English Thứ Hai, 19-11-2018, 21:02 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 82560375
Đang online: 130
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Tăng cường đầu tư và phát triển công tác chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật

Đăng ngày: 13/09/2018; 259 lần đọc

Thực hiện Công văn 4997/BYT-KCB ngày 27/8/2018 của Bộ Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chức năng liên quan triển khai tăng cường đầu tư và phát triển công tác chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật.

Theo nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn trên, Sở Y tế làm đầu mối, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan trong tỉnh triển khai xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật của tỉnh để triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành trung ương Đảng, thủ tướng Chính phủ. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương để thành lập Ban Công tác về người khuyết tật; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm về chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật; chủ động bố trí ngân sách từ nhiều nguồn để thực hiện Kế hoạch này.

 

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng yêu cầu tăng cường củng cố, đầu tư và phát triển cơ sở phục hồi chức năng cả về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ thuật ở các tuyến. Triển khai công tác phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng trên phạm vi toàn tỉnh theo mô hình đã được Bộ Y tế quy định, trong đó chú trọng nội dung phòng ngừa khuyết tật, phát hiện sớm, can thiệp sớm khuyết tật nhằm hạn chế tỷ lệ người khuyết tật mới, cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật về mọi mặt. Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo cán bộ chuyên khoa phục hồi chức năng, để có đủ nhân lực phục vụ công tác phục hồi chức năng theo quy định, đáp ứng những quy định của Luật Khám chữa bệnh, Luật Bảo hiểm Y tế và những văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

 

                                                                                  Lam Uyên 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng chính sách xã hội – chi nhánh Quảng Ngãi chủ trì nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 8508/NHNN-TD ngày 09/11/2018 để tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành chậm nhất ngày 20/11/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tại văn bản số 1137/BC-BQLDDCN ngày 05/11/2018 về việc quá trình đầu tư công trình Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, theo chủ trương đã được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 5604/UBND-CNXD ngày 05/11/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, căn cứ nội dung quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động; số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị định số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2018.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích