English Thứ Hai, 18-06-2018, 05:06 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 73913849
Đang online: 69

Tăng cường công tác tham mưu, điều hành phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 09/03/2018; 365 lần đọc

Thực hiện Công văn số 41/TWPCTT ngày 27/02/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai về việc tăng cường công tác tham mưu, điều hành phòng, chống thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh nghiên cứu, rà soát, chủ động làm việc với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường để tăng cường nguồn nhân lực, trang thiết bị, các công cụ hỗ trợ đảm bảo phục vụ cho công tác tham mưu của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tì​m kiếm cứu nạn tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm tại Phụ lục 2 kèm theo Công văn nêu trên của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai.

Tham mưu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh xem xét, ban hành quy định cụ thể về công tác trực ban, họp giao ban điều hành ứng phó thiên tai theo hướng dẫn tại Phụ lục 3 Công văn nêu trên của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai.

Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai và UBND tỉnh trước ngày 16/3/2018.

 

                                                          V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổ chức kiểm tra thực tế và có ý kiến tham mưu đề xuất cụ thể, trình UBND tỉnh xem x​ét quyết định việc chủ trương và bố trí kinh phí sửa chữa khẩn cấp Xi phông 9 tại K12+290 trên kênh chính Liệt Sơn. Hoàn thành trước ngày 10/7/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh việc bổ sung dự án cầu Sông Rin vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, nghiên cứu đề nghị của UBND huyện Sơn Tịnh tại Công văn số 1318/UBND-NNTN ngày 05/6/2018 về việc xin ý kiến lập Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng huyện Sơn Tịnh đến năm 2020, hướng dẫn UBND huyện Sơn Tịnh thực hiện theo đúng quy định của Luật; trường hợp có vướng mắc thì thống nhất ý kiến tham mưu, đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện đầy đủ nội dung hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2759/BTNMT-TCBHĐVN ngày 29/5/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn giải quyết việc giao khu vực biển để nhận chìm chất nạo vét.​

 

  

Thông báo thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của 03 sở: Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển​ nông thôn, Văn hóa - Thể thao và Du lịch

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website