English Thứ Tư, 21-02-2018, 10:23 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 68938712
Đang online: 109

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 12/10/2017; 1254 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở Xây dựng nghiên cứu, xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành trong tháng 12/2017 quy định về quản lý chất lượng, bàn giao các công trình hạ tầng của các dự án khu dân cư, khu đô thị sử dụng vốn ngoài ngân sách do các nhà đầu tư thực hiện,

Theo đó, đối với các dự án khu dân cư, khu đô thị có quy mô diện tích lớn: nghiên cứu theo hình thức khuyến khích nhà đầu tư tự bố trí kinh phí để thực hiện côn​g tác quản lý, vận hành, khai thác, duy tu, bảo dưỡng (hoặc thu từ hộ dân sinh sống trong khu dân cư, khu đô thị); giảm sức ép đối với ngân sách nhà nước.

Đối với các dự án khu dân cư, khu đô thị mới có quy mô diện tích nhỏ: nghiên cứu theo hình thức nhà đầu tư có thể bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật với điều kiện cụ thể thời điểm tiếp nhận công trình và chỉ tiếp nhận khi nhà đầu tư hoàn thiện các công trình theo đúng quy hoạch.

Đối với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở: Sở Xây dựng có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, yêu cầu các Nhà đầu tư thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; không đề xuất UBND tỉnh cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi dự án chưa hoàn chỉnh các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, các hạng mục hạ tầng xã hội thiết yếu.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện nghiêm túc việc ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh ngay sau khi dự án đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, đảm bảo yêu cầu: khi thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, nhà đầu tư phải ký bản cam kết thực hiện dự án gồm nội dung ký quỹ và cam kết tiến độ, làm cơ sở để theo dõi tình hình triển khai dự án và xử lý nếu vi phạm nội dung đã cam kết.

Tham mưu UBND tỉnh trong tháng 11/2017 chỉ đạo để áp dụng thống nhất việc thu hồi dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư đã được quyết định chủ trương đầu tư trước và sau ngày Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực thi hành.

 

                                                                                  V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trường các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện khẩn trương tổng hợp và trực tiếp cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo đúng nội dung biểu mẫu yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước khu vực III tại Văn bản số 40/KV III_TH ngày 07/02/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để triển khai thực hiện Thông tư tư số 05/2018/TT-BGTVT ngày 30/01/2018 của Bộ GTVT về hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 550-KL/TU ngày 02/02/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương liên quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 733/UBND-KGVX ngày 07/02/2018 và nội dung đề nghị của Tổng cục dự trữ Nhà nước tại Công văn Công văn số 118/TCDT-QLHDT ngày 30/01/2018, trình UBND tỉnh phê duyệt gửi Bộ Tài chính trước ngày 28/02/2018 làm cơ sở thực hiện.

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh