English Chủ Nhật, 22-09-2019, 16:52 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109356108
Đang online: 198

Tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành

Đăng ngày: 22/08/2019; 389 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nghiêm túc thực hiện các nội dung về quyết toán dự án hoàn thành năm 2018, chi phí quản lý dự án và quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia theo kiến nghị của Bộ Tài chính tại Báo cáo ngày 22/7/2019; trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở N​ông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân hết kế hoạch vốn được giao thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019. Thường xuyên tổ chức giao ban với các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án để kịp thời giải quyết; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc hoặc điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án; có chế tài xử lý các chủ đầu tư, ban quản lý không thực hiện hết kế hoạch vốn được giao. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí vốn cho các dự án đã phê duyệt quyết toán trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc lập, thẩm tra, phê duyệt, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; thực hiện công tác quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án sử dụng ngân sách nhà nước theo yêu cầu của Bộ Tài chính. Trường hợp cần thiết, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

                                                                          KA


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích