English Thứ Bảy, 16-02-2019, 12:52 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87074407
Đang online: 105
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Tăng cường đầu tư và phát triển công tác chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật

Đăng ngày: 13/09/2018; 276 lần đọc

Thực hiện Công văn 4997/BYT-KCB ngày 27/8/2018 của Bộ Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chức năng liên quan triển khai tăng cường đầu tư và phát triển công tác chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật.

Theo nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn trên, Sở Y tế làm đầu mối, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan trong tỉnh triển khai xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật của tỉnh để triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành trung ương Đảng, thủ tướng Chính phủ. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương để thành lập Ban Công tác về người khuyết tật; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm về chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật; chủ động bố trí ngân sách từ nhiều nguồn để thực hiện Kế hoạch này.

 

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng yêu cầu tăng cường củng cố, đầu tư và phát triển cơ sở phục hồi chức năng cả về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ thuật ở các tuyến. Triển khai công tác phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng trên phạm vi toàn tỉnh theo mô hình đã được Bộ Y tế quy định, trong đó chú trọng nội dung phòng ngừa khuyết tật, phát hiện sớm, can thiệp sớm khuyết tật nhằm hạn chế tỷ lệ người khuyết tật mới, cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật về mọi mặt. Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo cán bộ chuyên khoa phục hồi chức năng, để có đủ nhân lực phục vụ công tác phục hồi chức năng theo quy định, đáp ứng những quy định của Luật Khám chữa bệnh, Luật Bảo hiểm Y tế và những văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

 

                                                                                  Lam Uyên 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 4234/TB-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết luận Hội Nghị Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – năm 2018; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩunêu trên; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5781/UBND-KGVX ngày 21/9/2018 để triển khai thực hiện; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh theo đúng yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 179/BKHCN-ƯDCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo thời gian yêu cầu.

 ​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích