English Chủ Nhật, 24-03-2019, 08:27 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89658721
Đang online: 167

Tăng cường công tác tham mưu, điều hành phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 09/03/2018; 556 lần đọc

Thực hiện Công văn số 41/TWPCTT ngày 27/02/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai về việc tăng cường công tác tham mưu, điều hành phòng, chống thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh nghiên cứu, rà soát, chủ động làm việc với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường để tăng cường nguồn nhân lực, trang thiết bị, các công cụ hỗ trợ đảm bảo phục vụ cho công tác tham mưu của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tì​m kiếm cứu nạn tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm tại Phụ lục 2 kèm theo Công văn nêu trên của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai.

Tham mưu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh xem xét, ban hành quy định cụ thể về công tác trực ban, họp giao ban điều hành ứng phó thiên tai theo hướng dẫn tại Phụ lục 3 Công văn nêu trên của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai.

Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai và UBND tỉnh trước ngày 16/3/2018.

 

                                                          V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Đề cương Hướng dẫn của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 957-CV/BCSĐ ngày 13/3/2019; tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 24/3/2019 để báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 473/BXD-QLN ngày 11/3/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển thực hiện nội dung Công văn số 1285/ BYT – DP ngày 12/3/2019 của Bộ Y tế về việc bổ sung vốn năm 2019 cho Ban Quản lý dự án tỉnh thuộc dự án "An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng"; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện các nội dung tại điểm 2 Công văn số 1992/VPCP-KTTH ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1137/UBND-TH ngày 14/3/2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích