English Thứ Năm, 19-09-2019, 23:43 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109182653
Đang online: 139

Tăng cường công tác quản lý, giải quyết ưu đãi đối với các dự án xã hội hóa

Đăng ngày: 04/09/2018; 265 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ chỉ đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội và Cục Thuế tỉnh tăng cường công tác quản lý, giải quyết ưu đãi đối với các dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định, trường hợp nhà đầu tư có đăng ký dự án xã hội hóa, thì hướng dẫn nhà đầu tư căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường để hoàn thiện dự án đầu tư và gửi các cơ quan liên quan để thẩm định dự án đầu tư theo hướng dự án xã hội hóa.

 

Trên cơ sở kết quả thẩm định dự án của các Sở, ngành và địa phương, trường hợp dự án đầu tư được lập đáp ứng các điều kiện để hưởng ưu đãi theo chính sách xã hội hóa thì trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư và nhà đầu tư được hưởng chính sách ưu đãi về lĩnh vực xã hội hóa; nếu dự án đầu tư được lập không đáp ứng được các điều kiện hưởng ưu đãi về lĩnh vực xã hội hóa thì trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về ưu đãi đầu tư, không được hưởng ưu đãi theo chính sách xã hội hóa.

 

Thường xuyên theo dõi, giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án xã hội hóa của chủ đầu tư để kịp thời phát hiện các dự án triển khai chưa đúng theo các nội dung dự án đầu tư đã đăng ký để hướng dẫn, yêu cầu chủ đầu tư kịp thời điều chỉnh dự án làm cơ sở trình UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư. Trường hợp sau khi điều chỉnh dự án, nếu không còn đáp ứng được các điều kiện hưởng ưu đãi theo chính sách xã hội hóa, thì tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư theo hướng dự án không được hưởng ưu đãi về chính sách xã hội hóa.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm khi tham gia thẩm định dự án xã hội hóa, phải rà soát, đối chiếu với quy hoạch đất dành cho lĩnh vực xã hội hóa. Trường hợp chưa có trong quy hoạch đất dành cho xã hội hóa thì hướng dẫn chủ đầu tư phối hợp với UBND huyện, thành phố làm các thủ tục bổ sung quy hoạch đất dành cho lĩnh vực xã hội hóa của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013 – 2020; đảm bảo khi trình UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án thì phải có trong quy hoạch đất dành cho lĩnh vực xã hội hóa.

 

Thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện dự án đối với các dự án xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường để hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện các các thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy định; đảm bảo các dự án khi đi vào hoạt động đáp ứng được đầy đủ các điều kiện quy định về bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực xã hội hóa, theo đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

 

Các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thành các tiêu chí, tiêu chuẩn, quy mô đáp ứng điều kiện xã hội hóa trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Sở theo đúng quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008, số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 và số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016. Trường hợp dự án xã hội hóa có nội dung chưa phù hợp giữa Quyết định chủ trương đầu tư và quy định của Thủ tướng Chính phủ về tên gọi, quy mô, tiêu chuẩn,… thì Sở quản lý chuyên ngành có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu và xác định rõ các nội dung trên, thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh để có cơ sở giải quyết ưu đãi cho dự án xã hội hóa.

 

Cục Thuế tỉnh căn cứ tiến độ triển khai của dự án, yêu cầu nhà đầu tư thông báo cho Cơ quan Thuế về việc dự án đã được xây dựng hoàn thành, đưa vào hoạt động ngay sau khi dự án hoàn thành,...

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 4080/BGDĐT-GDTX ngày 10/9/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 4079/BGDĐT-GDTX ngày 10/9/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trực tiếp báo cáo kết quả cho cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh trước ngày 30/10/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích