English Thứ Ba, 21-05-2019, 10:36 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 95581685
Đang online: 212

Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Đăng ngày: 15/03/2019; 740 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Theo đó, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về cung cấp, quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế về việc Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 23/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; Công văn số 5781/UBND-KGVX ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Gương mẫu, quyết liệt chỉ đạo, triển khai sử dụng có hiệu quả chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

 

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cần gương mẫu, quyết liệt chỉ đạo, triển khai sử dụng có hiệu quả chữ ký số chuyên dùng Chính phủ đã được cấp, tăng cường trao đổi văn bản điện tử được ký bằng chữ ký số trong các giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

 

Phấn đấu đến tháng 6 năm 2019: 100% cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ, công chức lãnh đạo cấp tỉnh, sở và tương đương trở lên được cấp chứng thư số; đến cuối năm 2019 đạt 80% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng văn bản điện tử được ký số và 20% cơ quan nhà nước cấp xã triển khai và ứng dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử; đảm bảo thực hiện hoàn toàn việc gửi nhận văn bản điện tử trước ngày 30/6/2020.

 

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, nhắc nhở phòng ban, đơn vị trực thuộc chưa thực hiện tốt việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, văn bản điện tử, thư điện tử công vụ của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đơn vị mình để nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính.

 

Đảm bảo hạ tầng hệ thống và các ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các sở ban ngành, địa phương đảm bảo hạ tầng hệ thống và các ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ nhằm thúc đẩy sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử; đưa tiêu chí về sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá, xếp loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin.

 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai các quy định và giải pháp kết nối liên thông giữa Hệ thống chứng thực chữ ký số công cộng và Hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Tham mưu UBND tỉnh tiếp tục triển khai chữ ký số cho các cơ quan nhà nước năm 2019 và các năm tiếp theo. Tham mưu UBND tỉnh các điều kiện đảm bảo triển khai chữ ký số hiệu quả, lộ trình sử dụng văn bản điện tử tiến tới thay thế cho văn bản giấy trong điều hành, xử lý công việc.

 

                                                                                 T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 theo ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1314/BTTTT-KHTC ngày 26/4/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý dự thảo Đề án “Thí điểm thực hiện và cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ công ích tại địa phương”, gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông đúng thời gian quy định (trước ngày 25/5/2019); báo cáo UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện pháp luật khí tượng thủy văn đối với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 453/TCKTTV-VP ngày 23/4/2019 của Tổng cục Khí tượng thủy văn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn đối với hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất gia hạn thời gian để Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Nhật Minh tiếp tục nghiên cứu khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái tại xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi theo Công văn số 5148/UBND-NNTN ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh đến ngày 31/8/2019. Quá thời gian nêu trên, Nhà đầu tư không gửi hồ sơ đề xuất đầu tư dự án thì văn bản cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án hết hiệu lực thi hành.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích