vay vốn thông qua việc tổ chức tập huấn, phổ biến quy trình nghiệp vụ; phối hợp với các cơ quan khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, hướng dẫn phương thức, xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, gắn với việc phát triển nông nghiệp, nông thôn mới, phát triển giao dục, dạy nghề, tạo việc làm.

 

T.Diễm


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 10008/BGTVT-VT ngày 06/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc xin ý kiến Đề án phát triển vận tải đa phương thức, trực tiếp báo cáo Bộ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Quy định về công tác quân dân y kết hợp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo nội dung Công văn số 3028/BTTTT-VCL ngày 11/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; trực tiếp gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích