English Thứ Tư, 26-09-2018, 00:44 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 79418957
Đang online: 102

Tăng cường công tác tham mưu, điều hành phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 09/03/2018; 455 lần đọc

Thực hiện Công văn số 41/TWPCTT ngày 27/02/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai về việc tăng cường công tác tham mưu, điều hành phòng, chống thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh nghiên cứu, rà soát, chủ động làm việc với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường để tăng cường nguồn nhân lực, trang thiết bị, các công cụ hỗ trợ đảm bảo phục vụ cho công tác tham mưu của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tì​m kiếm cứu nạn tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm tại Phụ lục 2 kèm theo Công văn nêu trên của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai.

Tham mưu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh xem xét, ban hành quy định cụ thể về công tác trực ban, họp giao ban điều hành ứng phó thiên tai theo hướng dẫn tại Phụ lục 3 Công văn nêu trên của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai.

Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai và UBND tỉnh trước ngày 16/3/2018.

 

                                                          V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 10008/BGTVT-VT ngày 06/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc xin ý kiến Đề án phát triển vận tải đa phương thức, trực tiếp báo cáo Bộ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Quy định về công tác quân dân y kết hợp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo nội dung Công văn số 3028/BTTTT-VCL ngày 11/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; trực tiếp gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích